Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಮಾರ್ಚ್ 17 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆಮಿಯಾ 31:31-34 ಯೆತಲೆ ದೀಸ್, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಲೊಂ. ಹೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ನ್ಹಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತಾಂಚೊ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ತೆ ದೀಸ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆರ್ ತೆಂ ಬರಯ್ತಲೊಂ; ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ದೇವ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾತಲಿಂ. ತೆದ್ನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿನಾ, “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಒಳಖ್ ಘೆಯಾ”, ಆಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕತಲಿಂ, ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಭೊಗ್ಶಿತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ಚೊ ನಾ.

ಮಾರ್ಚ್ 17 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 50 ಶ್ಲೋಕ್: ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚುನ್ ದೀ, ದೆವಾ. 1. ಕಾಕುಳ್ದಾರಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್, ಭೋವ್ ಕಣ್ವಾಳ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್. ಥು ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚ್ಯಾ ಖತಾಂತ್ಲೊ, ನಿತಳ್ ಕರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ಲೊ. 2. ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚುನ್ ದೀ, ದೆವಾ; ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದೃಢ್ ಮನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾ ವಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್ನಾಕಾ, ತುಜೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರನಾಕಾ. 3. ತುಜ್ಯೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗಿಸೊ ಕರ್, ಏಕ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಿರ್ ಕರ್. ತೆದ್ವಾಂ ಪಾಪಿಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ಹಾಂವ್ ದಾಖಯ್ತಲೊಂ, ದೆವಾ, ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ತುಜ್ಯೆಶಿಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೆ, ಸಾಯ್ಬಾ.

ಮಾರ್ಚ್ 17 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 5:7-9 ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ಲೊ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್ ಪ್ರಾಥರ್ನಾಂ ಆನಿ ವಿನಂತ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ; ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಕುಲ್ಯಾ ಖಾಲ್‍ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ತರ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣೆ ಸೊಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವರ್ವಿಂ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊ; ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತಾಕಾ ಉಬಾರ್ತಚ್ ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಾರಣಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತೊ ಜಾಲೊ;

ಮಾರ್ಚ್ 17 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 12:22-33 ಫಿಲಿಪಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಂದ್ರೆಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ; ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ವಚುನ್ ಹೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮನ್ಶಾಪುತಾನ್ ಮಹಿಮಾ ಜೊಡ್ಚಿ ಘಡಿ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಗೊಂವಾಚೊ ಕಣ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತೊ ಎಕೊಡೊಚ್ ಉರ್‍ತಾ; ತೊ ಮೊರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಫಳ್ ದಿತಾ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ; ಜೊ ಕೊಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಜಿವಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂ. ಅಶೆಂ ಜಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ಖಂತಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುಂ? ‘ಬಾಪಾ ಹೇ ಘಡಿಯೆಂಥ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರ್’ ಮ್ಹಣುಂಗಿ? ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಸಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೇ ಘಡಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. “ಬಾಪಾ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಕರ್!” ತೆದ್ನಾ ಅಂತ್ರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ: “ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಕೆಲಾಂ; ಪತ್ರ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.” ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುನ್ “ಘಡ್ಘಡೊ ಜಾಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ; “ದೇವ್‍ದೂತ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹೆರ್. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಹೊ ತಾಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್, ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ. ಆತಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಲೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಉಭಾರ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಲೊಂ.” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮಾರ್ಚ್ 10 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಇತಿ. 36:14-16, 19-23 ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಜುದಾಚೆ ಫುಡಾರಿ, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ಲೆ ನಾಂತ್. ತಾಂಣಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ದೇಕ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಭಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂ ಉದೆಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ತಾಂಣಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದುತಾಂಚ್ಯೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ, ತಾಚೆ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಇತ್ಲೊ ಪೆಟ್ಲೊ ಕಿ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ಕಸಲಿಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲೆಂ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ಪಾಗಾರ್ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ. ತಲ್ವಾರಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮರನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಬಿಲೊನಾಕ್ ವ್ಹೆಲಿಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಿಂ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಚಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ ಗುಲಾಮಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜೆರೆಮೀಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: “ಪಾಳುಂಕ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಬ್ಬತಾಂಚೊ ವಿಶೆವ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಮೆಳಸರ್ ತಿ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಡ್ ಪಡ್ತಲಿ.” ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸೀರುಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜೆರೆಮೀಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಉಲಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತೊಂಡಿಂ ಆನಿ ಬರ್ಪಿಂ ಹಿ ಆಜ್ಞಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲೊ: “ಪರ್ಸಿಯಾಚೊ ರಾಯ್ ಸೀರುಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್, ಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆಧೀನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜುದಾಂತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ದೇವ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.’”

ಮಾರ್ಚ್ 10 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 136 ಶ್ಲೋಕ್: ತುಕಾ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರನ್, ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಘುಟ್ ಜಾಂವ್. 1. ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯೆ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಬಸುನ್ ಸಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ರಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ತಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್ ರುಕಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ವಿಣಿಂ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಬಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. 2. ತೆದ್ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯೆಲಾಗ್ಚಿಂ ಗಾಯನಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ, ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಧಮ್ಕಿತಲೆಚ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಖುಶಾಲ್ ಕರುಂಕ್ “ಸಿಯೊನಾಚೆಂ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಶಿಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ? ತುಕಾ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರನ್, ಏ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ, ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತಾಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಂವ್. 4. ಏ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ, ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಯ್ತ್ ಜರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರುಂ, ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್‍ಚ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್.

ಮಾರ್ಚ್ 10 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್. 2:4-10 ಪುಣ್ ಅಪಾರ್ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಭರ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಆಮ್ಚೊ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಮೊಗಾ ಪಾಸತ್, ಪಾತ್ಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ. ದೆವಾಚೇ ದಯೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೇ ಸವೆಂ ಶಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಮಾರಿಫತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ಲಲೇ ಕಾಕುಳ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುರ್ಪೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಕೆದೆಂ ವರ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುಗಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಕರ್ಚೊ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವಟ್. ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೇ ದಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ; ತೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫುಕಟ್ ದೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಮ್ಚೇ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಬಡಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ವ್ಹಯ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಆಧಾರ್ನ್ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಾರ್ಚ್ 10 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 3:14-21 ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಸೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲೊ, ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್; ಬಗರ್ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನೀತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತಾಚೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ಪುತಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ; ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್, ತಾಚಿ ನೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಿ ನೀತ್ ಅಶಿ ಜಾತಲಿ: ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಕರ್ತುವಾಂ ಖೊಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಜ್ವಾಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಖೊಟೆಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ; ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಕನ್ರ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆನಾ. ಪುಣ್ ಸತಾಚೇ ವಾಟೇನ್ ಚಲ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ.”

ಮಾರ್ಚ್ 3 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ನಿರ್ಗಮನ್ 20:1-17 ದೇವ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತುಜೊ ದೇವ್, ತುಕಾ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೊ, ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ದೇವ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಮೂರ್ತಿ ವಾ ಕಸಲೆಚ್ ವಸ್ತುಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಕಾ, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ವಯ್ರ್ ಮಳ್ಬಾರ್, ವಾ ಸಕ್ಲಾ ಪೃಥ್ವೆರ್, ವಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ವಸ್ತುಚೆಂ. ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ವಾ ತಾಂಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಿನಾತ್ಲಲೊ ದೇವ್. ಮ್ಹಜೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್, ತಾಂಚೆ ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆ ಪಿಳ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೆಜಶಿ ಕರ್ತಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೋಗ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಸಾಬ್ಬತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ ಆನಿ ತೊ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್. ಸ ದೀಸ್ ತುವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಸಾತ್ವೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಸಾಬ್ಬತ್: ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಜಾಂವ್ ತುವೆಂ, ಜಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್, ಜಾಂವ್ ತುಜೆ ಧುವೆನ್, ಜಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾನ್, ಜಾಂವ್ ತುಜೆ ಚಾಕರ್ಣಿನ್, ಜಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾನ್ವಾರಾನ್, ಜಾಂವ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಪಕ್ರ್ಯಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್, ದರ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ರಚ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಾಬ್ಬತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್ ತುಕಾ ದಿತಾ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ತುಕಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ. ಪರ್ದ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಚೊರಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಫಟ್‍ಸಾಕ್ಷ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚಿ ವಾ ತಾಚೆ ಚಾಕರ್ಣಿಚಿ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಚಿ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ವಾ ತಾಚೆ ಕಸಲೆಚ್ ವಸ್ತುಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಕಾ.”

ಮಾರ್ಚ್ 3 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 18 ಶ್ಲೋಕ್: ಸೊಮಿಯಾ, ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ. 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಭೋವ್ ಬರಿ, ಜಿವಾಚಿ ತಿ ಘಟಾಯ್! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚಿ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್! 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೊ ಆಜ್ಞಾಂ ನಿತಿಚ್ಯೊ, ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸಂತೊಸ್! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೊ ಹುಕ್ಮೊ ಸ್ವಷ್ಟ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್! 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭೆಂ-ಭಿರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್, ಸದಾಂಚ್‍ಬಾಳ್ತಾ ತಿ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ನಿರ್ಣಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಪಾತ್ರ್, ತೆ ಸಗ್ಳೆ ನಿತಿಚೆ! 4. ಭಾಂಗಾರಾ ಪ್ರಾಸ್, ಆಪುಟ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಪ್ರಾಸ್, ಮನಾಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಮ್ಹೊಂವಾ ಪ್ರಾಸ್, ಪೊಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊಂವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗೊಡ್ಶೆ ತುಜೆ ಕಾಯ್ದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 3 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 1:22-25 ವ್ಹಯ್, ಜುದೆವ್ ಖುಣಾ ಮಾಗ್ತಾತ್; ಗ್ರೇಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್. ಜುದೆವಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್. ತರಿಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್, ಜುದೆವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಚ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ತೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೇ ಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತಮ್ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್

ಮಾರ್ಚ್ 3 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 2:13-25 ಜುದೆವಾಂಚಿ ಪಾಸ್ಖ್ ಪರಬ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದೆವಾಳಾಂತ್ ಗೊರ್ವಾಂ, ಬಕ್ರೆ ಆನಿ ಪಾರ್ವೆ ವಿಕ್ತಲೆ ಆನಿ ದುಡು ವಾಟಾಯ್ತಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಸುಂಬಾಚೆಂ ಏಕ್ ಚಾಬೂಕ್‍ಶೆಂ ವಿಣ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್, ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಸಮೇತ್, ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ವಾಟಾವ್‍ಗಾರಾಂಚೆ ಮಾಂಡ್ ತಾಣೆಂ ವೊಮ್ತೆ ಘಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಿಂ. ಪಾರ್ವೆ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕಾಡಾ ತೆ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆಂ ಘರ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.” ತವಳ್ ‘ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಚೇ ಉರ್ಬೆನ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ತಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜುದೆವ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ ತುಜ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ?” ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ”ಹೆಂ ದೆವಾಳ್ ತುಮಿ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಉಬಾರ್ತಲೊ.” ಜುದೆವಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಕಿತೆಂ? ಹೆಂ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂಧೊಂವ್ಕ್ ಸವೆಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ತುಂ ತೆಂ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉಬಾರ್ತಲೊಯ್?” ಪುಣ್ ಜೆಜು ಉಲಯ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲೇ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ತಾಂಣಿಂ ಸತ್ಮಾನ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಖಾಚೇ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಜೆಜು ಸಕ್ಕಡ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಒಳ್ಕತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಲೊನಾ. ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತೊ ಬರೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಮನ್ಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉತ್ಪತ್ತಿ 22:1-2, 9-13, 15-18 ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲೊ: “ಅಬ್ರಹಾಮ್!” ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಅಬ್ಳೆ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.” ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ತುಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಇಸಾಕಾಕ್ ಆನಿ ವಚ್ ಮೊರಿಯಾ ಗಾಂವಾಕ್; ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಯಜ್ಞ್ ಭೆಟಯ್.” ಅಶೆಂ ತೆ ದೆವಾನ್ ದಾಕಯ್‍ಲ್ಲೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಇಸಾಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಘೆತ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಆಬ್ರಾಹಾಮ್!” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಅಬ್ಳೆ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.” ದುತಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನಾಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂ ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ ನಾಂಯ್. ತವಳ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಝಿಲ್ಕುಟಾಂತ್ ಶಿಂಗಾಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಏಕ್ ಬಕ್ರೊ ತಾಣೆಂ ದೆಕ್ಲೊ. ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ವಚುನ್ ತ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಬ್ರಹಾಮಾಕ್ ಉಲೊ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಪುತ್ ದಿತಾಂ - ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ ನಾಂಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಮಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರಿಂ ಆನಿ ದರ್ಯಾಚೆ ವೆಳೆರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ರೆಂವೆ ಪರಿಂ ತುಜಿ ಸಂತತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡಯ್ತಲೊಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಯಜ್ಞ್ ಪಾಳ್ಳಿಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ಸಂತತಿ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ.”

ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 115 ಶ್ಲೋಕ್: ಜಿವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಹುಜಿರ್ ಹಾಂವ್ ಚಮ್ಕತಲೊಂ. 1. “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ!” – ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತನಾ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಶಾನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಭೋವ್ ಸ್ವಾಧೀಕ್. 2. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಚಾಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಜೊ ಚಾಕರ್ ಹಾಂವ್, ತುಜ್ಯೆ ಚಾಕರ್ಣಿಚೊ ಪೂತ್; ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ತುವೆಂ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ-ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಗಾತಲೊಂ. 3. ಜೆರುಜಲೆಮಾ, ತುಜ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಳ್ತಲೊಂ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ. 8:31-34 ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನಿಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್? ಜರ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾ, ತರ್ ಆಮ್ಚೇ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ತಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಪುತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಸೊ ರಾವತ್? ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಹಾಡ್ತಲೊ ಕೊಣ್? ತಿಂ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾ. ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂಕತ್? ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜೆಜು ಮೆಲೊ, ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 9:2-10 ಸ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಪೆದ್ರುಕ್, ಜಾಕೊಬಾಕ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ಏಕ್ ಉಬಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ವ್ಹೊರೆವಿಂಗಡ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖಾರ್ ತೊ ರುಪಾಂತರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್‍ವಸ್ತುರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಧವೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೀ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಧೊಣ್ಕಾರಾಕ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ತೆಂ. ಆನಿ ಮೊಯ್ಜೆ ಆನಿ ಎಲಿಯಾ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲೆ. ತವಳ್ ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಅಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಬರೆಂ! ಆಮಿ ತೀನ್ ತಂಬು ಬಾಂಧ್ಯಾಂ, ಏಕ್ ತುಕಾ, ಏಕ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಎಲಿಯಾಕ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ, ತಿತ್ಲೆ ತೆ ಭಿಯಾನ್ ಘಾಬರ್ಲಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಧಾಂಪಣ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಕುಪಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ: “ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಪೂತ್, ತಾಕಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಟ್‍ಕರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್, ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೆ ತೆ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಯ್ನಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತಾಂಣಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘಟ್ಟ್ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹೆಲಿಂ; ಪುಣ್ “ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ”ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ತರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉತ್ಪತ್ತಿ 9:8-15 ದೆವಾನ್ ನೊಯೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಬ್ಳೆ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾಂ: ಆನಿ ತಾರ್ವಾಂತ್ಲಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ, ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಹೊ: ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಪೃಥ್ವೆಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.” ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುಣಾ ಹಿ: ಮ್ಹಜೆಂ ಧೊಣು ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ; ಹಾಂವೆಂ ಸಂಸಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚಿ ಖುಣಾ ತೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ರ್ ಕುಪಾಂ ಜಮಾ ಕರ್ತಾನಾ ಕುಪಾಂಚೆರ್ ತೆಂ ಧೊಣುಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಲೆಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಆವ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 25 ಶ್ಲೋಕ್: ತುಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಜ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಾಟೊ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣಾಚ್ಯೊ. 1. ತುಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ದಿ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜೆ ಮಾರಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಸತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೀನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾರೊಕ್ ದೆಕುನ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ತುಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾಂ. 2. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ದಾಖಯ್ಲಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂಚೊ ತುಜೊ ಮೋಗ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರಿನಾಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ನಿರಂತರಿ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಬರೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಚುಕನಾ ತೊ, ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಕ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾನ್ ತೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಪೆದ್ರು 3:18-22 ಅಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್, ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮಾ ಪಾಪಿಯಾಂಕ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕುಡಿಂತ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆತ್ಮಿಂ ತಾಕಾ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಚುನ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಣಿಂಚ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ, ಏಕ್ ವಾಟೇನ್ ನೊಯೆ ತಾರುಂ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಟೇನ್ ದೇವ್ ದೀಗ್ ಶಾಂತಿನ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ; ತ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ಥೊಡೆಚ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಟ್ ಜೀವ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆಂ ತಾರುಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ಹೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ಆಂಗಾಚೊ ಚಿಕಲ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿನಾ, ಬಗರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮಾಗುನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ; ದೇವ್‍ದೂತ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಸಕ್ತಿ ತಾಕಾ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 18 – ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 1:12-15 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಆತ್ಮೊ ಜೆಜುಕ್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲೆ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೈತಾನ್ ತಾಕಾ ನಾಡುನ್ ಆಸ್ಲೊ; ತೊ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೊ; ಪುಣ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: “ವೇಳ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ; ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸತ್ಮಾನಾ.”