Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ದಶೆಂಬರ್ 12 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಝೆಫಾ. 3:14-18 14. ಸಿಯೊನಾಚೆ ಧುವೆ, ಸಂತೊಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ, ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಗಿತಾಂ ಗಾ! ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ಧುವೆ, ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾ! 15. ತುಜೆರ್ ಪಡ್ಲಲೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ತುಜೆರ್ ಆನಿಕ್ ವಿಘ್ನ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಧರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. 16. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲಿಂ: ಸಿಯೊನಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ, ತುಜೆ ಹಾತ್ ಗಳುಂಕ್ ದಿನಾಕಾ. 17. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಜಯ್ತ್ ದಿತಲೊ ಝುಜಾರಿ ತೊ. ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಅನಂದ್ಭರಿತ್ ಜಾತಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತೊ ತುಕಾ ನವಿ ಕರ್ತಲೊ, ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ತೊ ಸಂತೊಸ್ತಲೊ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಲೊ. 18. ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ತಾಚಿ ಲಜ್ ತುಕಾ ಆನಿಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಚಿನಾ.

ದಶೆಂಬರ್ 12 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 12

ದಶೆಂಬರ್ 12 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿ. 4:4-7 4. ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ; ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ! 5. ತುಮ್ಚೆಂ ಭೊಳೆಪಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್. ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ. 6. ಕಸಲೊಚ್ ಖಂತ್‍ಹುಸ್ಕೊ ಧರಿನಾಕಾತ್; ಹರ್ಯೇಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಾ. 7. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆಣೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ರಾಕ್ತಲೆಂ.

ದಶೆಂಬರ್ 12 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 3:10-18 10. ತವಳ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” 11. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ದಗ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ತೊ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಂವ್, ಆನಿ ಜೆಂವ್ಕ್‍ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಆಸ್ಲಲೊಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂ.” 12. ಥೊಡೆ ಸುಂಕಾಗಾರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” 13. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಮ್ಕಾಂ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ವಸೂಲ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.” 14. ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿಯೀ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಆನಿ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಕೊಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್‍ಯೀ ಜುಲುಮ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್‍ಯೀ ಫಟ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡಿನಾಕಾತ್; ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಪೆÇೀಡ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಯಾ.” 15. ಲೊಕಾಚೊ ಅತ್ರೆಗ್ ಆತಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್‍ಚ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 16. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್; ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ; ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಲೊ; 17. ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಪ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಧಾನಿ ಆಸುಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರತಲೊ; ಆಪೆÇ್ಲ ಗೋಂವ್ ತುಪ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ತಲೊ, ಪುಣ್ ಪೆÇೀಲ್ ಪಾಲ್ವನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸ್ತಲೊ.” 18. ಅಸಲಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದೀಔನ್ ಜುವಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ದಶೆಂಬರ್ 5 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಬಾರು. 5:1-9 1. ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ, ತುಜಿಂ ವಿಳಾಪಾಚಿಂ ಆನಿ ಖಂತಿಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್, ಸದಾಂಕಾಲ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ನ್ಹೆಸ್; 2. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗುರ್, ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್. 3. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಪೃಥ್ವೆಕ್ ದೇವ್ ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಲೊ; 4. “ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಶಾಂತಿ, ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮಹಿಮಾ” ಹೆಂ ನಾಂವ್ ದೇವ್ ತುಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ದಿತಲೊ. 5. ಊಟ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ, ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ಉಬಿ ರಾವ್, ಉದೆಂತಿಕ್ ದಿಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆ: ಪವಿತ್ರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್, ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್; ದೆವಾನ್ ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್. 6. ತುಕಾ ಸೊಡುನ್ ತಿಂ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲುನ್ ಗೆಲಿಂ, ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಡುನ್ ವ್ಹೆಲಿಂ; ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಯಾಳ್ ಪಾಲ್ಖೆರ್ ಬಸೊವ್ನ್‍ಶೆಂ ವೈಭವಾನ್ ತುಜೆಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. 7. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಚಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಹರೇಕ್ ಊಂಚ್ ಪರ್ವತ್ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ದೊಂಗರ್ ಸಮತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಧರ್ಣ್ ಸಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾಲ್ಕಿಂ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 8. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿವ್ನ್ ರಾನಾಂ ಆನಿ ಪರ್ಮಳಿತ್ ರೂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿತಲಿಂ; 9. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಆನಿ ನಿತಿನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ.

ದಶೆಂಬರ್ 5 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 125

ದಶೆಂಬರ್ 5 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಫಿಲಿ. 1:3-6, 8-11 3. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟೀ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. 4. ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. 5. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. 6. ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ದೇವ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜೆಜು ಯೆತಾ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರಿತ್ ವೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. 8. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಲೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ. 9. * 10. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊಂ! ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೇ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ತೊ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ವೊವ್ತೊಂ! ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉತ್ತಮ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡುಂ - ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್. ಅಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆತಾ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜಯ್; 11. ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇಚ್ ಕುಮ್ಕೆನ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ ವಾಡೊವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಫೆÇಳಾಂನಿ ತುಮಿ ಭರೊನ್ ಯೇಜಯ್ - ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

ದಶೆಂಬರ್ 5 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 3:1-6 1. ತಿಬೆರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚೇ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಪೆÇನ್ಸ್ ಪಿಲಾತ್ ಜುದೇಯಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, 2. ಹೆರೊದ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ಉಪರಾಯ್ ಆನಿ ಲಿಸಾನಿಯಾ ಅಬಿಲಿನಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ಉಪರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಅನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಕಾಯಿಫಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಜಾಕರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. 3. ತೊ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಛ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಭೊಂವುನ್, ಲೊಕಾನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್, ಸ್ನಾನ್ ಘೆಜಯ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಜೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 4. ಹೆಂ ಇಸಾಯಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ: “ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾ; ‘ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ರಸ್ತೊ ನೀಟ್ ಕರಾ,’ 5. ಹರೇಕ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ ಭರ್ತಲೆಂ, ದೊಗರ್ ವಾ ಪರ್ವತ್ ತಗ್ಸುನ್ ಹಾಡ್ತಲೆ, ವಾಂಕ್ಡೆ ತಿಂಕ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ನೀಟ್ ಜಾತಲೆ, ಆನಿ ಖರ್ಕಟ್ಯೊ ವಾಟೋ ಸಫಾಯ್ ಜಾತಲ್ಯೊ. 6. ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ದೆವಾಚೆಂ ತಾರಣ್ ದೆಖ್ತಲೆಂ.”