Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಮಾಯ್ 23 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 2:1-11 1. ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೇ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಏಕ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. 2. ತೆದ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಠಿಣ್ ಝಾಡ್‍ವಾರೆಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲೇಬರಿ ಮಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. 3. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಸಾಕ್ರ್ಯೊ ಜಿಬೋ. ತ್ಯೊ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. 4. ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಂ ದಿಲ್ಲೇ ವಾಚಾ ಸಕ್ತೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪರ್ಕಿ ಭಾಸಾಂನಿ ತೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 5. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಜುದೆವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆ. 6. ಹೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಮೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಉಲಯ್ಲಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೇ ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. 7. ತೆ ಶೆರ್ಮೆಲೆ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಪಳೆಯಾ, ಹೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಗಾರ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? 8. ತರ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಅಮ್ಚೇ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ? 9. * 10. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂವ್ ಪಾರ್ಥಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಮೇದಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಲಾಮಾಂತ್ಲೆ, ಮೆಸಾಪೆÇತಾಮಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಜುದೇಯಾಂತ್ಲೆ, ಆನಿ ಕಾಪ್ಪಾದೋಸಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಪೆÇಂತುಸಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪಂಫೀಲಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಸಿರೆನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಲೀಬಿಯಾಂಥ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಲೆ. 11. ಜುದೆವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಕ್ರೇತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಅರ್ಬಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಸಯ್ತ್. ತರ್‍ಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್!”

ಮಾಯ್ 23 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 104

ಮಾಯ್ 23 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 12:3-7,12-13 3. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ: ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜು ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ” ಮ್ಹಣನಾ; ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾವಿಣೆಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜುಚ್ ಸೊಮಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್‍ಯೀ ಸಕನಾ. 4. ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣಿಂ ವಿವಿಧ್; ಪುಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ತಿಂ ದಿತಾ. 5. ಸೆವಾಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ಆಸಾ; ಪುಣ್ ಎಕಚ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಆಮಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂವ್. 6. ಆನಿ ಕಾಮಾಂಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿಂ ಆಸಾತ್; ಪುಣ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥÀಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್. 7. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥÀಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. 12. ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಕುಡಿಚೆ ತೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ, ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾತಾತ್. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಘಡ್ತಾ. 13. ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ, ಜುದೆವಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಣಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಲಾಮಾಂನಿ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಥÀಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ; ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪೀವನ್‍ಸೊ ದಿಲಾ.

ಮಾಯ್ 23 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 20:19-23 19. ತ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಶಿಸ್ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 20. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಡ್ವಳ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಶಿಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ. 21. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ! ಜಶೆಂ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಂ.” 22. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್. 23. ಕೊಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿತಾತ್ ತಿಂ ಬೊಗ್ಸತಲಿಂ; ಜಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿನಾತ್, ತಿಂ ಬೊಗ್ಸಶಿಂನಾತ್.”

ಮಾಯ್ 16 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 1:1-11 1. * 2. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಏ ಥಿಯೋಫಿಲಾ, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‍ಆತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. 3. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ರುಜ್ವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ; ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. 4. * 5. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಣಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚನಯೆ, ಬಗರ್ ಬಾಪಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ; ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ಜುವಾಂವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೆಂ; ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್.” 6. ಅಶೆಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುಲಾಗುಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್‍ವೆ ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಪುನರ್‍ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ತಲೊಯ್?” 7. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. 8. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್.” 9. ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾವಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ. 10. ಅಶೆಂ ಚಡತ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಂಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. 11. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಗಾಲಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೋ, ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್? ಹೊ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ ತೊ ಜೆಜು, ಜಸೊ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಚಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲಾ ತಸೊಚ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ.”

ಮಾಯ್ 16 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 47

ಮಾಯ್ 16 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 4:1-13 . ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ: ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆÇವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. 2. ಸದಾಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕ್, ಭೊಳಿಂ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ತುಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಾ. 3. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥÀಂಯ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ. 4. ಜಶೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆÇವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ತಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 5. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಸೊಮಿ, ಎಕ್‍ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್; 6. ಎಕ್‍ಚ್ ದೇವ್: ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್. ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ವರ್ತೊ, ತೊ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥÀಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ. 7. ತರಿಪುಣ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಲಾಭ್ಲಾ. 8. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ತೊ ಊಂಚ್ ಚಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿವಾರಾಂತ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆ; ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೆಣಿಂ ದಿಲಿಂ.” 9. “ತೊ ಊಂಚ್ ಚಡ್ಲೊ” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್ ವಾ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್‍ವೆ? 10. ಅಶೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಚ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡುನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಭರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. 11. ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ದೆಣಿಂ ದಿಲಿಂ: ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುವಾರ್ತೆಗಾರ್ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ. 12. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೇ ಸೆವೆಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣ್ ದಿವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್. 13. ಅಶೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥÀಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಶೆವಟಿಂ ಎಕ್ವಟ್ತಾಂವ್; ಎಕ್ವಟುನ್ ಜಾಣ್ತಿಂ ಜಾತಾಂವ್. ಜಾಣ್ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಚೇ ಭರ್ತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಮಾಯ್ 16 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 16:15-20 15. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾಂನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ. 16. ಜೊ ಕೊಣ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತಾಚೆರ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. 17. ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಲಯಾ ಆಚರ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಮೆಳ್ತಲಿ: ಮ್ಹಜೇ ನಾಂವಿಂ ತೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡಯ್ತಲೆ, ನವ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಲೆ, 18. ಸರಪ್ ಹಾತಾನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೆ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ವೀಕ್‍ಬಿ ತೆ ಪಿಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಬಾಧಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂನಾ; ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆ ಬರೆ ಕರ್ತೆಲೆ.” 19. ಅಶೆಂ, ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೇ ಉಜ್ವೇ ಕುಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ. 20. ಪುಣ್ ತೆ ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ; ಆನಿ ಸೊಮಿ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ಖುಣಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಥಿರ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾಯ್ 9 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 10:25-26, 34-35, 44-48 25. ಪೆದ್ರು ಘರಾಚ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾಶಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಕರ್ನೆಲ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಪಡುನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡ್ಲೊ. 26. ಪುಣ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಾಕಾ ಉಠಯ್ಲೊ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಊಠ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಮನಿಸ್.” 34. ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ: “ದೇವ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. 35. ಜೊ ಕೊಣ್ ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೆಂ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ. 44. ಪೆದ್ರು ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಅಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಂವ್ಲೊ. 45. ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ವೊತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಪೆದ್ರು ಸವೆಂ ಆಯ್ಲಲೆ ಸುನತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. 46. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಅಥ್ವ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ವಾಖಣ್ತಾಲೆ ತೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. 47. ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ತಸೊ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಮೆಳ್ಳೊ ಆಸ್ತಾಂ. ತಾಂಕಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿತ್‍ವೇ?” 48. ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂಥ್, ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

ಮಾಯ್ 9 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 98

ಮಾಯ್ 9 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 4:7-10 1. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಯಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ; ದೆವಾಕ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾ. 2. ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಒಳÀಕ್‍ಚ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್. 3. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ ಕೆಲೊ. 4. ಮೋಗ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ: ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಪಾಠಯ್ಲಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಾಯ್ 9 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 15:9-17 9. ಜಸೊ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ, ತಸೊ ಹಾಂವೆಂಯೀ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ರಾವಜಯ್. 10. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ತಶೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾತ್.” 11. “ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಆಸುನ್, ತುಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. 12. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಪದೆಸ್: ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ತಸೊ ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್. 13. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ದಿವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ. 14. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಕರ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾತಲ್ಯಾತ್. 15. ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಾಕರ್ ಮ್ಹಣನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 16. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್ ಫೆÇಳ್ ದೀಜಯ್; ಉರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಫೆÇಳ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನೆಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ತುಮಿ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಲೊ. 17. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಪದೆಸ್ ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ.

ಮಾಯ್ 2 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 9:26-31 26. ತೊ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತಾಣೆಂ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ; ಪುಣ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೆ. 27. ತವಳ್ ಬಾರ್ನಾಬಾಸಾಕ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೇ ವಾಟೇರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸೊಮಿ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ದಾಮಾಸ್ಕಾಂತ್ ಜೆಜುಚೇ ನಾಂವಿಂ ಸುವಾರ್ತಾ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 28. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವ್ಲ್ ತಾಂಚೇ ಸವೆಂ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂಥ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಯೀ ವಚುನ್ ಸೊಮಿಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ಧೈರಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. 29. ಗ್ರೇಕ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಲಾಗಿಂಯೀ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. 30. ಹಿ ಖಬರ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಚ್, ತಾಂಣಿಂ ಸಾವ್ಲಾಕ್ ಸೆಜಾರೇಯಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾರ್ಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. 31. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್, ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಲಿ. ಆನಿ ದೆವಾಚೇ ಭಿರಾಂತಿನ್ ತಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೇ ಮಜತೆನ್ ತಿ ವಾಡತ್ ಆನಿ ಚಡತ್ ವೆತಾಲಿ.

ಮಾಯ್ 2 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 22

ಮಾಯ್ 2 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 3:18-24 18. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೋ, ಖಾಲಿ ಉತ್ರಾನ್ ವಾ ಜಿಬೆನ್ ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಯಥಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ಆಮಿ ತೊ ದಾಖೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 19. ಅಶೆಂ ಸತಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಲೆಂ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂಚ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆಸ್ತಲ್ಯಾಂವ್. 20. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲಲೊ ದೇವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ವರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್‍ಜಾಯ್. 21. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಿರೋಧ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾ ಸಮೊರ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಫುಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್. 22. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವತಾ ತಸಲೆಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತ್ತಲೆಂ. 23. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮಿ ಸತ್ಮಾನುನ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್, ಹೊಚ್ ತಾಚೊ ಉಪದೆಸ್. 24. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಮಾಯ್ 2 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 15:1-8 1. “ಹಾಂವ್ ಖರಿ ದಾಕ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತೊಟಾಮಾಲಿ. 2. ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಆಸುನ್ ಫೆÇಳ್ ದೀನಾತ್ಲಲೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಫೆÇಳ್ ದಿತಾ ತೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ಚಡ್ ಫೆÇಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಸವರ್ನ್ ಬೆಂಡ್ತಾ. 3. ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬೆಂಡುನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 4. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವಾ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ ವಾಲಿ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಫೆÇಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಖರಿತ್ ತುಮಿಯೀ ಫೆÇಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್. 5. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ವಾಲ್, ತುಮಿ ಫಾಂಟೆ; ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಚೇ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ, ತೊ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಫೆÇಳ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೇವಿಣೆಂ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್. 6. ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ರಾವನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಬರಿ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೆ ಆನಿ ತೊ ಸುಕೊನ್ ವೆತಲೊ. ತಸಲೆ ಸುಕೆ ಫಾಂಟೆ ಆರಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸ್ತಾತ್. 7. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತುಮಿ ಮಾಗ್ಯೆತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ತೇಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. 8. ತುಮಿ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಫೆÇಳ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 25 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 10:11-18 11. ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜೀವ್ ದಿತಾ. 12. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ತೊ ಗೊವ್ಳಿ ನ್ಹಯ್; ಆನಿ ಬಕ್ರೆಯೀ ತಾಚೆ ಸ್ವಂತ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್, ಸುಣೆಂ ವಾಗಾಟ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಪೆÇಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಸುಣೆಂವಾಗಟ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಾ. 13. ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಪೆÇಳ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ಮನಿಸ್; ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಚಿಂತಾ ನಾ. 14. ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಜಸೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾ, ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 15. ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಬಕ್ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾತ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ದಿತಾಂ. 16. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಬಕ್ರೆಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತೆಯೀ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಲೆ ಆನಿ ಆಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಹಿಂಡ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ. 17. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ಒಪುನ್ ದಿತಾಂ. 18. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆಕಡ್ಚೊ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ತೊ ಕಾಡಿನಾ; ಮ್ಹಜೇ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೇನ್ ತೊ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ತೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಎಪ್ರಿಲ್ 25 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 4:8-12 8. ತವಳ್ ಪೆದ್ರು ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನೋ, ಆನಿ ತುಮಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನೋ! 9. ಏಕ್ ಥೊಂಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಕೊಣಾಚೇ ಪದ್ವೆನ್ ಬರೊ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ತಾತ್. 10. ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೇ ಸಗ್ಳೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್: ತುಮಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತಾಚ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಪದ್ವೆನ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ. 11. ‘ತುಮಿ ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತರ್ ತೊ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಖರೊಚ್ ಜಾಲಾ ಮುಲ್ಯಾಫಾತರ್.’ ತಾಚೇ ಭಾಯ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯೀ ವರ್ವಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 12. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಸಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಂವ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂನಾ.”

ಎಪ್ರಿಲ್ 25 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 118

ಎಪ್ರಿಲ್ 25 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 3:1-2 1. ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ವೊತ್ಲಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ; ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕ್ಕಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ನಾ. 2. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆತಾಂ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾ ತಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂವ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 18 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 3:13-15, 17-19 13. * 14. ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಚ್ಯಾ, ಇಸಾಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಮಹಿಮೆವಮತ್ ಕೆಲೊ. ತುಮಿ ತಾಕಾ ಪರಾಧೀನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಿಲಾತಾ ಹುಜಿರ್ ತಾಕಾ ತುಮಿ ನಕಾರ್ಲೊ. ಪಿಲಾತಾನ್ ತಕಾ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತುಮಿ ನಕಾರ್ಲೊ. ಏಕ್ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಮಾಗ್ಲೆಂ. 15. ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತಾಕ್ ತುಮಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. ತರ್‍ಯೀ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ; ಹಾಕಾ ಆಮಿಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. 17. ತರ್‍ಯೀ ಭಾವಾಂನೋ, ಜೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. 18. ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕೆಲೆಂ. 19. ತುಮಿ ತರ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪುಸುನ್ ವೆಚೇ ಖಾತಿರ್ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 18 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 4

ಎಪ್ರಿಲ್ 18 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 2:1-5 1. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೋ, ತುಮಿ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ; ತೊಚ್ ನಿತಿವಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್. 2. ತೊಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಿ ಬಲಿ; ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ. 3. ಜರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಹೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೃಢ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. 4. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ; ಸತಾಕ್ ತೊ ಪರ್ಕಿ. 5. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿತಾ, ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾತ್ರಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 18 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 24:35-48 1. ತವಳ್ ವಾಟೇರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕಶಿ ಧರ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 2. ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 3. ತೆ ಸಗ್ಳೆಚ್ ಘಾಬರ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ದೆಖ್ತಾಂವ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆ ಆಕಾಂತ್ಲೆ. 4. ಪುಣ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಬರ್ಲ್ಯಾತ್? ತುಮ್ಚೇ ಮತಿಂತ್ ತುಮಿ ದುಬಾವ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? 5. ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್! ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡಾಂ ಆಸಾನತ್.” 6. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ದಾಖಯ್ಲೆ. 7. ತೆ ಇತ್ಲೆ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆಕೀ, ಸಂಗತ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?” 8. ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ದಿಲೊ. 9. ತಾಣೆಂ ತೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖಾರ್‍ಚ್ ಖೆಲೊ. 10. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಹ್ಯೊಚ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ; ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್, ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆನಿ ಕೀರ್ತನಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ ತೇಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್‍ಜಾಯ್.” 11. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಂಚೇ ಮತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಉಠೊಂಕ್ ಆಸಾ. 12. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಪಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೊ ಸಂದೇರ್ಶ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್. 13. ತುಮಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 4:32-35 32. ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ಮೇಳ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮನಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೇ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಚ್, ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾತ್ಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. 33. ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಮರ್ಥೆನ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವತ್ರ್ಯಾ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ತಾಲೊ. 34. * 35. ತಾಂಚೇ ಮಧೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೊ. ಭುಂಯ್‍ಭಾಟ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೂರಾ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ದುಡು ಹಾಡ್ನ್ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ದವರ್ತಾಲಿಂ, ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ತಾಚೇ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತೊ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 118

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 5:1-6 10. ಜೆಜುಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಒಳ್ಕತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. 11. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾಂವ್. 12. ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಚೆ. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ತಿತ್ಲೆ ಕಠಿಣ್ ನ್ಹಯ್. 13. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್. 14. ಜೆಜು ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ ತೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕತ್? 15. ಹೊ ತೊ, ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ, ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್; ಉದ್ಕಾ ಉದೆಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 20:19-31 19. ತ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಶಿಸ್ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 20. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಡ್ವಳ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಶಿಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ. 21. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ! ಜಶೆಂ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಂ.” 22. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್. 23. ಕೊಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿತಾತ್ ತಿಂ ಬೊಗ್ಸತಲಿಂ; ಜಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿನಾತ್, ತಿಂ ಬೊಗ್ಸಶಿಂನಾತ್.” 24. ಬಾರಾ ಜಣಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜವ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ತೊಮಾಸ್, ಜೆಜು ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳರ್ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್ಲಲೊ. 25. “ಆಮಿ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಅನಿ ತ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಸತ್ಮಾನ್ಚೊನಾಂ.” 26. ಆಟ್ ದೀಸ್ ಉತರ್ಲೆ. ಶಿಸ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೊಮಾಸ್‍ಯೀ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೊ. ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್‍ಯೀ, ಜೆಜು ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 27. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಮಸಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಜೆಂ ಬೊಟ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್; ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಳೆ; ತುಜೊ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಬೆವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಬಗರ್ ಸತ್ಮಾನ್.” 28. ತವಳ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ!” 29. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್? ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾತ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗಿ!” 30. ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಶಿಸಾಂನಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ ಅನಿಕ್‍ಯೂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನಾತ್. 31. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆಚರ್ಯಾಂಚೊ ಶೆವಟ್ ಹೊ: ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸತ್ಮಾನಿಜಯ್. ಅಶೆಂ ಸತ್ಮಾನುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಮಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡಿಜಯ್.