Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಜುಲಾಯ್ 28 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

2 ರಾಯ್ 4:42-44 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಬಾಲ್-ಶಾಲಿಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳಾಂಚೊ ಉಂಡೊ, ಜವಾಚ್ಯೊ ವೀಸ್ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಗೊಂವಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಕಣ್ಸ್ಯೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಎಲೀಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲಿ: “ಹೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿ.” ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಶೆಂಭರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್?” ಪೂಣ್ ಎಲೀಶಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್: ‘ತಿಂ ಖಾತಲಿಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಉರ್ತಲೆಂ.” ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ಖೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಡಿತ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಜುಲಾಯ್ 28 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 145 ಶ್ಲೋಕ್: ತುಜೊ ಹಾತ್ ಉಸೊವ್ನ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾಯ್. 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ರಚ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾತಲೆಂ. ತುಜೆ ಭಕ್ತ್ ತುಕಾ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಲೆ: ತುಜ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಾಖಾಣ್ತಲೆ ಆನಿ ತುಜಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ತೆ ನಾಂವಾಡ್ತಲೆ. 2. ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಚೆ ದೊಳೆ ತುಜೆರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತುಂ ವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ದಿತಾಯ್. ತುಜೊ ಹಾತ್ ತುಂ ಉದಾರ್‍ಪಣಿಂ ಉಸೊವ್ನ್ ಧರ್ತಾಯ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಚ್ನಾಂಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾಯ್. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊಚ್ ನಿತಿವಂತ್. ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂನಿ ತೊ ದಯಾಳ್; ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್, ವ್ಹಯ್, ಖರಾ ಮನಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ.

ಜುಲಾಯ್ 28– ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 4:1-6 ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ: ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. ಸದಾಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕ್, ಭೊಳಿಂ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ತುಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ. ಜಶೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ತಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಸೊಮಿ, ಎಕ್‍ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್, ಎಕ್‍ಚ್ ದೇವ್: ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್. ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ವರ್ತೊ, ತೊ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಜುಲಾಯ್ 28– ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 6:1-15 ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಚೊ ಸರೋವರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪೆಲೇ ತಡಿಕ್ ಗೆಲೊ. (ಹಾಕಾ ತಿಬೇರಿಯಾ ಸರೋವರ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಯೀ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ.) ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಅಚರ್ಯಾಂ ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ. ಜೆಜು ಏಕ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥಂಯ್ ಬಸ್ಲೊ. ಜುದೆವಾಂಚಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಪರಬ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಲಿ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಲೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಿಲಿಪಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಂಡೆ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ?” (ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ; ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ ಆಸ್ಲೊ ತೆಂ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ.) ಫಿಲಿಪಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ದೊನ್ಶಿಂ ದೆನಾರಾಂಚೆ ಉಂಡೆ ಪಾವಾಶೆನಾತ್.” ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ, ಸಿಮಂವ್ ಪೆದ್ರುಚೊ ಭಾವ್ ಆಂದ್ರೆ, ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ : “ಹಾಂಗಾ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜವಾಚೆ ಉಂಡೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಖಂಯ್?’ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಲೊಕಾಕ್ ಬಸಯಾ.” ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ತರ್‍ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಬಸುಂಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ತಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಉಂಡೆ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆ; ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊಯೀ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯೊ. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾದೊಶಿ ಜೆವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆಂ ಪೊಟ್‍ಭರ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಉರ್ಲಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರಾ; ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.” ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾಂಚ್ ಜವಾ ಉಂಡ್ಯಾಂಚೆ ಉರ್ಲಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ತಾಂಣಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಬಾರಾ ದಾಲಿಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸಂಸಾರಿಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ ಪ್ರವಾದಿ ಹೊಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ಹಾಂತುಂ ದುಭಾವ್ ನಾ!” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಳಾನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಲೋಕ್ ಯೆವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೋಳ್ನ್ ಪರತ್ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಜುಲಾಯ್ 21 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸೊಳಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆಮಿಯಾ 23:1-6 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚರವಾಚೊ ಹಿಂಡ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಟಾ! ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ದೇವ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಿಂಡ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ, ತುಮಿ ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ, ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚರವಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ: ತೆ ಸುಫಳ್ ಜಾತಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡ್ತಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಜಯ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ವಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರ್ಚೆ ನಾಂತ್; ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೊ ನಾ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಪಳೆಯಾ, ಯೆತಲೆ ದೀಸ್, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ದಾವಿದಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕೊಂಬ್ರಿ ಉಪ್ಜಯ್ತಲೊಂ; ತೊ ಖರೊ ರಾಯ್ ಕಸೊ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತಲೊ ಆನಿ ದೆಶಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜುದಾಚೆಂ ತಾರಣ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ. “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಚಿ ನೀತ್” ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಲಿಂ.

ಜುಲಾಯ್ 21 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸೊಳಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 23 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂ ನಾ. 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂ ನಾ, ಪಾಚ್ವೊ ಚರೊವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾ; ನಿಶಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ. 2. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸರಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಟ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲಯ್ತಾ, ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ತರ್‍ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಯ್: ತುಜೊ ದಾಂಡೊ ಆನಿ ಬೆತ್ ಆಸಾತ್-ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾತ್. 3. ಗಡ್ದ್ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಹುಜಿರ್ ತುವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ತೆಲಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ತುಂ ಮಾಖ್ತಾಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಪ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ. 4. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ತುಜಿ ದಯಾಮಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲಿ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೆ ಘರಿಂ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ.

ಜುಲಾಯ್ 21 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸೊಳಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 2:13-18 ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಶಾಂತಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಮಾಸಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಧಿ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ನವಿ ಪರ್ಜಾ ರಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಿ. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರೊನ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ದ್ವೇಷ್ ತಾಣೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ, ದೋನ್ ಜನಾಂಗಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್, ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಶಾಂತಿಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ - ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಹೆರ್‍ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಆಮಿಯೀ ತುಮಿಯೀ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಪಾ ಸಮೊರ್ ವೆಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

ಜುಲಾಯ್ 21 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸೊಳಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 6:30-34 ಆತಾಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಮಿ ತುಮ್ಚೇ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹೊರೆವಿಂಗಡ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೆಯಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಯಾ.” (ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ ವೆತಾಲೊ ಕೀ, ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.) ಆನಿ ತೆ ಮಚ್ವ್ಯಾರ್ ಚಡುನ್ ತಾಂಚೇ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಸುರೇ ಸುವಾತೆಕ್ ಗೆಲೆ. ಪುಣ್ ತೆ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸಬಾರಾಂನಿ ತೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಶಹರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೇನ್ ತೇ ಸುವಾತೆಕ್ ತೆ ಧಾಂವುನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚುನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಮಚ್ವ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಜೆಜುನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾಜಮೊ ಪಳೆಲೊ. ಗೊವ್ಳಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ತೆ ಆಸ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಜುಲಾಯ್ 14 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂದ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಆಮೊಸ್ 7:12-15 ಅಮಜೀಯಾನ್ ಆಮೊಸಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಸ್ ಸರ್, ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ವಚ್; ಥಂಯ್ ತುಜೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೋಡ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್! ಪೂಣ್ ಬೆತೆಲಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್, ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಂದಿರ್.” ಆಮೊಸಾನ್ ಅಮಜೀಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಪ್ರವಾದಿ ನ್ಹಯ್, ವಾ ಎಕಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚೊ ಶಿಸ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ರುಂಬಡ್ ರುಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಿಂಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊಂ ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್.”

ಜುಲಾಯ್ 14 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂದ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 85 ಶ್ಲೋಕ್: ತುಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆನಿ ದಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರ್. 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಲೊಂ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚಿ ಭ್ಯೆಂ-ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಲಿ. 2. ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೆಟ್ತಾತ್, ನೀತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ತಾತ್ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣ್ ಭುಮಿಂತ್ಲೆಂ ಉಬ್ಜಾತಲೆಂ, ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಲೆಂ. 3. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಾಠಯ್ತಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೊಳ್ ದಿತಲಿ; ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಲೆಂ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಚುನ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲೆಂ.

ಜುಲಾಯ್ 14 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂದ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 1:3-14 ಹರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಾಪ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣಿಂ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ವೊತುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೇ ಸಮೊರ್ ಆಮಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಖತಾವಿಣ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೇ ಸ್ಥಾಪನೇ ಆದಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನೆಮ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾಚ್ ತಶಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆದೆಣ್ಯಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಸ್ತುತಿ ಜಾವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ; ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉದಂಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂ! ಆಪ್ಲೇ ಸಗ್ಳೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೇ ತೇ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಗುಟ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ. ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಯೆತಚ್, ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ - ಹಿಚ್ ತಿ ತಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೇ ಖುಶೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಜುದೆವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ವಿಂಚುನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆ ದಿಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಸತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾರಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಆಯ್ಕಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕುನ್, ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ಬಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೇ ವೆಳಿಂ, ಭಾಸಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊಚ್ ಮುಂಗಡ್ ದೆಣೆಂ ಕಸೊ ದಿಲಾ. ತೊಚ್ ದೆವಾಚಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಸ್ತುತಿ ಜಾಂವ್!

ಜುಲಾಯ್ 14 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂದ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 6:7-13 ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ದೀವ್ನ್, ದೊಗಾಂದೊಗಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ: “ವಾಟೇಕ್ ಏಕ್ ದಾಂಡೊ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತುಮಿ ವ್ಹರಿನಾಯೆ; ಭುತಿ ಜಾಂವ್, ಪೊತೆಂ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಚಿರಿಯೆಂತ್ ದುಡು ಜಾಂವ್ ಘೆನಯೆ; ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೋ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ತರ್‍ಯೀ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ವ್ಹರಿನಾಯೆ.” ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಘರಾಂತ್ ತುಮಿ ರಿಗ್ಶಾತ್, ತ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚಸರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ರಾವಾ. ಆನಿ ಕೋಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀನಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚಾ; ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಧುಳ್ ಫಾಪುಡಾ.” ಅಶೆಂ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್, “ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಲಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲಿಂ.

ಜುಲಾಯ್ 7 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ದಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಜೆಕಿಯಲ್ 2:2-5 ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ಮನ್ಶಾಪುತಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಶಿಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿದ್ರೋಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಶಿಂ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಂಣಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಬಂಡ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಂ ಹಟಿ ಆನಿ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ; ತಾಂಚೆಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.” ತಿಂ ತುಕಾ ಆಯ್ಕುಂ ವಾ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾಂ ರಾವುಂ - ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಏಕ್ ವಿದ್ರೋಹಿ ಘರಾಣೆಂ - ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಜುಲಾಯ್ 7 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ದಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 123 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರಿಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ತಾಚೆರ್ ಆಸಾತ್. 1. ತುಜೆರ್, ಸೊಮಿಯಾ, ಉಬಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ, ತುಂ, ಸೊಮಿಯಾ, ಸರ್ಗಿಂ ಆಸಾಯ್: ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ತುಜೆರ್ ಆಸಾತ್. 2. ಚಾಕರ್ಣಿಚೆ ದೊಳೆ ತಿಚ್ಯಾ ಧನಿನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೆ ಪರಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರಿಸರ್ ತಾಚೆರ್ ಆಮಿ ತೆ ಠೆವಯ್ಲ್ಯಾತ್. 3. ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್; ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂವ್: ವ್ಹಯ್, ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಹಿಣ್ಸೊಣೆನ್, ಗವ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಬೆಪವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಅತ್ಮೊ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ.

ಜುಲಾಯ್ 7 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ದಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಕೊರಿಂಥ್ 12:7-10 ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಉಗ್ಡಾಪಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೇ ಪಾಸತ್ ಗರ್ವಾಕ್ ಪಡನಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಕುಡಿಂತ್ ಏಕ್ ಫೊಡಾಫಡಿಚಿ ದೂಖ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಸಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಬರಿ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಗರ್ವಾಕ್ ಪಡನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೈತಾನಾಚೊ ಹೊ ದೂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಹೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜಿ ಕುರ್ಪಾ ತುಕಾ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಚೇ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಕತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.” ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೇ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶೇನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯಾಂನಿ, ಬೆಪರ್ವಾಂನಿ, ಕಷ್ಟಾಂ - ಅನ್ವಾರಾಂ, ಧಗ್ದಣ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸಕ್ತಿವಂತ್.

ಜುಲಾಯ್ 7 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ದಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 6:1-6 ಜೆಜು ಥಂಯ್ಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಬ್ಬಾತಾಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಚ್, ತೊ ಸಿನಾಗೊಗಾಂತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ? ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಸಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ? ಹೊ ಮರಿಯೆಚೊ ಪೂತ್, ಏಕ್ ಸುತಾರಿ ನ್ಹಯ್? ಜಾಕೊಬಾಚೊ, ಜುಜೆಚೊ, ಜುದಾಚೊ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್‍ಚೊ ಹೊ ಭಾವ್ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್?” ಅಶೆಂ ತಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೇಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತೆ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸನ್ಮಾನ್ ಚುಕಾನಾ; ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಧಯ್ರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಳನಾ.” ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್‍ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ಥಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಂಚೊ ಬೆವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಚುನ್ ತೊ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಜೂನ್ 30 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜಾಣ್ವಾಯ್ 1:13-15,2:23-24 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮರಣ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ, ಜಿವ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಕರಿನಾ. ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಚ್ಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ರಚ್ನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಭರ್ಲಲಿಂ, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾಸಾಚೆಂ ವೀಕ್ ನಾ, ಪೃಥ್ವೆರ್ ಯೆಮ್ಕೊಡಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಚಲಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮರನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಮರ್ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸೈಂಭಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾರುಪಾಚೊ ತಾಕಾ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಮರಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಜೂನ್ 30 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 30 ಶ್ಲೋಕ್ : ಆಮಿ ತುಕಾ ವಾಖಾಣ್ತಾಂವ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್ಲಿಂಯ್. 1. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಾಖಾಣ್ತಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರ್ಲೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಶಿಂ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾಯ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಪಾತಾಳಾಂತ್ಲೊ ವಾಟಾಯ್ಲೊಯ್, ಫೊಂಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ದಿಲೊಯ್. 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂನೋ, ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಯಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ನಾಂವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ನ್ ಹರ್ಸಿಯಾ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ನಿವ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ದಯಾ ದುಖಾಂನಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ! ರಡ್ಣ್ಯಾ-ರುದಾನಾಂತ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ ದೀಸ್, ತುಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಆತಾಂ ಉಡ್ತಾಂ ನಾಚ್ತಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಲೊಂ ಸದಾಂಕಾಳಿಂ!

ಜೂನ್ 30 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಕೊರಿಂಥ್ 8:7,9,13-15 ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜಶಿಂ ತುಮಿ ಪಯ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರ್ಚೇ ಹುಶಾರಾಯೆನ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್, ಸಹಾಯ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾ ಬೊರೆ ಕಾಮಾನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್, ತಶಿಂಚ್ ಹ್ಯಾಯೀ ದಾನ್‍ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬೊರೆ ಕಾಮಾನ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಜಾಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್: ತೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ತರ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತೊ ದುರ್ಬಳೊ ಜಾಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಖುಶಿ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವುನ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣನಾಂ; ಬಗರ್ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿಯೆವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಚಡಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಿವ್ಚೆಂ; ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಲಾಗಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ದಿವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಮಾನ್‍ಪಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ವಾಡೊಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ಚಡ್ ಪುಂಜಾಯ್ಲಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಉರ್ಲೆಂನಾ; ಆನಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ಜೂನ್ 30 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 5:21-43 ಜೆಜು ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಮಚ್ವ್ಯಾರ್ ಚಡುನ್ ಸರೋವರಾಚೇ ಪೆಲೇ ತಡಿಕ್ ಉತರ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ತಾಚೇ ಭೊಂವಾರಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಸರೋವರಾಚೇ ತಡೀರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಿನಾಗೊಗಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ಜಾಯಿರ್ ನಾಂವಾಚೊ ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹೇ ಪರಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಮೊರ್ನಾಚೇ ತಣಿರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ; ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ದವರ್; ತಶೆಂ ತಿ ಬರಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ವಾಂಚ್ತಲಿ.” ಜೆಜು ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಡ್ಚಿತಾಲೊ. ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಚೇ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟತಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ವಯ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡುನ್ ತಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ, ತರ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಪಿಡಾ ಚಡ್‍ಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಜೆಜು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ; ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಜಮ್ಯಾಂತ್ ರಿಗುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಗೆಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್‍ವಸ್ತುರ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ. “ಫಕತ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್‍ವಸ್ತುರ್ ಆಪ್ಡಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಜಾತಲಿಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ತಿಚಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ಸುಕ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೆದ್ವಾಂ ಜೆಜು ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಸಕತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗ್‍ವಸ್ತ್ರಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ?” ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಶಿಸಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಲೋಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ತುಂ ಪಳೆತಾಯ್ ಆನಿ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್?” ಪುಣ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ತೆದ್ವಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಜಾಣ ಜಾವ್ನ್, ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಪುನ್ ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂ ಸರ್ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಿಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಧುವೇ, ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ತುಕಾ ಬರಿ ಕೆಲಿ. ಸಮಾಧಾನಾನ್ ವಚ್, ಆನಿ ತುಜೇ ಪಿಡೆಂತ್ಲಿ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಂವ್.” ತೊ ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಿನಾಗೊಗ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೆ: “ತುಜೇ ಧುವೆನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ; ಆನಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಧೊಸ್ಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಪುಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುನ್ ಜಾಯಿರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯಾನಾಕಾ; ತುಂವೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಯ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆದ್ರು, ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜುವಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ತೆ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಜೆಜುನ್ ಬೊಬಾಟ್, ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಘಡ್ಬಡಿ ಆನಿ ಹೆಂ ರಡ್ಣೆಂ? ಚಲಿ ಮರೊಂಕ್ ನಾ, ತಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಚಲಿಯೆಕ್ ನಿದಾಯ್‍ಲ್ಲೇಕಡೆನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಚಲಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಿಕಾ ತೊ ಮ್ಹಣಲೊ: “ತಾಲೀಥಾ ಕುಮ್.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “ಚಲಿಯೇ ಊಠ್!” ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ಚಲಿ ಉಠ್ಲಿ ಆನಿ ಚಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ! ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.