Good news for subscribers for Jesuchi Suvartha

Dear valued subscriber for Jesuchi Suvartha, greetings. Thanks for your support in the mission of Evangelisation. This is to inform you that we have introduced new system to view (read) Jesuchi Suvartha for e-subscribers. Hereafter Jesuchi Suvartha can be read at your Smart Phone, IPAD, TAB or PC by clicking at the given link. This link will be permanent for you until your subscription is valid. This link will be opened only for e-subscribers. Please click the following link and enter last 4 digits of your subscription number. In this link you can view even previous issues. For any queries please contact:bible@mangalajyothi.com or 08242215747 or Whatsapp: 8277937784. Thanks for your kind cooperation. God bless you. Editor, Jesuchi Suvartha, Mangalore. Here is the link:* http://bit.ly/mjsubscription


ಸುವಾರ್ತಾ ವರ್ಗಣಿದಾರಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್: ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣಿದಾರಾ, ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ತುವೆಂ ತುಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೆÇನಾರ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ವಾ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಹಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಇ-ವರ್ಗಣಿದಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣಿ ಸಂಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಮಾಣೆ ಚಾರ್ ಸಂಕೆ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹಾಂಗಚರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ:bible@mangalajyothi.com or 08242215747 or Whatsapp: 8277937784.ಸಂಪಾದಕ್, ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್. ಲಿಂಕ್: http://bit.ly/mjsubscription