Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 5:1-7 1. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾಂ. ಎಕಾ ಪಿಕಾಳ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಆಸ್ಲೊ. 2. ತಾಣೆಂ ತೊ ಖಣ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾತರ್ ಕಾಡುನ್ ನಿತಳೊ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಉತ್ತಮ್ ದಾಕ್ವಾಲಿ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆÉಂ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬುರುಜ್ ಬಾಂದ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಕೊಳಂಬಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ; ತೊ ಮಳೊ ತಾಕಾ ದಾಕೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯೊ ರಾನ್ವಟ್ ದಾಕೊ. 3. ತರ್ ಆತಾಂ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೊ, ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾ ಮಧೆÉಂ ನೀತ್ ಕರಾ. 4. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಾಂ? ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಯೊ ದಾಕೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್ವಟ್ ದಾಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯೊ? 5. ತರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂ ಮಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ವಂಯ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಚರವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾತಲೊ; ತಾಚೊ ದೊರೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾಂಯಾತಳಾ ಮಸ್ತೊನ್ ವೆತಲೊ. 6. ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಲೊಂ; ಕೋಣ್‍ಚ್ ತೊ ಬೆಂಡ್ಚೊ ನಾ ವಾ ಖಣ್ಚೊ ನಾ, ತಾಂತುಂ ಝಿಲ್ಕುಟಾಂ ಜಾತಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಟೆಕುಂಟೆ ವಾಡ್ತಲೆ. ಕುಪಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಆe್ಞÁ ದಿತಲೊಂ. 7. ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದಾಕಾಂಮಳೊಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ, ಆನಿ ಜುದಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ತಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ರhೂಡ್. ತೊ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿಚಿ ಆಶಾ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ರಗ್ತಪಾತ್; ತೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 79

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:6-9 6. ಕಸಲೊಚ್ ಖಂತ್‍ಹುಸ್ಕೊ ಧರಿನಾಕಾತ್; ಹರ್ಯೇಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಾ. 7. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆಣೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ರಾಕ್ತಲೆಂ. 8. ಶೆಕಿಂ, ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸತ್ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಮರ್ಯಾದೆಚೆಂ, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿತಿಚೆಂ, ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾನಾಪಾತ್ರ್, ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಸಲ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ವ್ಹರಾ. 9. ಮ್ಹಜೇಲಾಗ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಲಾಂ ವಾ ಪಳೆಲಾಂ ತೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾ. ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ ತೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 21:33-44 33. “ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಪಾರ್ ಆಯ್ಕಾ: ಎಕ್ಲೊ ಭುಂಯ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಚೇ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಏಕ್ ವೋಯ್ ಘಾಲಿ; ತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆsಂ ದಾಕಾಂರೊಸಾಕ್ ಏಕ್ ಘಾಣ್ಯಾಫೆÇಂಡ್ ಖೊಂಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭುರುಜ್ ಬಾಂಧ್ಲೆs್ಲಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಳೊ ಒಕ್ಲಾಂಕ್ ಗೆಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊ. 34. ಫೆÇಳ್ ಪಿಕ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಚ್, ಗೆಣಿ ಬಾಬ್ತಿಂ ಫೆÇಳಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಒಕ್ಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. 35. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ಲೊ. 36. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ; ಪುಣ್ ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂಯೀ ತೇಚ್‍ಪರಿಂ ಚಲಯ್ಲೆ. 37. ಶೆವಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‍ಚ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ತೆ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 38. ಪುಣ್ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೆ ಒಕ್ಲಾಂಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೆ: ‘ಅಳೆ, ದಾಯ್ಜಾಚೊ ವಾರಿಸ್ದಾರ್! ಯೆಯಾ, ತಾಕಾ ಆಮಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ.’ 39. ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ತಾಂಣಿಂ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. 40. ತರ್ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ತ್ಯಾ ಒಕ್ಲಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್?” 41. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ : “ತ್ಯಾ ನಷ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೊ, ಆನಿ ಆಪೆÇ್ಲ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೇಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಣಿಕ್ ದಿತಲೊ.” 42. ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ : “ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂಮೂ? 43. ‘ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾತರ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮುಲ್ಯಾಪಾತರ್; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್!’ 44. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ : ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ ಆನಿ ಫಾವೊ ತೊ ಫಳ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ದಿತಲೆ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಜೆ. 18:25-28 25. ತರೀ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ, ಆಯ್ಕ್! ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್, ವಾ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್? 26. ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಮರ್ತಾ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ಆಪ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಾ. 27. ಪೂಣ್ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾ. 28. ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಜಿಯೆತಲೊ; ತೊ ಮರ್ಚೊ ನಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 24

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:1-11 1. ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಯೀ ಭುಜ್ವಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾತ್ ವಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ; ಜರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಖೊವ್ಚೊ ಆಸಾ ವಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆನಿ ಕಣ್ವಾಳಾಯೆನ್ ತುಮಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್; 2. ತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮೊಗಾನ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಮನಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಕರಾ. 3. ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಪಡುನ್ ವಾ ಪೆÇಕಳ್ ದವ್ಲತೇ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ತುಮಿ ಕರಿನಾಕಾತ್; ಬಗರ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಲೆಖಾ. 4. ತುಮ್ಚೊಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗರ್ ಹೆರಾಂಚೆಂಯೀ ಬರೆಪಣ್ ತುಮಿ ಸೊಧಾ. 5. ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಂವ್. 6. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ತೊ ದೇವ್. ತರ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಸಮಸಮ್‍ಪಣಾಕ್ ತೊ ಲಬ್ದೊನ್ ರಾವ್ಲೊನಾ. 7. ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾಸಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್, ಗುಲಾಮಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪೂರ್ಣ್‍ಪಣಿಂ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ 8. ಮನ್ಶಾ ರುಪಾನ್ ತೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ನ್, ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾನ್ - ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾನ್! - ತೊ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಲೊ. 9. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಅತಿ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. 10. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ಬಾಗ್ವಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಂಬಿ. ಸರ್ಗಿಂ, ಸಂಸಾರಿಂ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿಂ 11. ಆನಿ ಪರ್ಗಟಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಜಿಬೆನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 21:28-32 1. “ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾ: ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಪುತಾ, ತುಂ ಆಜ್ ವಚುನ್ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್.’ 2. ‘ನಾ, ಹಾಂವ್ ವಚನಾಂ’ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಗೆಲೊ. 3. ಮಾಗಿರ್ ಬಾಪುಯ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಬಾ, ವೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ; ಪುಣ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾ. 4. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣೆಂ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುಶಿ ಕೆಲಿ?” ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್.” ಜೆಜು ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸುಂಕಾಗಾರ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಂತಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾತ್. 5. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊನಾ, ಸುಂಕಾಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಲ್ವಾಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊನಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ 55:6-9 6. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಸೊಧಾ, ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಾ. 7. ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಡುಂ, ಆನಿ ನಷ್ಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸೊಡುಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚಿ ದಯಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಶಿಂ ತೊ ಯೆಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಆಸಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ. 8. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. 9. ಜಿತ್ಲೆಂ ಮಳಬ್ ಪೃಥ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಯ್ರ್.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 144

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:20-24,27 20. ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ: ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊನಾಂ, ಬಗರ್ ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಹೇ ಮ್ಹಜೇ ಸಗ್ಳೇ ಕುಡಿ ವರ್ವಿಂ, ತಿ ವಾಂಚೊಂ ವಾ ತಿ ಮೊರುಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಜಾತಲಿ. ಹಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸಾ. 21. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ : ಮೊರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ. 22. ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಫÀಳಾದಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ. 23. ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ದೋನ್‍ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಡ್ಚತಾಂ: ಏಕ್ ವಾಟೇನ್ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಸಂಪೆÇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ - ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ; 24. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೇ ವಾಟೇನ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. 27. ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಸುವಾರ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೃಢ್ ಆಸುನ್ ಸುವಾರ್ತೆನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳುಂ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 20:1-16 1. “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಎಕ್ಲೊ ಧನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಆಳಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಠೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ. 2. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. 3. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಂತೆಲಾಗಿಂ ರಿಕಾಮೆ ಉಬೆ ಆಸ್ಲಲೆ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆ. 4. ‘ತುಮಿಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ‘ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ತಿ ಮಜುರಿ ಹಾಂವ್ ದಿತಲೊಂ.’ 5. ಆನಿ ತೆ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್‍ಯೀ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. 6. ಶೆಕಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಾಂತೇಲಾಗಿಂ ಉಬೆ ಆಸ್ಲಲೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ‘ತುಮಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಿಕಾಮೆ ರಾವುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 7. ‘ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಬರೆಂ, ತುಮಿಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಾ.’ 8. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮಳ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಕದಮಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : ‘ಆಳಾಂಕ್ ಆಪಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮಜುರಿ ದೀ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಚ್.’ 9. ತವಳ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಕಾಮ್ ಧರ್ಲಲೆ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಜಣ್‍ಎಕ್ಲೊ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ. 10. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್ಳೆ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣೆಂ. 11-12. ತೊ ಘೆವ್ನ್, ಧನಿಯಾಕ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: ‘ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ; ಪುಣ್ ಆಮಿ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಡುನ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾಂವ್; ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮಜುರಿ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂಯೀ ದಿಲಿ!’ 13. ತವಳ್ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಅಳೆ ಇಷ್ಟಾ! ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುಂ ಒಪ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್? 14. ಆತಾಂ ಘೆ ತುಜಿ ಮಜುರಿ ಆನಿ ಚಲ್. ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೇ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ದಿವ್ಚಿ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ. 15. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಕಿತೆಂ? ವಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಾರ್‍ಪಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ?’ 16. ಅಶೆಂ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ನಿಮಾಣಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಜಾತಲಿಂ, ಆನಿ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಜಾತಲಿಂ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾ 27: 30-28:9 30. ರಾಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್, ಹ್ಯೊ ದೋನ್‍ಯೀ ವಸ್ತು ನಷ್ಟ್ಯೊ, 1. ತರೀ ಪಾತ್ಕಿ ತಾಂಕಾಂ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ತಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ದವರ್ತಾ. 2. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಭೊಗ್ಶಿ, ಆನಿ ತುಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆದ್ನಾ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸತಲಿಂ. 3. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಧರುನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕಶಿ ಮಾಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? 4. ಆಪ್ಣಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತೊ ದಯಾ ದಾಕಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? 5. ಮಾಸಾರಗ್ತಾಚೊ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ತೊ ರಾಗ್ ಧರುನ್ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ದಿತ್? 6. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಸೊಡ್; ತುಂ ಮರ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಕುಸ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ಆe್ಞÁ ಪಾಳ್. 7. ಆe್ಞÁಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಮಹೋನ್ನತಾಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಕಾ. 8. ಝಗ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್, ಆನಿ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾತಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಉಪ್ಜಯ್ತಾ, 9. ಪಾತ್ಕಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತುಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿನ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 102

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 14: 7-9 7. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆನಾ ವಾ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊರನಾ. 8. ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್; ಆಮಿ ಮೊರ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಸೊಮಿಯಾಚಿಂಚ್. 9. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಪುಣ್ ಸೊಮಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಉಠ್ಲೊ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 18: 21-35 21. ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೇ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಜಯ್? ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಗೀ?” 22. “ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸಾತಾಂಚೇ ಸತ್ತರ್ ಪಾವ್ಟಿ.” 23. “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಏಕ್ ರಾಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಲೆಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ. 24. ಲೆಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತಾಕಾ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. 25. ಪುಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ, ತಾಚೇ ಬಾಯ್ಲೆಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಕುಂಕ್‍ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜಾಲಿ. 26. ತವಳ್ ತೊ ಚಾಕರ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡುನ್ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. 27. ಧನಿ ಚಾಕ್ರಾಚೆರ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 28. ಪುಣ್ ಹೊ ಚಾಕರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ತಿತ್ಲೊಚ್, ಮೆಳ್ಳೊ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕರ್. ತಾಣೆಂ ಹಾಕಾ ಶೆಂಭರ್ ರುಪಯ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್.’ 29. ತವಳ್ ತೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡುನ್, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. 30. ಪುಣ್ ಹೊ ಚಾಕರ್ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲೊ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಸರ್ ತಾಕಾ ಹಾಣೆಂ ಬಂದೆಂತ್ ದವರಯ್ಲೊ. 31. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. 32. ತವಳ್ ಧನಿಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಹುಜಿರ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ನಷ್ಟ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೇಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ಲೆಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ. 33. ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ದಯಾ ಕೆಲ್ಲೇಬರಿ, ತುವೆಂಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕ್ರಾಚಿ ದಯಾ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್ಲಿ ನ್ಹಯ್?’ 34. ಧನಿ ಇತ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ ಕೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಸಬ್ಯಾಂಚೇ ಆಧೀನ್ ಕೆಲೊ. 35. ಆನಿ ತುಮಿಯೀ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಲೊ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಮಿಖಾ 5:1-4 1. ಪೂಣ್ ತುಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್-ಎಫ್ರಾತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂ ಮಧೆÉಂ ತುಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್, ತರೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮತಲೊ. ತಾಚೊ ಆರಂಭ್ ನ್ಹಯ್ ಆತಾಂಚೊ, ಬಗರ್ ಭೋವ್ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂಚೊ. 2. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸಾ ತಿ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡ್ತಲೊ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಉರ್ಲಲೆ ಭಾವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಲೆ. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಪದ್ವೆನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಾಪಾನ್ ತೊ ಥಿರ್ ರಾವ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಚರಯ್ತಲೊ. ತಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆದ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಮಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಲಿ, 4. ಆನಿ ತೊಚ್ ಶಾಂತಿ ಜಾತಲೊ. ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾತ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. 5 ತೆ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಲೆ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 13

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 8:28-30 28. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡಶೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. 29. ಜಾಂಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ತೊ ಒಳ್ಕುನ್ ಜಾಣಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ. ಅಶೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. 30. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಸಲೇ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ನಿರ್ಮಿಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಮಹಿಮೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರಾಂ ಕೆಲಿಂ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 8:28-30 28. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡಶೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. 29. ಜಾಂಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ತೊ ಒಳ್ಕುನ್ ಜಾಣಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ. ಅಶೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. 30. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಸಲೇ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ನಿರ್ಮಿಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಮಹಿಮೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರಾಂ ಕೆಲಿಂ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 1:1-16, 18-23 1. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್ ಹಿ: ತೊ ಪೂತ್ ದಾವಿದಾಚೊ, ತೊ ಪೂತ್ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಚೊ. 2. ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಇಸಾಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಇಸಾಕ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ ಜುದಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್. 3. ಜುದಾ ಫೆರೆಸಾಚೊ ಆನಿ ಜೆರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ತಾಮಾರ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್); ಫೆರೆಸ್ ಹೆಸ್ರೊನಾಚೊ ಆನಿ ಹೆಸ್ರೊನ್ ಆರಾಮಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 4. ಆರಾಮ್ ಆಮಿನದಾಬಾಚೊ ಆನಿ ಆಮಿನದಾಬ್ ನಾಆಸೊನಾಚೊ ಆನಿ ನಾಆಸೊನ್ ಸಾಲ್ಮೊನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 5. ಸಾಲ್ಮೊನ್ ಬೊಆಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರಾಹಾಬ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಬೊಆಜ್ ಓವೆದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರೂತ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಓವೆದ್ ಯೆಸ್ಸೆಚೊ ಆನಿ ಯೆಸ್ಸೆ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 6. ದಾವಿದ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ಉರಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್). 7. ಸಾಲ್ಮಾಂವ್, ರೆಹೊಬೊಆಮಾಚೊ, ರೆಹೊಬೊಆಮ್ ಆಬಿಯಾಚೊ, ಆನಿ ಆಬಿಯಾ ಆಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 8. ಆಸಾ ಯೊಸಾಫಾತಾಚೊ, ಯೊಸಾಫಾತ್ ಯೊರಾಮಾಚೊ, ಆನಿ ಯೊರಾಮ್ ಓಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 9. ಓಸಿಯಾ ಯೊತಾಮಾಚೊ, ಯೊತಾಮ್ ಆಖಾಜಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಾಜ್ ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 10. ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾ ಮಾನಾಸ್ಸೆಚೊ, ಮಾನಾಸ್ಸೆ ಆಮೊಸಾಚೊ, ಆನಿ ಆಮೊಸ್ ಯೊಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 11. ಯೊಸಿಯಾ ಯೆಕೊನಿಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ. 12. ಬಾಬಿಲೊನಾಚೇ ಬಂಧಡೇ ಉಪ್ರಾಂತ್; ಯೆಕೊನಿಯಾ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲಾಚೊ ಆನಿ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲ್ ಯೆರುಬಾಬೆಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 13. ಯೆರುಬಾಬೆಲ್ ಆಬಿಯುದಾಚೊ, ಆಬಿಯುದ್ ಎಲಿಯಾಕಿಮಾಚೊ, ಆನಿ ಎಲಿಯಾಕಿಮ್ ಆಜೊರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 14. ಆಜೊರ್ ಸಾದೊಕಾಚೊ, ಆನಿ ಸಾದೊಕ್ ಆಖಿಮಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಿಮ್ ಎಲಿಯುದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 15. ಎಲಿಯುದ್ ಎಲೆಯಾಜರಾಚೊ, ಎಲೆಯಾಜರ್ ಮಾದಾನಾಚೊ ಆನಿ ಮಾದಾನ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. 16. ಜಾಕೊಬ್ ಜುಜೆಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜುಜೆಚಿ ಪತಿಣ್ ಮರಿ ಆನಿ ಮರಿಯೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲೊ ಜೆಜು, ಜಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್. 18. ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಜನನ್ ಹೇ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ: ತಾಚೇ ಮಾತೇ ಮರಿಯೆಕ್ ಜುಜೆಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. 19. ತಿಚೊ ಪತಿ ಜುಜೆ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್. ತರ್‍ಯೀ ಮರಿಯೆಕ್ ಅಪಕೀರ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಗುಪ್ತಿಂ ಸೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 20. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್, ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಎಕ್ ದೂತ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಜುಜೆ, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮರಿಯೆಕ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆ ಥÀಂಯ್ ಗರ್ಭ್‍ಸಂಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲಾ. 21. ತಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ; ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ತಲೊ.” 22. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ : 23. “ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಜೆ 33:7-9 7. ಮನ್ಶಾಪುತಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಕಸೊ ನೆಮ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ತುಂ ಆಯ್ಕತಲೊಯ್ ತೆದ್ನಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 8. “ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮರ್ತಲೊಯ್,” ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿನಾ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೊ ಜಬಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ. 9. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರಿನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ತುಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಲೊಯ್.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 94

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 13:8-10 8. ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ - ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ರಿಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ರಿಣಾಂತ್ ತುಮಿ ರಾವನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಳ್ತಾ. 9. “ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ, ಚೊರಿನಾಕಾ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಕಾ,” ಹೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಉಪದೆಸ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, “ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್.” ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ಆದೇಶಾಂತ್ ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. 10. ಮೋಗ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ; ದೆಕುನ್ ಮಯಾಮೊಗಾಂತ್ ಆಸಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 18:15-20 15. “ತುಜೊ ಭಾವ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ವಚ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ತುಜೇ ಆನಿ ತಾಚೇ ಮಧೆsಂ ಗುಟಾನ್ ತಾಕಾ ದಾಖೊವ್ನ್ ದೀ. ತೊ ತುಕಾ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. 16. ಪುಣ್ ತೊ ತುಕಾ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತುಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪೆÇವ್ನ್ ವ್ಹರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಸೊನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್.’ 17. ಆನಿ ತೊ ತಾಂಕಾಯೀ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಸಭೆಕ್ ಕಳಯ್. ಆನಿ ತೊ ಸಭೆಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಏಕ್ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಬರಿ ವಾ ಸುಂಕಾಗಾರಾಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್.” 18. “ದೆಕುನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಮಿ ಬಾಂಧ್ತಾತ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಬಾಂಧೊನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ; ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಮಿ ಸೊಡಯ್ತಾತ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. 19. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಭಿತರ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್, ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ತಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಲೊ. 20. ಜಂಯ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಮ್ಹಜೇ ನಾಂವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಗತ್.

ಅಗೊಸ್ತ್ 30 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆ 20:7-9 7. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಲಯ್ಲೊಯ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭುಲ್ಲೊಂ; ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದೆಕುನ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಕೆಂಡ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಲ್ ಜಾಲಾಂ, ಹರೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ತಾ. 8. ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್: “ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ನಾಸ್!” ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಆಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಕೆಂಡ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. 9. “ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕ್ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ನಾಂ” - ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಳ್ತೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ತೊ ರಿಗ್ಲಾ, ತಾಕಾ ದಮಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಅಗೊಸ್ತ್ 30 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 63

ಅಗೊಸ್ತ್ 30 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 12:1-2 1. ತರ್ ಭಾವಾಂನೋ, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ದಾಖಯ್ಲಲೇ ವ್ಹಡ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ; ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಜಿವೆ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದೀಜಯ್. ಹೆಂ ಜಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆತ್ಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್. 2. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಚಾಲ್ ತುಮಿ ಆಧಾರಿನಾಕಾತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ನವಿಂ ಜಾಂವ್. ತುಮ್ಚೇ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂಚ್ ರುಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್. ತವಳ್ ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾತ್.

ಅಗೊಸ್ತ್ 30 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 16:21-27 21. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಣ್ಣೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥÀಂಯ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೇವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. 22. ತೆದ್ವಾಂ ಪೆದ್ರು ತಾಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪೆÇವ್ನ್, “ದೇವ್ ತೆಂ ನಿರ್ಮಿನಾ ಜಾಂವ್, ಸೊಮಿಯಾ! ತುಕಾ ತೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣುನ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. 23. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ¥ದ್ರು ಥÀಂಯ್ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ: “ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್, ಸೈತಾನಾ! ಮ್ಹಜೇ ವಾಟೇರ್ ಆಡ್ಕಳ್ತಾ ತೊ ಫಾತರ್ ತುಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್, ಮನಿಸ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್.” 24. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕೊಣಾಕ್ ಜರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂದಿ, ಆ¥್ಲೂ ಖುರಿಸ್ ಉಕುಲ್ನ್ ಘೆಂವ್ದಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ದಿ. 25. ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ, ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ; ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ವಾಟಾಯ್ತಾ. 26. ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತರ್ ಹಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ವಾ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? 27. ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂ ಸವೆಂ ಯೆತಲೊ; ಆನಿ ತೇ ವೆಳಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರತಿಪಳ್ ದಿತಲೊ.

ಅಗೊಸ್ತ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ 22:19-23 19. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ವಯ್ಲೊ ಒಡುನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ತಲೊಂ; 20. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್, ಹಿಲ್ಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಎಲಿಯಾಕಿಮಾಕ್ ಆಪಯ್ತಲೊಂ. 21. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತುಜೊ ದಗ್ಲೊ ನ್ಹೆಸಯ್ತಲೊಂ, ತುಜೊ ಕಮರ್‍ಬಂದ್ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿತಲೊಂ; ತೊ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾತಲೊ. 22. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚಾವಿ ಘಾಲ್ತಲೊಂ; ತೊ ಉಗಡ್ತಲೊ, ಆನಿ ಕೋಣ್‍ಚ್ ಧಾಂಪೆÇ್ಚ ನಾ, ತೊ ಧಾಂಪ್ತಲೊ, ಆನಿ ಕೋಣ್‍ಚ್ ಉಗಡ್ಚೊ ನಾ. 23. ಏಕ್ ಖುಂಟೊ ಕಸೊ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ತಲೊಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಮಹಿಮೆಚೆಂ ಶಿಂವಾಸನ್ ಜಾತಲೊ.

ಅಗೊಸ್ತ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 138

ಅಗೊಸ್ತ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 11:33-36 33. ಹಾ! ಕಿತ್ಲಿ ಅಗಾಧ್ ದೆವಾಚಿ ಸಂಪತ್ತ್! ಕಿತ್ಲಿ ನಿಗೂಢ್ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ! ಕೊಣ್ ಆಟಾಪಿತ್ ತಾಚಿಂ ಫೈಸಲಾಂ, ಕೊಣ್ ಪಾರ್ಕಿತ್ ತಾಚ್ಯೊ ವಾಟೋ? 34. “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕೊಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ? ಕೊಣ್ ತೊ ತಾಕಾ ಆಲೋಚನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ? 35. ಕೊಣೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೇಲಾಗ್ಚೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ?” 36. ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್, ತಾಚೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಖಾತಿರ್ ಶೆವಟ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ. ಆಮೆನ್.

ಅಗೊಸ್ತ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 16:13-20 13. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಜಾರೇಯಾ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ಲೋಕ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” 14. ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಥೊಡೆ ತೊ ಸ್ನಾನ್‍ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ತೊ ಎಲಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ತೊ ಯೆರೆಮಿಯಾ ವಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.” 15. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರಿ: “ಪುಣ್ ತುಮಿ, ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” 16. ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್, ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್.” 17. ತವಳ್ ಜೆಜು ಪೆದ್ರುಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಭಾಗಿ ತುಂ ಸಿಮಾಂವ್, ಯೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್. 18. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ‘ತುಂ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಖಡಪ್; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಧರ್ಮ್‍ಸಬಾ ಹಾಂವ್ ಬಾಂಧ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಪಾತಾಳಾಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ತಿಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾತ್. 19. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಚಾವಿಯೋ ದಿತಲೊಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಂ ಆಡ್ವಾರ್ತಲೊಯ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಆಡ್ವಾರ್ಲಲೆಂ ಜಾತಲೆಂ; ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಂ ಸೊಡಯ್ತಲೊಯ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಸೊಡಯ್ಲಲೆಂ ಜಾತಲೆಂ’.” 20. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಿನಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಅಗೊಸ್ತ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ 56:1,6-7 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಾ, ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಚಲಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾಲ್ಯಾ. 6. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಚೆ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಕ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಾಬ್ಬತ್ ಭಷ್ಟಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಳ್ತ್ಯಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಬಳ್ತಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್, 7. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಜೆ ವೆದಿಚೆರ್ ತಾಂಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲಲ್ಯೊ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೊ ಆನಿ ಯe್ಞï ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಲಿಂ.

ಅಗೊಸ್ತ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 67

ಅಗೊಸ್ತ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 11:13-15,29-32 13. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ; ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಹಾಂವ್, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್. 14. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾಂ ಥÀಂಯ್ ಏಕ್ ಥÀರಾಚೊ ಮಸರ್ ಪೆಟೊವ್ನ್, ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೊ ಶೆವಟ್. 15. ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಲೊ; ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸತ್? ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜಯ್! 29. ಕಾರಣ್, ಆಪ್ಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆÇವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೇವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪ್ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾ. 30. ಏಕ್ ಕಾಳಾರ್ ದೆವಾಕ್ ತುಮಿ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಅವಿಧೇಯ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ದೆವಾಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 31. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಲಾಭ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತೆ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 32. ವ್ಹಯ್, ದೆವಾನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್, ಸಮೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಪ್ಣ್ಣೆಂ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಖೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.

ಅಗೊಸ್ತ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 15:12-28 12. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ: “ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವರ್ವಿಂ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್‍ಮೂ?” 13. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಝಾಡ್ ಉಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. 14. ಸೊಡಾ ತಾಂಕಾಂ, ಕುರ್ಡೆ ತೆ, ಕುಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಖೊವ್ಪಿ ಫುಡಾರಿ! ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ ಕುಡ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೊಗ್‍ಯೀ ಪಡ್ತಾತ್ ಫೆÇಂಡಾಂತ್.” 15. ತವಳ್ ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹೇ ಒಪಾರಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್.” 16. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಮಿ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಹೆರಾಂಬರಿ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲಲೆವೆ? 17. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೆÇಟಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಕಿತೆಂ? 18. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ತೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ. 19. ಖೊಟಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಖೂನ್, ಪ್ರದ್ವಾರ್, ವ್ಯಭಿಚಾರ್, ಚೊರಿ, ಫÀಟ್‍ಸಾಕ್ಸ್, ಸೊವೆಶಿರಾಪ್ - ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್. 20. ಹಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾತ್ ಧುಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹೆಳೊ ಜಾಯ್ನಾ.” 21. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಥÀಂಯ್ಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ತೀರ್ ಆನಿ ಸಿದೊನ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ಗೆಲೊ. 22. ತೆದ್ವಾಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಖಾನಾಆನ್‍ಗಾರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಧನಿಯಾ, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್! ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗೊನ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೊಳ್ವಳ್ತಾ.” 23. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ತಿಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಧಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬೊಬ್ ಮಾರಿತ್ ಯೆತಾ.” 24. ಜೆಜುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ.” 25. ತಿ ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ಪಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್.” 26. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಉಂಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ದಿವ್ಚೊ ಸಮ ನ್ಹಯ್.” 27. ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ತೆಂ ನೀಜ್, ಧನಿಯಾ, ತರಿಪುಣ್ ಸುಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಲೆ ಉಂಡ್ಯಾಕುಡ್ಕೆ ಖಾತಾತ್ ನ್ಹಯ್?” 28. ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೆಜು ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಬಾಯೇ, ವರ್ತೊ ತುಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್! ತುಜೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಕಾ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಬರಿ ಜಾಲಿ.