Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉತ್ಪತ್ತಿ 2:7-9; 3:1-7 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಧರ್ಣಿಚೆ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುಡಾಂನಿ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕ್ಲೊ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಜಿವೊ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಏದೆನಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಾಗ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಂತುಂ ದವರ್ಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ತೆ ಬಾಗೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ರೂಕ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಫಳಾಂ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಬಾಗೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಕತ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ರೂಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸೊರಪ್ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಣೆಂ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಬಾಗೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ತುಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ?” ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಸೊರ್ಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಬಾಗೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚಿಂ ಪಳಾಂ ಆಮಿ ಖಾವ್ಯೆತ್; ಪೂಣ್ ಬಾಗೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಕತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಳಾಂ ವಿಶಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: ‘ತಿಂ ತುಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ನಜೊ; ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮರ್ತಲ್ಯಾತ್.’ ” ತೆದ್ನಾ ಸೊರ್ಪಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ನಾ, ತುಮಿ ಮರ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ದೇವ್ ಹೆಂ ಜಾಣಾ; ಜೆದ್ನಾ ತುಮಿ ತೆಂ ಖಾತಾತ್, ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಲೆ. ದೆವಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ತುಮಿ ಜಾತಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜತಲ್ಯಾತ್.” ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ರೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫಳ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ತೆಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂಯ್ ತೆಂ ಖೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಗುಂತುನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲಿಂ.

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.50 ಶ್ಲೋಕ್: ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಿ, ಸೊಮಿಯಾ, ತುಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ. 5:12-19 ಪಳೆಯಾ ತರ್: ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾತಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ಬರಾಬರ್ ಮೊರ್ನ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾತಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಲೆಖುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಆದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಆದಾಂವ್‍ಬರಿ ದೆವಾಚೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮೋಡ್ನ್ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆದಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ರುಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದೆಣ್ಯಾ ಆನಿ ಆದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಸರ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೆಲೆ ವ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್, ದೆವಾಚಿಂ ಕುರ್ಪೆದೆಣಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚೇ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಕುರ್ಪೆ ಉದೆಶಿಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಅನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ವರ್ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್ ದೆವಾಚೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದೆಣೆಂ ತ್ಯಾ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಸರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝಡ್ತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಅಪ್ರಾದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫೈಸಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕುರ್ಪೆ ದೆಣೆಂ ‘ನಿರಾಪ್ರಾದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫೈಸಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಮನ್ಶಾವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲೊ ವರ್ತೊ! ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದೆಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಲಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ತಲಿಂ ಆನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಲಿಂ. ತರ್ ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ, ತಶೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ನಿತಿಚೆ ಕರ್ನೆ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅವಿಧೇಯ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ, ತಶೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ನಿತಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 4:1-11 ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ತಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಜೆಜುಕ್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ರಾತಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಭುಕೆಲೊ. ತೆದ್ವಾಂ ತಾಳ್ತಲೊ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಜರ್ ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್, ತರ್ ಹೆ ಫಾತರ್ ಉಂಡೆ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಫರ್ಮಾಯ್.” ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ‘ಮನಿಸ್ ಉಂಡ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾನ್ ಜಿಯೆತಾ’.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಶಹರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ದೆವಾಳಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಉಬೊ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ‘ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ತುಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಲೊ: ಆನಿ ತುಜೊ ಪಾಂಯ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆದಳ್ನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತೆ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ತಲೆ’.” ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹೆಂಯಿ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಕಾ’.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಉಬಾರ್ ಪರ್ವತಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವೈಭವಾ ಸಮೇತ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ದಿತಲೊಂ.” ತೆದ್ವಾಂ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ : “ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ : ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್, ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್, ತಾಚಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ಕರ್’.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತೊ ವೆತಚ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಲೆವಿ.19:1-2,17-18 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಭೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್: ‘ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಪವಿತ್ರ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿ; ಹೆ ಪರಿಂ ತುಂ ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆನಾಕಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಕಾ. ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.102 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಣ್ವಾಳೊ ಆನಿ ದಯಾಳ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 3:16-23 ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನೋ, ತುಮಿ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್? ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ತರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಪವಿತ್ರ್; ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಮಂದಿರ್ ತುಮಿ. ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಠಕೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ; ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಜಾಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ತರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಬುದ್ವಂತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ.” ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಬುದ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪೆÇಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ ಬರೊ ಜಾಣಾ.” ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಬಡಾಯ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೆಂಚ್. ಪಾವ್ಲ್ ಜಾಂವ್, ಆಪೆÇಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್, ಕೇಫಾಸ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರ್ ಜಾಂವ್, ಜಿವಿತ್ ಜಾಂವ್, ಮರಣ್ ಜಾಂವ್, ಆತಾಂಚೊ ವಾ ಪುಡ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದೆವಾಚೊ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 5:38-48 “‘ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ’ ಆನಿ ‘ದಾಂತಾಕ್ ದಾಂತ್’ - ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ರಾವನಾಕಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪೆÇಲ್ಯಾರ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ತುಜೊ ದಾವೊ ಪೆÇಲೊಯೀ ತಾಕಾ ದಾಖಯ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಶೆಲೊಯೀ ತಾಕಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸೊಡ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಕಾ ಬಳ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಮೈಲ್ ಚಲುಂಕ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂ ವಚ್. ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಕ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಉಸ್ಣೆಂ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಪರ್ತಿನಾಕಾ. “ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್’. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಗ್ದಿತಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗಾ. ಅಶೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾತ್. ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಸುರ್ಯೊ ಜಶೆಂ ಬರ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಖೊಟ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಉದೆಸೊ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಜಶೆಂ ಭಾಗೆವಂತಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್? ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಂಕಾಗಾರ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತೆಂ ವರ್ತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೇಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ? ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲೆಗುನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ತರ್, ಜಸೊ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಬರೊ, ತಶಿಂ ತುಮಿಯೀ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾಕ್ 15:16-20 ಸಿರಾಖಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಜೊ ಆನಿ ಉದಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ತುಂ ವಿಂಚ್ತಾಯ್, ತಾಕಾ ಹಾತ್ ಘಾಲ್. ಮನ್ಶಾ ಮುಕಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಆಸಾತ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೊ ವಿಂಚ್ತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್, ತೊ ಪದ್ವೆನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾ. ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಹರೇಕ್ ಕರ್ಣಿ ತೊ ಜಾಣಾ. ಖೊಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಫರ್ಮಾಯ್ನಾ, ಪಾತಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿನಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.118 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭಾಗಿ!

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 2:6-10 ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನೊ, ತರಿಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ವಾ ಪಾಡಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಚಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಚೊ ಗುಟ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಆದಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಹಿಮೇ ಖಾತಿರ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ತಸಲೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ; ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತೆನಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖುಂಕ್ ನಾ, ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ, ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗುಂಕ್ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್.” ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಉದೆಶಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ್ಯ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಲೆಗುನ್ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ತಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 5:17-37 “ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್; ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಭುಮಿ ಸರ ಪರ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ವಾ ತಿಬೊ ಪುಸುನ್ ವೆಚೊನಾ. ದೆಕುನ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ನಿಯಮ್ ಮೊಡ್ತಾ ವಾ ತಶೆಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಾಳುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: “ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚೇ ಧರ್ಮ್‍ದಿಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ ತುಮ್ಚಿ ಧರ್ಮ್‍ದೀಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೇಖರಿತ್ ತುಮಿ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಿಂನಾತ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ; ಜೊ ಕೊಣ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ ತಾಕಾ ನಿತಿಸಭೆಚೇ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕರಿಜಯ್.’ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಿತಿಸಭೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡಿಜಯ್; ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ‘ಅರೇ ಪೆದ್ದಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಕಾ ಸಾನ್ಹೆದ್ರಿನ್ ಸಭೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡಿಜಯ್. ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ‘ಅರೇ ಪಿಶಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಜಯ್. “ದೆಕುನ್ ತುಂ ವೇದಿ ಮುಖಾರ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ, ಜರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ತುಜೇ ವಿರೋಧ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತ್, ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ವೇದಿ ಮುಖಾರ್ ಸೊಡ್. ಪಯ್ಲೆಂ ವಚ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕಡೆ ರಾಜಿ ಜಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಯ್. “ತುಂ ಆನಿ ತುಜೊ ವಾದಿ ಕೊಡ್ತಿಚೇ ವಾಟೇರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾದಿ ತುಕಾ ನಿತಿಕರ್ತಾ ಆಧೀನ್ ಕರಿತ್, ಆನಿ ನಿತಿಕರ್ತ್ ತುಕಾ ಪಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಿತ್. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಪೈಶಾಕ್ ಪೈಸೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಸರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊನಾಯ್. “ ‘ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೊ ಕೊಣ್ ಖೊಟೇ ಆಶೆನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಚೇಕಡೆ ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲಾ. “ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ದೊಳೊ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೊಂಕುನ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್; ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ವೊ ತುವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್. ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೇ ಕುಡಿಚೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ವೊ ತುವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಶೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ಕೊಣ್ ತರ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್‍ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ದೀಜಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ವ್ಯಭಿಚಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಿ ಪ್ರದ್ವಾರಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ; ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಅಶೆಂ ಸೊಡ್ಲಲೇ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ, ತೊಯೀ ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಆಧಾರ್ತಾ. “ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡಿನಾಕಾ;’ ಆನಿ ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾರಿಕ್ ಕರ್’. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್ - ಆಕಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಶಿಯಾಸಣ್ ತೆಂ. ಭುಮಿಚ್ಯಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಮಣಯ್ ತಿ; ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಶಹರ್ ತೆಂ. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್‍ಯೀ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಧವೊ ವಾ ಕಾಳೊ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಸಕನಾಯ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ‘ವ್ಹಯ್’ ವಾ ‘ನ್ಹಯ್’; ಹಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.