Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 – ಜಾಗತಿಕ್ ಮಿಸಾವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 45: 1,4-6 ಸೀರುಸಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಖಾಲ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂಚಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಆನಿ ಅಶೆ ದಾರ್ವಟೆ ಧಾಂಪೊನ್ ಉರನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲಾ; ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಷಿಕ್ತಾಕ್, ಸೀರುಸಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಜಾಕೊಬಾ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲಾ; ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕನಾಂಯ್, ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ದೇವ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ದಿವ್ನ್ ಆಯ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 – ಜಾಗತಿಕ್ ಮಿಸಾವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 95 ಶ್ಲೋಕ್: ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆಯಾ 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್ ಗಾಯಾ, ಭೂ-ನಿವಾಸಿಯಾಂನೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸದ್ಗಿತಾಂ ಗಾಯಾ, ಜನಾಂಗಾ ಮಧೆಂ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ, ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ತಾಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ಕಳಯಾ. 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಖರೊಚ್ ವರ್ತೊ, ಸರ್ವ್ ಸ್ತುತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ಸರ್ವ್ ದೆವಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಭಿಯೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜನಾಂಗಾಂಚೆ ದೇವ್ ಫಕತ್ ಬೊಂಬಿಂ! 3. ಪರ್ಜಾಂ ಲೊಕಾಂನೊ, ದೆವಾಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರಾ, ‘ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ಸಿಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಗೌರವಾನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯಾ, ಕಾಣಿಕೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರಾ. 4. ತುಮಿ ಭೂ-ನಿವಾಸಿಯಾಂನೊ, ತಾಚೆ ಹುಜಿರ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ರಾವಾ, ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಾಜಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಗಾಜೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಾ. ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜಾಂಚಿ ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಖಾಲ್ ತೊ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 – ಜಾಗತಿಕ್ ಮಿಸಾವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಥೆಸ್ಸಾ. 1:1-5 ಪಾವ್ಲಾನ್, ಸಿಲ್ವಾನಾನ್ ಆನಿ ತಿಮೊಥಿನ್ ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ; ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮೇಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತುಮಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ ದಾಖೊವ್ಚಿ ರೀತ್, ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ತುಮಿ ದವರ್ಲಲೊ ಥಿರ್ ಭರ್ವಸೊ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಆನಿ ಬಾಪಾ ಹುಜಿರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೊ, ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ; ತಾಣೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಸಕ್ತೆನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಲಾಭ್ಲಲೇ ದೃಢ್ ಖಾತ್ರೆನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆದಾಯಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 – ಜಾಗತಿಕ್ ಮಿಸಾವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 22: 15-21 ತವಳ್ ಫಾರಿಜೆವ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾವಾದಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತುಂ ಸತ್ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್; ಸತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದೆವಾಚಿ ವಾಟ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಪುರ್ತೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ನೆಣಾಯ್. ತರ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಸಾಂಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ: ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಕ್ ಆಮಿ ತಿರ್ವೊ ದಿವ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಮ ಕೀ ವಿರೋಧ್?” ಜೆಜು ತಾಂಚೊ ಘಾತ್ ಜಾಣಾ ಆಸೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕಪಟ್ಯಾಂನೋ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್? ತಿವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖಯಾ ಪಳೆಯಾಂ!” ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ. “ಕೊಣಾಚೆಂ ಹೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿ ಹಿ ಲಿಪಿ?” ವಿಚಾರಿ ಜೆಜು ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ. “ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ” ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಂಣಿಂ. ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತರ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿಚೆಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಕ್ ದಿಯಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ದಿಯಾ.”

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 25:6-10 ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ವತಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲೊ, ಚರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಪನ್ರ್ಯಾ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಂಚೆಂ, ಗಾಳುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪನ್ರ್ಯಾ ದಾಕಾಸೊರ್ಯಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ವತಾರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಆಸಾ ತೊ ಪಡ್ದೊ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಗರ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಾಂಗ್ರುಣ್ ತೊ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊ. ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮರಣಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಹರೇಕ್ ಮುಖಾ ವಯ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊ; ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಚೊ ಕಳಂಕ್ ಆಖ್ಯೆ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ಲೊ ಕಾಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಲಿಂ: “ಪಳೆಯಾ, ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತೊ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೊ. ಹೊಚ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉಲ್ಲಾಸುಂಯಾ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.” ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹಾತ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ವತಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ, ಆನಿ ಬಾತ್ತಣ್ ಸಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮಸ್ತಿತಾತ್ ತಶೆಂ ತೊ ಮೊವಾಬಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತಳಾ ಮಸ್ತಿತಲೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 22 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೆ ಘರಿಂ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ. 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂ ನಾ, ಪಾಚ್ವೊ ಚರೊವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾ; ನಿಶಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ. 2. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸರಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಟ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲಯ್ತಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ತರ್‍ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಯ್; ತುಜೊ ದಾಂಡೊ ಆನಿ ಬೆತ್ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾತ್. 3. ಗಡ್ದ್ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಹುಜಿರ್ ತುವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ತೆಲಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ತುಂ ಮಾಖ್ತಾಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಪ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ. 4. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ತುಜಿ ದಯಾಮಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲಿ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೆ ಘರಿಂ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:12-14, 19-20 ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ; ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂನಿ ಧಾದೊಶಿ ಜೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಆನಿ ಉಪಾಶೀ ಪಡೊಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಗರ್ಜೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಜಿಯೆವ್ಚೆಂ ವಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ಚೆಂ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ. ತರಿಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್, ಹೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಲೇ ಧಾರಾಳ್ ಸಂಪತ್ತೇ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಉದಾರ್ಪಣಿಂ ಪಾವ್ತಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್. ಆಮೆನ್.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 22:1-14 ಜೆಜು ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಒಪಾರಿಂನಿ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಏಕ್ ರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹೊರಾಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಜಾಂಕಾಂ ವ್ಹೊವ್ಳಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೆ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಲೆನಾತ್. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಯ್ಲೆಂ: ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ; ಮ್ಹಜೆ ಪಾಡೆ ಆನಿ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್; ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಯೆಯಾ.’ ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆ: ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಗೆಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ಲೇ ಆಂಗ್ಡಿ ಗೆಲೊ. ಹೆರಾಂನಿ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ. ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ರಾಯ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸೈನಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಚೊ ತಾಣೆಂ ಸಂಹಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಶಹರ್ ಭಸ್ಮುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ : ‘ವ್ಹೊರಾ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಆಪಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಫಾವೊ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ತುಮಿ ರಾಜ್ಯ್‍ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜಿತ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಗ್ನಾ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡಾ.’ ಅಶೆಂ ತಾಚೆ ಚಾಕರ್ ವಾಟಾಂವಾಟಾಂನಿ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಮೆಳ್ಳಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್, ಬರ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ, ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ, ತಾಂಣಿಂ ಜಮೊ ಕೆಲೆ; ಆನಿ ಲಗ್ನಾಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೊ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾಯ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಲಗ್ನಾಚಿ ನ್ಹೆಸೊಣ್ ನ್ಹೆಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೊ. ರಾಯಾನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ಇಷ್ಟಾ, ಲಗ್ನಾಚಿ ನ್ಹೆಸೊಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಸೊ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊಯ್?’ ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿನಾ. ತವಳ್ ರಾಯಾನ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ತಾಚೆ ಹಾತ್‍ಪಾಂಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಡಯಾ; ಥಂಯ್ ಜಾತಲೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ದಾಂತ್‍ಖಿರ್ಲೊಣಿ.’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್.”

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 5:1-7 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾಂ. ಎಕಾ ಪಿಕಾಳ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತೊ ಖಣ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾತರ್ ಕಾಡುನ್ ನಿತಳೊ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಉತ್ತಮ್ ದಾಕ್ವಾಲಿ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬುರುಜ್ ಬಾಂದ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಕೊಳಂಬಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ; ತೊ ಮಳೊ ತಾಕಾ ದಾಕೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯೊ ರಾನ್ವಟ್ ದಾಕೊ. ತರ್ ಆತಾಂ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೊ, ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನೀತ್ ಕರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಾಂ? ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ದಾಕೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್ವಟ್ ದಾಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯೊ? ತರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂ ಮಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ವಂಯ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಚರವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾತಲೊ; ತಾಚೊ ದೊರೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾಂಯಾತಳಾ ಮಸ್ತೊನ್ ವೆತಲೊ. ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಲೊಂ; ಕೋಣ್‍ಚ್ ತೊ ಬೆಂಡ್ಚೊ ನಾ ವಾ ಖಣ್ಚೊ ನಾ, ತಾಂತುಂ ಝಿಲ್ಕುಟಾಂ ಜಾತಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಟೆಕುಂಟೆ ವಾಡ್ತಲೆ. ಕುಪಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ಞಾಂ ದಿತಲೊಂ. ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದಾಕಾಂಮಳೊಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ, ಆನಿ ಜುದಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ತಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಝಡಾಂ. ತೊ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿಚಿ ಆಶಾ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ರಗ್ತಪಾತ್; ತೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 79 ಶ್ಲೋಕ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದಾಕಾಂ-ಮಳೊ 1. ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲಿ ಉಮ್ಟುನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ವಾಲ್ ತುವೆಂ ಹಾಡ್ಲಿಯ್, ಜನಾಂಗಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ತಿ ರೊಯ್ಲಿಯ್, ದರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಫಾಂಟೆ ಸೊಡ್ಲೆ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ನ್ಹಂಯ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಕೊಂಬ್ರೆ ದಿಲೆ. 2. ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆ ದೊರೆ ತುವೆಂ ಪರ್ತಿಲ್ಯಾಯ್? ವಾಟೆನ್ ವೆತಾತ್ ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾಕೊ ಖುಂಟ್ತಾತ್ ರಾನ್-ದುಕರ್ ಪಳೆ ಕಶಿ ತಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ವ್ಹಯ್, ರಾನ್ವಟ್ ಸಾವ್ಜಾಂ ತೆಂ ಉಸ್ತುನ್-ಮಸ್ತುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. 3. ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯೆಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆ, ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆ; ಹ್ಯೆ ದಾಕ್ವಾಲಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್, ತಿಚಿ ಜತನ್ ಕರ್, ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ರೊವ್ನ್ ತುವೆಂ ತಿ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ 4. ಆಮಿ ತುಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರುನ್ ವೆಚಿಂನಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ನವ್ಯಾ ಜಿವಾನ್ ಭರ್, ತೆದ್ವಾಂ ತುಜಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಮಿ ಗಾಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್, ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಫಾಂಕುಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:6-9 ಕಸಲೊಚ್ ಖಂತ್‍ಹುಸ್ಕೊ ಧರಿನಾಕಾತ್; ಹರ್ಯೇಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಾ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆಣೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ರಾಕ್ತಲೆಂ. ಶೆಕಿಂ, ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸತ್ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಮರ್ಯಾದೆಚೆಂ, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿತಿಚೆಂ, ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾನಾಪಾತ್ರ್, ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಸಲ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ವ್ಹರಾ. ಮ್ಹಜೇಲಾಗ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಲಾಂ ವಾ ಪಳೆಲಾಂ ತೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾ. ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ ತೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 21:33-44 “ಆನ್ಯೇಕ್ ಒಪಾರ್ ಆಯ್ಕಾ: ಎಕ್ಲೊ ಭುಂಯ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಚೇ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಏಕ್ ವೋಯ್ ಘಾಲಿ; ತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದಾಕಾಂರೊಸಾಕ್ ಏಕ್ ಘಾಣ್ಯಾಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭುರುಜ್ ಭಾಂದ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಳೊ ಒಕ್ಲಾಂಕ್ ಗೆಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಫೊಳ್ ಪಿಕ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಚ್, ಗೆಣಿ ಬಾಬ್ತಿಂ ಫೊಳಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಒಕ್ಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ಲೊ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ; ಪುಣ್ ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂಯೀ ತೇಚ್‍ಪರಿಂ ಚಲಯ್ಲೆ. ಶೆವಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‍ಚ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ತೆ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೆ ಒಕ್ಲಾಂಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೆ: ‘ಅಳೆ, ದಾಯ್ಜಾಚೊ ವಾರಿಸ್ದಾರ್! ಯೆಯಾ, ತಾಕಾ ಆಮಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ.’ ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ತಾಂಣಿಂ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. ತರ್ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ತ್ಯಾ ಒಕ್ಲಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್?” ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ : “ತ್ಯಾ ನಷ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೇಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಣಿಕ್ ದಿತಲೊ. ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ : “ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂಮೂ? ‘ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮುಲ್ಯಾಪಾತರ್; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್!’ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ : ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ ಆನಿ ಫಾವೊ ತೊ ಫಳ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ದಿತಲೆ.”

ಅಕ್ತೊಬರ್ 1 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಜೆ. 18:25-28 ತರೀ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ, ಆಯ್ಕ್! ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್, ವಾ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್? ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಮರ್ತಾ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ಆಪ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಜಿಯೆತಲೊ; ತೊ ಮರ್ಚೊ ನಾ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 1 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 24 ಶ್ಲೋಕ್: ತುವೆಂ ದಾಖಯ್ಲಲ್ಯೆ ದಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ. 1. ತುಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ದಿ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಜೆ ಮಾರಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಸತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾರೊಕ್. 2. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ದಾಖಯ್ಲಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣ್, ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರುಂನಾಕಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂಚೊ ತುಜೊ ಮೋಗ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರಿನಾಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ನಿರಂತರಿ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಬರೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಚುಕನಾ ತೊ, ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಕ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾನ್ ತೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 1 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:1-11 ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಯೀ ಭುಜ್ವಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾತ್ ವಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ; ಜರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಖೊವ್ಚೊ ಆಸಾ ವಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆನಿ ಕಣ್ವಾಳಾಯೆನ್ ತುಮಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್; ತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮೊಗಾನ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಮನಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಕರಾ. ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಪಡುನ್ ವಾ ಪೊಕಳ್ ದವ್ಲತೇ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ತುಮಿ ಕರಿನಾಕಾತ್; ಬಗರ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಲೆಖಾ. ತುಮ್ಚೊಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗರ್ ಹೆರಾಂಚೆಂಯೀ ಬರೆಪಣ್ ತುಮಿ ಸೊಧಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಂವ್. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ತೊ ದೇವ್. ತರೀ ತ್ಯಾ ಸಮಸಮ್‍ಪಣಾಕ್ ತೊ ಲಬ್ದೊನ್ ರಾವ್ಲೊನಾ. ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾಸಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್, ಗುಲಾಮಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪೂರ್ಣ್‍ಪಣಿಂ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾನ್ ತೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ನ್, ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾನ್ - ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾನ್! - ತೊ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಅತಿ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ಬಾಗ್ವಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಂಬಿ. ಸರ್ಗಿಂ, ಸಂಸಾರಿಂ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿಂ ಆನಿ ಪರ್ಗಟಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಜಿಬೆನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 1 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 21:28-32 “ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾ: ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಪುತಾ, ತುಂ ಆಜ್ ವಚುನ್ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್.’ ‘ನಾ, ಹಾಂವ್ ವಚನಾಂ’ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಗೆಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಬಾಪುಯ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಬಾ, ವೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ; ಪುಣ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣೆಂ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುಶಿ ಕೆಲಿ?” ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್.” ಜೆಜು ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸುಂಕಾಗಾರ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಂತಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊನಾ, ಸುಂಕಾಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಲ್ವಾಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ಲೊನಾ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಇಸಾ. 55:6-9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಸೊಧಾ, ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಾ. ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಡುಂ, ಆನಿ ನಷ್ಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸೊಡುಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚಿ ದಯಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಶಿಂ ತೊ ಯೆಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಆಸಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ಜಿತ್ಲೆಂ ಮಳಬ್ ಪೃಥ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಯ್ರ್.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್: 144

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:20-27 ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ: ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊನಾಂ, ಬಗರ್ ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಹೇ ಮ್ಹಜೇ ಸಗ್ಳೇ ಕುಡಿ ವರ್ವಿಂ, ತಿ ವಾಂಚೊಂ ವಾ ತಿ ಮೊರುಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಜಾತಲಿ. ಹಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ : ಮೊರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ. ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಫÀಳಾದಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ. ನಿಜಾಕ್‍ಯಿ ದೋನ್‍ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಡ್ಚತಾಂ: ಏಕ್ ವಾಟೇನ್ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಸಂಪೆÇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ - ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ; ಪುಣ್ ದುಸ್ರೇ ವಾಟೇನ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಥÀಂಯ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೇ ಅಭಿವೃದ್ಧೇ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾ ಪಾಸತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಬಗ್ಲೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಅಶೆಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಸುವಾರ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೃಢ್ ಆಸುನ್ ಸುವಾರ್ತೆನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳುಂ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 20:1-16 “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಎಕ್ಲೊ ಧನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಆಳಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಠೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಂತೆಲಾಗಿಂ ರಿಕಾಮೆ ಉಬೆ ಆಸ್ಲಲೆ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆ. ‘ತುಮಿಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ‘ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ತಿ ಮಜುರಿ ಹಾಂವ್ ದಿತಲೊಂ.’ ಆನಿ ತೆ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್‍ಯೀ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಶೆಕಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಾಂತೇಲಾಗಿಂ ಉಬೆ ಆಸ್ಲಲೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ‘ತುಮಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಿಕಾಮೆ ರಾವುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಬರೆಂ, ತುಮಿಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಾ.’ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮಳ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಕದಮಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : ‘ಆಳಾಂಕ್ ಆಪಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮಜುರಿ ದೀ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಚ್.’ ತವಳ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಕಾಮ್ ಧರ್ಲಲೆ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಜಣ್‍ಎಕ್ಲೊ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್ಳೆ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣೆಂ. ತೊ ಘೆವ್ನ್, ಧನಿಯಾಕ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: ‘ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ವೊರಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ; ಪುಣ್ ಆಮಿ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಡುನ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾಂವ್; ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮಜುರಿ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂಯೀ ದಿಲಿ!’ ತವಳ್ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಅಳೆ ಇಷ್ಟಾ! ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಮಜುರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುಂ ಒಪ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್? ಆತಾಂ ಘೆ ತುಜಿ ಮಜುರಿ ಆನಿ ಚಲ್. ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೇ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ದಿವ್ಚಿ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಕಿತೆಂ? ವಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಾರ್‍ಪಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ?’ ಅಶೆಂ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ನಿಮಾಣಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಜಾತಲಿಂ, ಆನಿ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಜಾತಲಿಂ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಮಿಖಾ 5:1-4 ಪೂಣ್ ತುಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್-ಎಫ್ರಾತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂ ಮಧೆÉಂ ತುಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್, ತರೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮತಲೊ. ತಾಚೊ ಆರಂಭ್ ನ್ಹಯ್ ಆತಾಂಚೊ, ಬಗರ್ ಭೋವ್ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂಚೊ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸಾ ತಿ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡ್ತಲೊ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಉರ್ಲಲೆ ಭಾವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಲೆ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಪದ್ವೆನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಾಪಾನ್ ತೊ ಥಿರ್ ರಾವ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಚರಯ್ತಲೊ. ತಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆದ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಮಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಲಿ, ಆನಿ ತೊಚ್ ಶಾಂತಿ ಜಾತಲೊ. ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾತ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಲೆ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 13 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾಂ. 1. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ದೃಢ್ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ತುಜೆಂ ತಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಲೆಂ. 2. ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಲೊಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಸ್ತೊತ್ರಾಂ-ಸದ್ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ತಲೊಂ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 8:28-30 ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡಶೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಜಾಂಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ತೊ ಒಳ್ಕುನ್ ಜಾಣಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ. ಅಶೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಸಲೇ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ನಿರ್ಮಿಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ; ಜಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ನಿತಿವಂತ್ ಕೆಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಮಹಿಮೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರಾಂ ಕೆಲಿಂ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8- ಭಾಗೆವಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 1:1-16, 18-23 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್ ಹಿ: ತೊ ಪೂತ್ ದಾವಿದಾಚೊ, ತೊ ಪೂತ್ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಚೊ. ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಇಸಾಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಇಸಾಕ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ ಜುದಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜುದಾ ಫೆರೆಸಾಚೊ ಆನಿ ಜೆರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ತಾಮಾರ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್); ಫೆರೆಸ್ ಹೆಸ್ರೊನಾಚೊ ಆನಿ ಹೆಸ್ರೊನ್ ಆರಾಮಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಆರಾಮ್ ಆಮಿನದಾಬಾಚೊ ಆನಿ ಆಮಿನದಾಬ್ ನಾಆಸೊನಾಚೊ ಆನಿ ನಾಆಸೊನ್ ಸಾಲ್ಮೊನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಸಾಲ್ಮೊನ್ ಬೊಆಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರಾಹಾಬ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಬೊಆಜ್ ಓವೆದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, (ರೂತ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್); ಓವೆದ್ ಯೆಸ್ಸೆಚೊ ಆನಿ ಯೆಸ್ಸೆ ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ದಾವಿದ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ಉರಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್). ಸಾಲ್ಮಾಂವ್, ರೆಹೊಬೊಆಮಾಚೊ, ರೆಹೊಬೊಆಮ್ ಆಬಿಯಾಚೊ, ಆನಿ ಆಬಿಯಾ ಆಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಆಸಾ ಯೊಸಾಫಾತಾಚೊ, ಯೊಸಾಫಾತ್ ಯೊರಾಮಾಚೊ, ಆನಿ ಯೊರಾಮ್ ಓಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಓಸಿಯಾ ಯೊತಾಮಾಚೊ, ಯೊತಾಮ್ ಆಖಾಜಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಾಜ್ ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಹಿಜ್‍ಕಿಯಾ ಮಾನಾಸ್ಸೆಚೊ, ಮಾನಾಸ್ಸೆ ಆಮೊಸಾಚೊ, ಆನಿ ಆಮೊಸ್ ಯೊಸಿಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಯೊಸಿಯಾ ಯೆಕೊನಿಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭಾವಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ. ಬಾಬಿಲೊನಾಚೇ ಬಂಧಡೇ ಉಪ್ರಾಂತ್; ಯೆಕೊನಿಯಾ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲಾಚೊ ಆನಿ ಶಅಲ್ತಿಯೆಲ್ ಯೆರುಬಾಬೆಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಯೆರುಬಾಬೆಲ್ ಆಬಿಯುದಾಚೊ, ಆಬಿಯುದ್ ಎಲಿಯಾಕಿಮಾಚೊ, ಆನಿ ಎಲಿಯಾಕಿಮ್ ಆಜೊರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಆಜೊರ್ ಸಾದೊಕಾಚೊ, ಆನಿ ಸಾದೊಕ್ ಆಖಿಮಾಚೊ ಆನಿ ಆಖಿಮ್ ಎಲಿಯುದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಎಲಿಯುದ್ ಎಲೆಯಾಜರಾಚೊ, ಎಲೆಯಾಜರ್ ಮಾದಾನಾಚೊ ಆನಿ ಮಾದಾನ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜಾಕೊಬ್ ಜುಜೆಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಜುಜೆಚಿ ಪತಿಣ್ ಮರಿ ಆನಿ ಮರಿಯೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲೊ ಜೆಜು, ಜಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್. ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಜನನ್ ಹೇ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ: ತಾಚೇ ಮಾತೇ ಮರಿಯೆಕ್ ಜುಜೆಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಜುಜೆ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್. ತರ್‍ಯೀ ಮರಿಯೆಕ್ ಅಪಕೀರ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಗುಪ್ತಿಂ ಸೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್, ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಎಕ್ ದೂತ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಜುಜೆ, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮರಿಯೆಕ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚೆ ಥÀಂಯ್ ಗರ್ಭ್‍ಸಂಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲಾ. ತಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ; ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ತಲೊ.” ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ : “ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾ 27: 30-28:7 ರಾಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್, ಹ್ಯೊ ದೋನ್‍ಯೀ ವಸ್ತು ನಷ್ಟ್ಯೊ, ತರೀ ಪಾತ್ಕಿ ತಾಂಕಾಂ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ತಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ದವರ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಭೊಗ್ಶಿ, ಆನಿ ತುಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆದ್ನಾ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸತಲಿಂ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಧರುನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕಶಿ ಮಾಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಆಪ್ಣಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತೊ ದಯಾ ದಾಕಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಮಾಸಾರಗ್ತಾಚೊ ಜಾವ್ಣಿ ತೊ ರಾಗ್ ಧರುನ್ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ದಿತ್? ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಸೊಡ್; ತುಂ ಮರ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಕುಸ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಳ್. ಆಜ್ಞಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಮಹೋನ್ನತಾಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಕಾ. ಝಗ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್, ಆನಿ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾತಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಉಪ್ಜಯ್ತಾ, ಪಾತ್ಕಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತುಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿನ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 102 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಣ್ವಾಳೊ ಆನಿ ದಯಾಳ್, ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಅಪಾರ್. 1. ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಹರ್ಸಿ ಜಿವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ತಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ನಾಂವಾಡ್; ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪಾಕ್ ಹರ್ಸಿ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರುಂನಾಕಾ. 2. ತೊಚ್ ಸರ್ವ್ ತುಜೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ಭೊಗ್ಶಿತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡಾಂಕ್ ಒಕತ್ ದಿತಾ; ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ತುಜೊ ಜೀವ್ ತೊ ರಾಖ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಆನಿ ದಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾನ್ ತುಕಾ ನೆಟಯ್ತಾ. 3. ತಾಚೊ ಕ್ರೋದ್ ಸದಾಂಚ್ ಉರ್ತಾ ತಸ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತೊ ಸದಾಂಕಾಲ್ ರಾಗ್ ಧರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತೊ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಂಕ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತೊ ಘೆನಾ. 4. ಪ್ರಿಥುಮೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮಳಬ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ ತುಜಿ ದಯಾಳಾಯ್ ತುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್. ಉದೆಂತ್¬ ಆನಿ ಅಸ್ತಮ್ತ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 14: 7-9 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆನಾ ವಾ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊರನಾ. ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್; ಆಮಿ ಮೊರ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಸೊಮಿಯಾಚಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಪುಣ್ ಸೊಮಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಉಠ್ಲೊ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 18: 21-35 ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೇ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಜಯ್? ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಗೀ?” “ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸಾತಾಂಚೇ ಸತ್ತರ್ ಪಾವ್ಟಿ.” “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಏಕ್ ರಾಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಲೆಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ. ಲೆಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತಾಕಾ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ, ತಾಚೇ ಬಾಯ್ಲೆಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಕುಂಕ್‍ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ತೊ ಚಾಕರ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡುನ್ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾಕ್ರಾಚೆರ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಚಾಕರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ತಿತ್ಲೊಚ್, ಮೆಳ್ಳೊ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕರ್. ತಾಣೆಂ ಹಾಕಾ ಶೆಂಭರ್ ರುಪಯ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್.’ ತವಳ್ ತೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡುನ್, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಚಾಕರ್ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲೊ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಸರ್ ತಾಕಾ ಹಾಣೆಂ ಬಂದೆಂತ್ ದವರಯ್ಲೊ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ತವಳ್ ಧನಿಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಹುಜಿರ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ನಷ್ಟ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೇಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ಲೆಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ದಯಾ ಕೆಲ್ಲೇಬರಿ, ತುವೆಂಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಾಕ್ರಾಚಿ ದಯಾ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್ಲಿ ನ್ಹಯ್?’ ಧನಿ ಇತ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ ಕೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಸಬ್ಯಾಂಚೇ ಆಧೀನ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತುಮಿಯೀ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಲೊ.”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10- ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಜೆ 33:7-9 ಮನ್ಶಾಪುತಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಕಸೊ ನೆಮ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ತುಂ ಆಯ್ಕತಲೊಯ್ ತೆದ್ನಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. “ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ತುಂ ಖರೆಂಚ್ ಮರ್ತಲೊಯ್,” ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿನಾ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೊ ಜಬಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಲಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರಿನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ತುಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಲೊಯ್.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10- ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 94 ಶ್ಲೋಕ್: ಆಜ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ತಾಳೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಧಾರುಣ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. 1. ಯೆಯಾ, ಸಂತೊಸಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾರಣಾಚೆಂ ಖಡಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ವಾಖಾಣ್ಯಾಂ, ಅರ್ಗಾಂ-ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಮೊರ್ ಯೆವ್ಯಾಂ, ಗಿತಾಂ-ಗಾಯನಾಂನಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾವ್ಯಾಂ. 2. ಯೆಯಾ, ಸರ್ಪಡುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡ್ಯಾಂ, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚರವಾಚ್ಯೊ ಶೆಳಿಯೊ, ತೊ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ತೊ ಹಿಂಡ್. 3. ಆಜ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಧಾರುಣ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಥಂಯ್ ಮೆರೀಬಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಸಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ, ಮ್ಹಜಿಂ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಾಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10- ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 13:8-10 ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ - ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ರಿಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ರಿಣಾಂತ್ ತುಮಿ ರಾವನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಳ್ತಾ. “ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ, ಚೊರಿನಾಕಾ, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಕಾ,” ಹೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಉಪದೆಸ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, “ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್.” ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ಆದೇಶಾಂತ್ ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೋಗ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ; ದೆಕುನ್ ಮಯಾಮೊಗಾಂತ್ ಆಸಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 18:15-20 “ತುಜೊ ಭಾವ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ವಚ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ತುಜೇ ಆನಿ ತಾಚೇ ಮಧೆಂ ಗುಟಾನ್ ತಾಕಾ ದಾಖೊವ್ನ್ ದೀ. ತೊ ತುಕಾ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ತುಕಾ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತುಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪೊವ್ಣ್ ವ್ಹರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಸೊನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್.’ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಕಾಯೀ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಸಭೆಕ್ ಕಳಯ್. ಆನಿ ತೊ ಸಭೆಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಏಕ್ ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಬರಿ ವಾ ಸುಂಕಾಗಾರಾಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್.” “ದೆಕುನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಮಿ ಬಾಂಧ್ತಾತ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಬಾಂಧೊನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ; ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಮಿ ಸೊಡಯ್ತಾತ್, ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಭಿತರ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್, ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ತಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಲೊ. ಜಂಯ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಮ್ಹಜೇ ನಾಂವಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಗತ್.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 03 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆ 20:7-9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಲಯ್ಲೊಯ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭುಲ್ಲೊಂ; ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದೆಕುನ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಕೆಂಡ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಲ್ ಜಾಲಾಂ, ಹರೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ತಾ. ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್: “ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ನಾಸ್!” ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಆಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಕೆಂಡ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. “ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕ್ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ನಾಂ” - ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಳ್ತೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ತೊ ರಿಗ್ಲಾ, ತಾಕಾ ದಮಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 03 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 62 ಶ್ಲೋಕ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ತಾನೆತಾ. 1. ದೆವಾ, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್, ತುಜ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾಂ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ತಾನೆತಾ, ಉದಕ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯೆ ಸುಕ್ಯೆ ಧರ್ಣಿಬರಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ತುಕಾ ಲಾಲೆತಾ. 2. ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಉಬಾರ್ತಾಂ, ತುಜಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ದೆಖುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಓಂಠ್ ತುಜಿ ಮಹಿಮಾ ವರ್ನಿತಾತ್. 3. ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಾಖಾಣ್ತಲೊಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಲೊಂ; ಪರ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಲೊ, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಓಂಠ್ ತುಕಾ ವಂದಿತಲೆ. 4. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಸದಾಂಚೊ ಕುಮಕ್‍ದಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಪಾಕಟ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಖಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ತುಕಾ ತೆಂಗುನ್ ರಾವ್ತಾ, ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ತಾ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 03 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 12:1-2 ತರ್ ಭಾವಾಂನೋ, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ದಾಖಯ್ಲಲೇ ವ್ಹಡ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ; ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಜಿವೆ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದೀಜಯ್. ಹೆಂ ಜಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆತ್ಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಚಾಲ್ ತುಮಿ ಆಧಾರಿನಾಕಾತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ನವಿಂ ಜಾಂವ್. ತುಮ್ಚೇ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂಚ್ ರುಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್. ತವಳ್ ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾತ್.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 03 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 16:21-27 ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಣೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೇವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದ್ವಾಂ ಪೆದ್ರು ತಾಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪೊವ್ಣ್, “ದೇವ್ ತೆಂ ನಿರ್ಮಿನಾ ಜಾಂವ್, ಸೊಮಿಯಾ! ತುಕಾ ತೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣುನ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಪೆದ್ರು ಥಂಯ್ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ: “ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್, ಸೈತಾನಾ! ಮ್ಹಜೇ ವಾಟೇರ್ ಆಡ್ಕಳ್ತಾ ತೊ ಫಾತರ್ ತುಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್, ಮನಿಸ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕೊಣಾಕ್ ಜರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂದಿ, ಆಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಉಕುಲ್ನ್ ಘೆಂವ್ದಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ; ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ವಾಟಾಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತರ್ ಹಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ವಾ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇ ಮಹಿಮೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂ ಸವೆಂ ಯೆತಲೊ; ಆನಿ ತೇ ವೆಳಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರತಿಪಳ್ ದಿತಲೊ.