Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಜೂನ್ 28 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

2 ರಾಯ್ 4:8-11, 14-16 8. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಲೀಶಾ ಶುನೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಗೆರ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಗ್ರೊ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ತೆ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. 9. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕೆದ್ನಾಯೀ ಯೆವ್ನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾಣಾಂ. 10. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಾಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಳಯೆರ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಯಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಖಾಟ್, ಏಕ್ ಮೇಜ್, ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದಿವೊ ದವರುಂಯಾ. ತೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ರಾವುಂಯೆತ್.” 11. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ. 14. ಎಲೀಶಾನ್ ಫುಡೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಯೆತ್?” ಗೆಹಾಜಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತಿಕಾ ಕೋಣ್‍ಚ್ ಪೂತ್ ನಾ, ಆನಿ ತಿಚೊ ಪತಿ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲಾ.” 15. ಎಲೀಶಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಿಕಾ ಆಪಯ್.” ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಆಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಯೆವ್ನ್ ದಾರಾ ಕಡೆ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ. 16. ಎಲೀಶಾನ್ ತಿಕಾ ಬಾಸಾಯ್ಲೆಂ: “ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ್ತಲಿಯ್.” ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ! ತುಂ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್; ತುಜೆ ಚಾಕರ್ಣಿಕ್ ಫಸಯ್ನಾಕಾ.”

ಜೂನ್ 28 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 88

ಜೂನ್ 28 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 6:3-4, 8-11 3. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್‍ಯೀ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ - ಹೆಂ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್? 4. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ ತೇಚ್‍ಪರಿಂ ಆಮಿಯೀ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಲ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನಾ ಮಾರಿಫತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ನಿಕೆಪಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. 8. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂವ್. 9. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಮೊರನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್; ಮೊರ್ನಾಕ್ ತಾಚೇ ವಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಕಸಲಿಚ್ ಪದ್ವಿ ನಾ. 10. ತೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ - ಆನಿ ತೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಲೊ; ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತೊ ದೆವಾ ಪಾಸತ್ ಜಿಯೆತಾ. 11. ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿಯೀ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ.

ಜೂನ್ 28 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 10:37-42 37. ಮ್ಹಜೇ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವಾ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್; ಮ್ಹಜೇ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ವಾ ಧುವೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. 38. ಆಪೆÇ್ಲ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲನಾ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. 39. ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ; ಆನಿ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ವಾಟಾಯ್ತಾ.” 40. “ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ. 41. ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್, ತೊ ಪ್ರವಾದಿ ದೆಕುನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ ತಾಕಾ, ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ; ಆನಿ ನಿತಿವಂತಾಕ್, ತೊ ನಿತಿವಂತ್ ದೆಕುನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾ ತಾಕಾ, ನಿತಿವಂತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. 42. ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತೀ ಲ್ಹಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಲೆಗುನ್ ದಿತಾ, ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತಾಕಾ ಚುಕಾಸೊನಾ.”

ಜೂನ್ 21 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆ. 20:10-13 10. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಅಶೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ: ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್! ತಾಕಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರಾ! ತಾಕಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರುಂಯಾ! ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡನ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಭುಲೊನ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ತಲೊ, ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್.” 11. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ವಿರಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ; ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಲೆ, ಆನಿ ತೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ನಾಂತ್; ತೆ ಲಜೆನ್ ಭರ್ತಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್; ತಾಂಚಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಲಜ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚಿ ನಾ. 12. ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಂ ನಿತಿವಂತಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾಯ್, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ತುಂ ಪಾರ್ಕಿತಾಯ್, ತುಂ ತಾಂಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಘೆತಲೊಯ್ ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲಾ. 13. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಗಾಯನ್ ಕರಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ನಷ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ನಿವಾರ್ಲಾ.

ಜೂನ್ 21 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 68

ಜೂನ್ 21 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ. 5:12-15 12. ಪಳೆಯಾ ತರ್: ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾತಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ಬರಾಬರ್ ಮೊರ್ನ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. 13. ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾತಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಲೆಖುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. 14. ಆದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಆದಾಂವ್‍ಬರಿ ದೆವಾಚೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಫÀರ್ಮಾಣ್ ಮೋಡ್ನ್ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆದಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ರುಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 15. ಪುಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಥ್ರ್À ದೆಣ್ಯಾ ಆನಿ ಆದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಸರ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೆಲೆ ವ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್, ದೆವಾಚಿಂ ಕುರ್ಪೆದೆಣಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚೇ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಕುರ್ಪೆ ಉದೆಶಿಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಅನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ವರ್ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಜೂನ್ 21 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 10:26-33 26. “ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್. ಧಾಂಪುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೆಂ. 27. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಗುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಜಯಾ. 28. ಕುಡಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತೆನಾತ್. ಬಗರ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೊ ದೊನ್‍ಯೀ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆಯಾ. 29. ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಪೈಶಾಕ್ ದೋನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ತರಿಪುಣ್ ತಾಂಚೇ ಭಿತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇ ಕಬ್ಲಾತೇವಿಣೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡನಾ. 30. ತಿತ್ಲೆಂಚ್‍ವೇ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲೆಗುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಜುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. 31. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್; ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ತುಮಿ!” 32. “ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಹುಜಿರ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ, ತಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಹುಜಿರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ತಲೊಂ. 33. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಂ ಹುಜಿರ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಹುಜಿರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ನಾಕಾರ್ತಲೊಂ.”

ಜೂನ್ 14 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ದ್ವಿತಿ 8:2-3, 14-16 2. “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತುಂ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಯ್ ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. 3. ಮನಿಸ್ ಉಂಡ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯೆನಾ, ಬಗರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಹರೇಕ್ ಉತ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಭುಕೆ ವರ್ವಿಂ ಖಾಲ್ತೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತುಕಾ ವಾ ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ ಮಾನ್ನಾ ದಿವ್ನ್ ತುಕಾ ಪೆÇಸ್ಲೊ. 14. ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಗರ್ವಾನ್ ಭರನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೊ, ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಿಸರ್ನಾಶೆಂ ರಾವುಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ. 15. ವಿಕಾಳ್ ಸೊರಪ್ ಆನಿ ವಿಚು ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಭಯಂಕರ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುಕ್ಯಾ ಆನಿ ಉದಕ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತುಜಿ ವಾಟ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಖಡ್ಪಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. 16. ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ ಮಾನ್ನಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿವ್ನ್ ಪೆÇಸ್ಲೊ. ತುಕಾ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತುಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಶೆವಟಿಂ ತುಕಾ ಬರೆಂ ತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಜೂನ್ 14 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 147

ಜೂನ್ 14 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 10:16-17 16. ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸೆವ್ತಾಂವ್ ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಲಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಆಮಿ ಮೊಡ್ತಾಂವ್ ತೊ ಉಂಡೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್? 17. ಆಮಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ತರ್‍ಯೀ ಉಂಡೊ ಎಕ್‍ಚ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾತಾಂವ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ಎಕಚ್ ಉಂಡ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾಂವ್.

ಜೂನ್ 14 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 6:51-58 51. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೊ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಜಿವೊ ಉಂಡೊ. ಹೊ ಉಂಡೊ ಖಾತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಲೊ. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ ತೊ ಉಂಡೊ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮಾಸ್.” 52. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜುದೆವ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾದ್‍ವಿವಾದ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ?’ 53. ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮಿ ಮನ್ಶಾಪುತಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಲೇ ಖರಿತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಗರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೇ ಖರಿತ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. 54. ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ರಗತ್ ಪಿಯೆತಾ, ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಸಾ; ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲೊಂ. 55. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಸ್ ಖರೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ಖರೆಂ ಪೀವನ್. 56. ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ಪಿಯೆತಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾಂ. 57. ಜಶೆಂ ಜಿವಂತ್ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಬಾಪಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜಿಯೆತಾಂ, ತಶೆಂ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹ್ಹಾಕಾ ಖಾತಾ ತೊಯೀ ಮ್ಹಜೇ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೆತಲೊ. 58. ಹೊ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲಲೊ ಉಂಡೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಖೆಲೊ ತ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಬರಿ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಹೊ ಉಂಡೊ ಖಾತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.”

ಜೂನ್ 7 - ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ನಿರ್ಗ. 34:4-6, 8-9 ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಫಳಿಯೊ ಕಾತರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಉಟುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಫಳಿಯೊ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಎಕಾ ಕುಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಚೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್, ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಭರ್ಲಲೊ. ಮೊಯ್ಜೆ ತಕ್ಷಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಅರಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾನ್ವಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಯಾ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆ. ವ್ಹಯ್, ಹೊ ಲೋಕ್ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ಭೊಗ್ಶಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಜೆ ದಾಯ್ಜಿ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್.”

ಜೂನ್ 7 - ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ ದಾನಿ. 3:52-56

ಜೂನ್ 7 - ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಕೊರಿಂಥ್ 13:11-13 11. ಶೆಕಿಂ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಾವುರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಯಾ. ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಜಾಯಾ; ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧಾ. ತವಳ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ. 12. ಪವಿತ್ರ್ ಉಮ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರಾ. ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಮಾನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. 13. ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ, ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.

ಜೂನ್ 7 - ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 3:16-18 16. ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಸೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಕೀ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲೊ, ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್; ಬಗರ್ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್. 17. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನೀತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತಾಚೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. 18. ಪುತಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ; ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್, ತಆಚಿ ನೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

ಮಾಯ್ 31 - ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ. ಕೃತ್ಯಾಂ 2:1-11 1. ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೇ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಶ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಏಕ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. 2. ತೆದ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಠಿಣ್ ಝಾಡ್‍ವಾರೆಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲೇಬರಿ ಮಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. 3. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಸಾಕ್ರ್ಯೊ ಜಿಬೋ. ತ್ಯೊ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. 4. ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಂ ದಿಲ್ಲೇ ವಾಚಾ ಸಕ್ತೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪರ್ಕಿ ಭಾಸಾಂನಿ ತೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 5. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಜುದೆವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆ. 6. ಹೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಮೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಉಲಯ್ಲಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೇ ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. 7. ತೆ ಶೆರ್ಮೆಲೆ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಪಳೆಯಾ, ಹೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಗಾರ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? 8. ತರ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಅಮ್ಚೇ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ? 9. * 10. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂವ್ ಪಾರ್ಥಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಮೇದಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಲಾಮಾಂತ್ಲೆ, ಮೆಸಾಪೆÇತಾಮಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಜುದೇಯಾಂತ್ಲೆ, ಆನಿ ಕಾಪ್ಪಾದೋಸಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಪೆÇಂತುಸಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪಂಫೀಲಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಸಿರೆನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಲೀಬಿಯಾಂಥ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಲೆ. 11. ಜುದೆವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಕ್ರೇತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಅರ್ಬಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಸಯ್ತ್. ತರ್‍ಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್!”

ಮಾಯ್ 31 - ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 103

ಮಾಯ್ 31 - ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 12:3-7,12-13 3. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ: ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜು ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ” ಮ್ಹಣನಾ; ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾವಿಣೆಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜುಚ್ ಸೊಮಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್‍ಯೀ ಸಕನಾ. 4. ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣಿಂ ವಿವಿಧ್; ಪುಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ತಿಂ ದಿತಾ. 5. ಸೆವಾಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ಆಸಾ; ಪುಣ್ ಎಕಚ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಆಮಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂವ್. 6. ಆನಿ ಕಾಮಾಂಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿಂ ಆಸಾತ್; ಪುಣ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥÀಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್. 7. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥÀಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. 12. ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಕುಡಿಚೆ ತೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ, ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾತಾತ್. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಘಡ್ತಾ. 13. ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ, ಜುದೆವಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಣಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಲಾಮಾಂನಿ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಥÀಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ; ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪೀವನ್‍ಸೊ ದಿಲಾ.

ಮಾಯ್ 31 - ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 20: 19-23 19. ತ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಶಿಸ್ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 20. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಡ್ವಳ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಶಿಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ. 21. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ! ಜಶೆಂ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಂ.” 22. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್. 23. ಕೊಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿತಾತ್ ತಿಂ ಬೊಗ್ಸತಲಿಂ; ಜಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿನಾತ್, ತಿಂ ಬೊಗ್ಸಶಿಂನಾತ್.”

ಮಾಯ್ 24 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ. ಕೃ. 1:1 – 11 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಏ ಥಿಯೋಫಿಲಾ, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‍ಆತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ರುಜ್ವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ; ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಣಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚನಯೆ, ಬಗರ್ ಬಾಪಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ; ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ಜುವಾಂವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೆಂ; ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್.” ಜೆಜುಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್ ಅಶೆಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುಲಾಗುಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್‍ವೆ ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಪುನರ್‍ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ತಲೊಯ್?” ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್.” ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾವಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಚಡತ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಂಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಗಾಲಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೋ, ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್? ಹೊ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ ತೊ ಜೆಜು, ಜಸೊ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಚಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲಾ ತಸೊಚ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ.”

ಮಾಯ್ 24 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 46

ಮಾಯ್ 24 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 1:17-23 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ದೇವ್, ಮಹಿಮೆಚೊ ಬಾಪ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಒಳಕ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರ್ತಾ ತೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಯಾ ಕರ್ತಾ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ದೊಳೆ ಆತಾಂ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಜಯ್; ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆದ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಜಯ್; ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥÀಂಯ್ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ ತಿ ಪದ್ವಿ ಕಿತ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್-ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಹೇಚ್ ಪದ್ವೇ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಗಾರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಶಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ಸಮೆಸ್ತ್ ಪ್ರಧಾನ್ಯಾಂ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ, ಪದ್ವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೇ ವಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೇ ಖಂಯ್ಚೇಯೀ ಪದ್ವೇ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ವರ್ತಿ. ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥÀಳಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ತಾಚಿಚ್ ಕೂಡ್; ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸರ್ವ್ ಥರಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಕೂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮಾಯ್ 24 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 28 : 16-20 ತೆಣೆಂ ಇಕ್ರಾ ಶಿಸ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ, ತಾಂಚೇ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದುಭಾವ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ; ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆe್ಞÁ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಸದಾಂಕಾಲ್, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ.”

ಮಾಯ್ 17 - ಪಾಸ್ಕಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 8:5-8, 14-17 ಅಶೆಂ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಮಾರಿಯಾ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಫಿಲಿಪಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಕ್ ಲೊಕಾಜಮ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಶುದ್ಧ್ ಆತ್ಮೆ ಕಿಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಲೆ; ಜಾಯ್ತೆ ಆರ್‍ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳೆ ಗೂಣ್ ಜಾತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತೆಂ ಶಹರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲಿ; ಆನಿ ತಾಂಣಿ ಪೆದ್ರುಕ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ತೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚೇ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆರ್‍ಯೀ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಂವುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ; ತಾಂಕಾಂ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಾಯ್ 17 - ಪಾಸ್ಕಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 65

ಮಾಯ್ 17 - ಪಾಸ್ಕಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಪೆದ್ರು 3:15-18 ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸೊಮಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂನಿ ಮಾನಾನ್ ಒಳ್ಕಾ. ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ವಿಚಾರ್ತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತರಿಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನಮ್ರತೆನ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ದವರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ತುಮಿ ಆಧಾರ್ತಾತ್ ತೇ ಬರೇ ಚಾಲಿಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲಯ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ತಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಸೊಸ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಆಧಾರ್ಲಲೇ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಅಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್, ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮಾ ಪಾಪಿಯಾಂಕ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕುಡಿಂತ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆತ್ಮಿಂ ತಾಕಾ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾಯ್ 17 - ಪಾಸ್ಕಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 14:15-21 “ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾತ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾಲಾಗುಂ ಮಾಗ್ತಲೊಂ, ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಮಜತ್‍ದಾರ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ಹೊ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಸದಾಂಕಾಳ್ ರಾವ್ತಲೊ. ತೊಚ್ ತೊ ಸತಾಚೊ ಆತ್ಮೊ. ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆನಾ, ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಯಿನಾ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ.” “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅನಾಥಾಂಬರಿ ಸೊಡ್ನ್ ವಚನಾಂ; ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಶಿಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ಚೊನಾ, ಪುಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥಂಯ್, ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಸಮ್ಜತಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಉಪದೆಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಪಾಳ್ತಾ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊ; ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ದಿತಲೊಂ.”