Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಜನೆರ್ 26 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ.8:23-9:3 ಪುರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಜೆಬುಲುನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ನಫ್ತಾಲಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದಿಲೊ, ಪುಣ್ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ದರ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್, ಜೊರ್ದಾನಾ ಪಲ್ತಡಿಚೊ ಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ; ಮರಣಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ತುವೆಂ ತಾಂಚೊ ಆನಂದ್ ವಾಡಯ್ಲೊಯ್, ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡಯ್ಲೊಯ್. ಲುಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಝುಜಾಚಿ ಲೂಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ತಿಂ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಅನಂದ್ಭರಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಿದಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಶೆಂ, ತಾಂಚೆಂ ಭಾರಾಚೆಂ ಜುಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್, ತಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ದಾಂಡೊ ತುವೆಂ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲಿಂಯ್.

ಜನೆರ್ 26 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.26

ಜನೆರ್ 26 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 1:10-13,17 ಆತಾಂ ಭಾವಾಂನೋ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭಾವನಾಂ ಆಸಜಯ್; ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ತಂಡ್ ಆಸನಯೆ. ತುಮಿ ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂನೋ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ನ್ಯಾಯ್‍ಝಗ್ಡಿಂ ಉಠ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖ್ಲೋಯೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಸಮ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಪಾವ್ಲಾಚೊ’. ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಆಪೆÇಲ್ಲೊಚೊ’, ತಿಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಕೇಪಾಸಾಚೊ’ ಆನಿ ಚೊವ್ತೊ ‘ಆಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಕಿತೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್? ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್‍ಲ್ಲೊ? ವಾ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ? ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲೊ ನ್ಹಯ್; ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲೊ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್. ತೆಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಬಳ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ.

ಜನೆರ್ 26 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 4:12-23 ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ನಜರೆತಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊನಾ. ಬಗರ್ ಜಾಬುಲೂನ್ ಆನಿ ನಾಫ್ತಲಿಚೇ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಸರೋವರಾಚೆ ವೆಳೇರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಫಾರ್ನಂವ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ: “ಜಾಬುಲೂನಾಚೊ ಆನಿ ನಾಫ್ತಲಿಚೊ ಗಾಂವ್, ದರ್ಯಾಕ್ ವೆಚೇ ವಾಟೇ ಸಾಮ್ಖಾಚೆ ಆನಿ ಯೊರ್ದಾನ್ ಪಲ್ತಡಿಚೆ ಗಾಂವ್, ಅನ್ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಗಾಲಿಲೆಯಾ! ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ದೆಖ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಜ್ವಾಡ್; ಮರಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದೆಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್.” ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಅಶೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: “ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ.” ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಸರೋವರಾಚೇ ವೆಳೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ದೋಗ್ ಭಾವಾಂಕ್ - ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆಂದ್ರೆಕ್ - ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆ. ಸರೋವರಾಂತ್ ತೆ ಜಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಪಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ : “ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಪಾಗಿ ಕರ್ತಲೊಂ.” ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ ಆನಿಕ್ ದುಸ್ರೆ ದೋಗ್ ಭಾಭಾವ್ - ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್, ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪೂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಜೆಬೆದೆವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ ಮಚ್ವ್ಯಾರ್ ತೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಸಮ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲೆ. ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ಮಚ್ವೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನಾಗೊಗಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ತ್, ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಗಾಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲಿü್ಲ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಿ ಪಿಡಾಶಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ.

ಜನೆರ್ 19 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ.49:3,5-6 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್, ತುಜೆ ಉದೆಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಹಿಮಾ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.” ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಉಲಯ್ಲಾ; ಜಾಕೊಬಾಕ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಾಚೆ ಪಾಸತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಳ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಫÀಕತ್ ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ; ಮ್ಹಜಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಮಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕರ್ತಲೊಂ.”

ಜನೆರ್ 19 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.39

ಜನೆರ್ 19 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 1:1-3 ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸೊಸ್ತೆನಿಸಾನ್ ಕೊರಿಂಥಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ದೆವಾಚೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಸವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ - ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ - ನಾಂವ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಂ ಸಕ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊವ್ಚೆಂ. ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

ಜನೆರ್ 19 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 1:29-34 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ ದೆವಾಚಿ ಶೆಳಿ, ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಿ! ‘ಮ್ಹಜೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ಎಕ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಆದಿಂ ಆಸ್ಲಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಹಾಚೇಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಪಾವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ತಾಚೇ ವಯ್ರ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ‘ಜಾಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ದೆಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ರಾವ್ಲಲೊ ತುಂ ದೆಖ್ತಲೊಯ್, ತೊಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾ ತೊ;’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ; ಆನಿ ಹೊಚ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ.

ಜನೆರ್ 12 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ.42:1-4,6-7 ಪಳೆಯಾ, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್! ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಧರ್ತಾಂ; ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಸಂತೊಸ್ತಾ. ತಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಘಾಲಾ; ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತೊ ನೀತ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ತೊ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚೊ ನಾ ವಾ ಆಪೆÇ್ಲ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ಚೊ ನಾ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ; ಚೆಂಚ್ಲಲೊ ಚಿವೊ ತೊ ಮೊಡ್ಚೊ ನಾ, ಮಿಣ್‍ಮಿಣ್ತಿ ವಾತ್ ತೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಚೊ ನಾ; ಖರೆಂಚ್ ತೊ ನೀತ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ಪೃಥ್ವೆರ್ ನೀತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರಿಸರ್ ತೊ ಥಕ್ಚೊ ನಾ ವಾ ದಮ್ಚೊ ನಾ; ದ್ವೀಪ್ ತಾಚೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತುಕಾ ನಿತಿ ಪಾಸತ್ ಆಪಯ್ಲಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಆಕಾರ್ಲಾ: ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪರ್ಜೆಚೊ ಕರಾರ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೆಲಾ; ಕುಡ್ರ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ಡುಂಕ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಕ್, ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಕೆ ಖಣಿಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ನೆಮುನ್ ದವರ್ಲಾ.

ಜನೆರ್ 12 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.28

ಜನೆರ್ 12 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ.10:34-38 ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ: “ದೇವ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೊ ಕೊಣ್ ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೆಂ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಂಶಾಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಸೊಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸುವಾರ್ತಾ ದೆವಾನ್ ಕಶೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್. ಜುವಾಂವ್ನ್ ಸ್ನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಅಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಕಶೆಂ ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪದ್ವೆನ್ ಮಾಖ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೇ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೊ.

ಜನೆರ್ 12 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 3:13-17 ತವಳ್ ಜೆಜು ಜುವಾಂವ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಹಾಂವೆಂ ತುಜೇಲಾಗ್ಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಜೇ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಯ್?” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಸುಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೇ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ. ಜೆಜು ಸ್ನಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಯೆತಚ್, ಆಕಾಸ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ರ್ಯಾಬರಿ ಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ರಾವ್ಲಲೊ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ತೆದ್ವಾಂ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊಯೀ ಹೇ ಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾಲೊ: “ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ; ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವಲಾ.”

ಜನೆರ್ 6 – ಜೆಜುಚಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ 60:1-6 ಊಟ್, ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾ, ತುಜೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಜೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಪಳೆ, ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ, ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಾಳೊಕ್. ತರೀ ತುಜೆರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ, ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಜೆರ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಶಿಂ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ರಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಉದೆವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾಶಿಂ. ತುಜೆ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್: ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಶಿಂ ಯೆತಾತ್, ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತುಜೆ ಪೂತ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಧುವಾಂಕ್ ಹಾಂಡಿರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾತಲಿಯ್, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ತಲೆಂ ಆನಿ ರೂಂದ್ ಜಾತಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ತುಜೆಶಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್‍ಕಾಯ್ ತುಜೆಶಿಂ ಯೆತಲಿ. ಕರಿಂ ಹಿಂಡಾಂ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಯೆವ್ನ್ ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಭರ್ತಲಿಂ, ಮಿದಿಯಾನಾಚಿಂ ಆನಿ ಎಫಾಚಿಂ ತರುಣ್ ಕರಿಂ. ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಧುಂಪ್ ಹಾಡುನ್ ಶೆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಯೆತಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಲಿಂ.

ಜನೆರ್ 6 – ಜೆಜುಚಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ – 71 ತುಜೆ ಮುಕಾರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ಪಡ್ತಾತ್ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ

ಜನೆರ್ 6 – ಜೆಜುಚಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 3:2-3, 5-6 ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂನೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾನ್ ಎದಿ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸುಂಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಥÀರಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗುಪಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೇಚ್ ಸಂತತಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಗುಟ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಉಘಡ್ಲಾ. ಹೊಚ್ ತೊ ಗುಟ್: ಸುವಾರ್ತೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಜುದೆವಾಂ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚಿಂಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚಿಂ ಸಹವಾರಿಸ್ದಾರಾಂ; ತಿಂಯೀ ತೇಚ್ ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಡಿಚೆ ಸಾಂದೆ; ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥÀಂಯ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಿಂಯೀ ವಾಂಟೆಲಿ.

ಜನೆರ್ 6 – ಜೆಜುಚಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 2:1-12 ಜೆಜು ಜುದೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ತವಳ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜ್ಯೋತಿಶೀ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಜುದೆವಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲಾ ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಯ್ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಬರ್ಲೊ ಆನಿ ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮ್. ತವಳ್ ಹೆರೊದಿನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಖಂಯ್ ಜಲ್ಮುಂಚೊ ಆಸ್ಲೊ ತೇ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಜುದೇಯಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ಆನಿ ತುಂ, ಜುದಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್; ಕಾರಣ್ ತುಜೇ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಲೊ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್, ಮ್ಹಜೇ ಪರ್ಜೆಕ್, ಚಲಯ್ತಲೊ ಗೊವ್ಳಿ.” ತವಳ್ ಹೆರೊದಿನ್ ತ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಕುಶಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ತಾಂಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ : “ವಚಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸೊಧ್ನಾ ಕರಾ, ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ದಿಯಾ; ಹಾಂವೆಂಯೀ ವಚುನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಯ್.” ರಾಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತೆದ್ವಾಂ, ಉದೆತಾನಾ ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಶೆಕಿಂ ಬಾಳಕ್ ಆಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥÀಂಯ್ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ತಾಚೇ ಆವಯ್ ಮರಿಯೇ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಪಡೊನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಿವ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೋ : ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಬೋಳ್. ಪುಣ್ ಹೆರೊದಿ ಸರ್ಶಿಂ ತಾಂಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚನಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ.