Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಜನೆರ್ 31 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ದ್ವಿತಿ 18:15-20 15. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಉಪ್ಜಯ್ತಲೊ. ತಾಕಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. 16. ತುವೆಂ ಹೊರೆಬ್ ಪರ್ವತಾಚೆರ್, ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಕಡೆ ಹಿಚ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿಯ್, ಮ್ಹಣುನ್: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ವಾ ಹೊ ವ್ಹಡ್ ಉಜೊ ಪರ್ತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿನಾಕಾ; ದಿಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮರ್ತಲೊಂ.’ 17. ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಿಂ ತುಜೆ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. 18. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ವಿಂಚ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ತಲೊಂ; ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ, ತೆಂ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ. 19. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾಳೊ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಲೇಖ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊಂ. 20. ಪೂಣ್ ತೊ ಪ್ರವಾದಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಫÀರ್ಮಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಜನೆರ್ 311 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 94

ಜನೆರ್ 31 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 7:32-35 32. ತುಮಿ ಖಂತ್‍ಹುಸ್ಕ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆಸಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ. ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ತಾ; ಆಪುಣ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಕಸೊ ಮಾನ್ವತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತ್ತಾ. 33. ಪುಣ್ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರೀ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ; ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಸೊ ಮಾನ್ವತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ ವೊಡ್ಲಲೇಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. 34. ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾ ಕರ್ತಾ. ಕುಡಿನ್ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಸೊಧ್ತಾ. ಪುಣ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಸಂಸಾರೀ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಕಶಿ ಮಾನ್ವತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಚಿಂತಾ ಕರ್ತಾ. 35. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ದಾಂಬುನ್ ದವರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್; ತುಮಿ ಲಾಯೆಕ್ ಥÀರಾನ್ ಚಲಜಯ್ ಆನಿ ಅಡ್ಕಳಿಂವಿಣೆಂ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

ಜನೆರ್ 31 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 1:21-28 21. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಕಫರ್ನಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಾಬ್ಬಾತ್ ಯೆತಚ್, ಜೆಜು ಸಿನಾಗೊಗಾಕ್ ವಚುನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 22. ತಾಚೇ ಶಿಕೊವ್ಣೆಕ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ; ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ತೊ ಶಿಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. 23. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನಾಗೊಗಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ: 24. “ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜೂ, ತುಂ ಆಮ್ಚೇ ಖಬ್ರೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ; ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಣ್” 25. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಯ್ರ್ ಸರ್.” 26. ತವಳ್ ತೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಕಾ ಪಿಸುಡ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕಿಳಂಚ್ ಮಾರಿತ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. 27. ಸಮೆಸ್ತ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ ಕೀ, ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ: “ಹಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ! ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್!” 28. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜ್ಲಿ.

ಜನೆರ್ 24 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೊನಾ 3:1-5,10 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಜೋನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ: 2. “ಊಟ್, ಆನಿ ನಿನೆವೆಕ್, ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಶಹರಾಕ್, ವಚ್, ಆನಿ ಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ, ತೆಂ ತ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್.” 3. ಜೋನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿವ್ನ್ ನಿನೆವೆಕ್ ಗೆಲೊ. ನಿನೆವೆ ಏಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಶಹರ್; ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲುನ್ ವಚುಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. 4. ಜೋನಾ ಶಹರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ಚಲತ್ ವಚುನ್ ಅಶೆಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: “ಪಕತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿನೆವೆಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ.” 5. ನಿನೆವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೊ; ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್ ಉಪಾಸ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ವ್ಹಡಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ಗೊಣಿಯೆವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಾಂಗುರ್ಲಿಂ.

ಜನೆರ್ 24 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 24

ಜನೆರ್ 24 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 7:29-31 29. ಭಾವಾಂನೋ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮೊಟ್ವೊ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನಾತ್ಲಲೇಬರಿ ಜಿಯೆಜಯ್; 30. ರಡ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ರಡನಾತ್ಲಲೇಬರಿ, ಖುಶಾಲ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಖುಶಾಲ್ ಕರಿನಾತ್ಲಲೇಬರಿ, ಆನಿ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲಲೇಬರಿ ಜಿಯೆಜಯ್! 31. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲಲೇಬರಿ ಜಿಯೆಜಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.

ಜನೆರ್ 24 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 1:14-20 14. ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. 15. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ: “ವೇಳ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ; ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸತ್ಮಾನಾ.” 16. ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಸರೋವರಾಚೇ ತಡಿಚ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆಂದ್ರೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆ. ತೆ ಸರೋವರಾಂತ್ ಜಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಪಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. 17. ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಪಾಗಿಂ ಕರ್ತಲೊಂ.” 18. ತಕ್ಷಣ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ. 19. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್, ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪೂತ್, ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜುವಾಂವ್. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಚ್ವ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಂ ಸಮ ಕರ್ತಾಲೆ. 20. ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜೆಬೆದೆವಾಕ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಚ್ವ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ತೆ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆ.

ಜನೆರ್ 17 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

1ಸಾಮು 3:3-10,19 3. ದೆವಾಚೊ ದಿವೊ ಆಜುನ್ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಪೇಟ್ ಆಸ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಾಮುಯೆಲ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ಲೊ. 4. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ: “ಸಾಮುಯೆಲ್! ಸಾಮುಯೆಲ್!” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ!” 5. ಆನಿ ತೊ ಏಲಿಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊಯ್”. ಏಲಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ನಾ; ಪರ್ತುನ್ ನಿದುಂಕ್ ವಚ್!” ತೊ ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ. 6. ಪರ್ತುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ: “ಸಾಮುಯೆಲ್! ಸಾಮುಯೆಲ್!” ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಏಲಿಶಿಂ ವಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊಯ್.” ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ನಾ; ಪರ್ತುನ್ ನಿದುಂಕ್ ವಚ್!” 7. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮುಯೆಲಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತರ್ ತಾಕಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. 8. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಮುಯೆಲಾಕ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ. ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಏಲಿಶಿಂ ವಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊಯ್.” ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆದ್ನಾ ಏಲಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. 9. * 10. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಮುಯೆಲಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ನಿದುಂಕ್ ವಚ್, ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಉಲೊ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿ. ‘ಉಲಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಸೆವಕ್ ಆಯ್ಕತಾ.” ಸಾಮುಯೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆದ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ಕೆಲೊ: “ಸಾಮುಯೆಲ್! ಸಾಮುಯೆಲ್!” ಸಾಮುಯೆಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಉಲಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಜೊ ಸೆವಕ್ ಆಯ್ಕತಾ.” 19. ಸಾಮುಯೆಲ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಜನೆರ್ 17 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 39

ಜನೆರ್ 17 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 6:13-15,17-20 13. “ಖಾಣ್ ಪೆÇಟಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪೆÇಟ್ ಖಾಣಾ ಪಾಸತ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್; ಪುಣ್ ಹೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ದೋನ್‍ಯೀ ದೇವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಾಂಚ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕೂಡ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಾ ಪಾಸತ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಸೊಮಿಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಸೊಮಿ ಕುಡಿ ಪಾಸತ್. 14. ದೆವಾನ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತೊ ಆಪ್ಲೇ ಸಕ್ತೆನ್ ಉಠಯ್ತಲೊ. 15. ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್‍ಗಿ? ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಕುಡಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಘೆವ್ನ್, ವೇಶ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಜೊ. 17. ಪುಣ್ ಕೊಣ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ ತೊ ತಾಚೇ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಅತ್ಮೊ ಜಾತಾ. 18. ತರ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಳಾಪಳ್ ಘೆಯಾ. ಮನಿಸ್ ಆಧಾರ್ತಾ ತೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾತಕ್ ತಾಚೇ ಕುಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಆಪ್ಲೇಚ್ ಕುಡಿ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಕರ್ತಾ. 19. ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಮಂದಿರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್‍ಗಿ? ತೊಚ್ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ದೆವಾನ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ ಕಸೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ! ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿಚ್ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. 20. ವರ್ತೆಂ ಮೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ತೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೇ ಕುಡಿನ್ ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿಯಾ.

ಜನೆರ್ 17 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 1:35-42 35. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜುವಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ. 36. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಕ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ ದೆವಾಚಿ ಶೆಳಿ!” 37. ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಶಿಸ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ. 38. ಜೆಜು ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ “ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಸೊಧ್ತಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ರಾಬ್ಬಿ (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ), ತುಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ. 39. “ಯೆಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೆ. (ತವಳ್ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.) 40. ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚೊ ಭಾವ್ ಆಂದ್ರೆ, 41. ತಾಣೆಂ ವಚುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಮೆಸ್ಸಿಯಾ (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾಖ್ಲಲೊ’) ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 42. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತು ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಪೂತ್ ಸಿಮಾಂವ್? ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ‘ಕೇಫಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ” (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಪೆದ್ರು’ ವಾ ‘ಖಡಪ್’).

ಜನೆರ್ 10- ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾಯಿಯಾ 55:1-11 1. ತುಮಿ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಲ್ಯಾಂನೊ, ಉದ್ಕಾಶಿಂ ಯೆಯಾ; ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆ ದುಡು ನಾ ತರೀ ಯೆಯಾ! ದುಡು ನಾಸ್ತಾಂ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಯಾ ಆನಿ ಖಾಯಾ, ಯೆಯಾ, ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಆನಿ ದೂದ್ ವಿಕ್ತಿಂ ಘೆಯಾ. 2. ಪೆÇೀಷಣ್ ದಿನಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ತುಮಿ ದುಡು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್? ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಕರಿನಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಜೋಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್? ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕಾ, ಆನಿ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಪಕ್ವಾನ್ನಾಂ ಖಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಲ್ಯಾತ್. 3. ಕಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಯೆಯಾ, ಆಯ್ಕಾ, ಆನಿ ತುಮಿ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ದಾವಿದಾಕ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಕರಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ. 4. ಪಳೆಯಾ, ಲೊಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರುನ್ ದವರ್ಲಾ, ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಅಧಿಪತಿ ಕೆಲಾ. 5. ತುಂ ಒಳ್ಖನಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತುಂ ಆಪಯ್ತಲೊಯ್ ತುಕಾ ಒಳ್ಖನಾಂತ್ ತಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ತುಜೆಶಿಂ ಧಾಂವುನ್ ಯೆತಲಿಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಕೆಲಾ. 6. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಸೊಧಾ, ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಾ. 7. ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಡುಂ, ಆನಿ ನಷ್ಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸೊಡುಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚಿ ದಯಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಶಿಂ ತೊ ಯೆಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಆಸಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ. 8. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. 9. ಜಿತ್ಲೆಂ ಮಳಬ್ ಪೃಥ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಾಟೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಯ್ರ್. 10. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಶೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಬರ್ಫ್ ಮಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ಒಂಪಿಯಾಕ್ ಬಿಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೆವ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಭುಂಯ್ ಭಿಜಯ್ತಾತ್, ತಿ ಸುಫಳ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂತುಂ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಆನಿ ಹೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾಂತ್, 11. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ತೆಂ ಉತರ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆನಾ, ಬಗರ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಪಾಳ್ತಾ, ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಜನೆರ್ 10 - ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಇಸಾಯಿಯಾ 12

ಜನೆರ್ 10- ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 5:1-9 1. ಜೆಜುಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಒಳ್ಕತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. 2. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾಂವ್. 3. ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಚೆ. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ತಿತ್ಲೆ ಕಠಿಣ್ ನ್ಹಯ್. 4. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್. 5. ಜೆಜು ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ ತೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕತ್? 6. ಹೊ ತೊ, ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ, ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್; ಉದ್ಕಾ ಉದೆಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ. 7. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊಚ್ ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸತ್. 8. ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಸಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ, ಉದಕ್ ಆನಿ ರಗತ್; ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿಯೀ ರುಜ್ವಾತ್ ಎಕ್‍ಚ್. 9. ಮನ್ಶಾಂಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ. ಆನಿ ಹಿ ತಿದೊಡಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾವಿಶಿಂ ದೆವಾನ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಜನೆರ್ 10- ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 1:7-11 7. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕೆಲೊ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಎಕ್ಲೊ ಯೆತಾ; ಬಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. 8. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್; ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್.” 9. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜುವಾಂವ್‍ಲಾಗ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. 10. ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೊ ತೊ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಮಳಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ರ್ಯಾಬರಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾಲೊ ತೊ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೊ. 11. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ “ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ; ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವಲಾಯ್,” ಹೊ ಏಕ್ ತಾಳೊಯೀ ಮ್ಹಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಜನೆರ್ 3 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 60:1-6 1. ಊಟ್, ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾ, ತುಜೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಜೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. 2. ಪಳೆ, ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ, ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಾಳೊಕ್. ತರೀ ತುಜೆರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ, ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತುಜೆರ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. 3. ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಶಿಂ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ರಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಉದೆವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾಶಿಂ. 4. ತುಜೆ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್: ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಶಿಂ ಯೆತಾತ್, ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತುಜೆ ಪೂತ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಧುವಾಂಕ್ ಹಾಂಡಿರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. 5. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಜಾತಲಿಯ್, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ತಲೆಂ ಆನಿ ರೂಂದ್ ಜಾತಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ತುಜೆಶಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್‍ಕಾಯ್ ತುಜೆಶಿಂ ಯೆತಲಿ. 6. ಕರಿಂ ಹಿಂಡಾಂ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಯೆವ್ನ್ ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಭರ್ತಲಿಂ, ಮಿದಿಯಾನಾಚಿಂ ಆನಿ ಎಫಾಚಿಂ ತರುಣ್ ಕರಿಂ. ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಧುಂಪ್ ಹಾಡುನ್ ಶೆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಯೆತಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಲಿಂ.

ಜನೆರ್ 3 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 71

ಜನೆರ್ 3 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 3:2-3ಚಿ, 5-6 2. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾನ್ ಎದಿ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸುಂಯೆತ್. 3. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಥÀರಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗುಪಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 5. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೇಚ್ ಸಂತತಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಗುಟ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಉಘಡ್ಲಾ. 6. ಹೊಚ್ ತೊ ಗುಟ್: ಸುವಾರ್ತೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಜುದೆವಾಂ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚಿಂಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚಿಂ ಸಹವಾರಿಸ್ದಾರಾಂ; ತಿಂಯೀ ತೇಚ್ ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಡಿಚೆ ಸಾಂದೆ; ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥÀಂಯ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಿಂಯೀ ವಾಂಟೆಲಿ.

ಜನೆರ್ 3 - ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 2:1-12 1. ಜೆಜು ಜುದೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ತವಳ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜ್ಯೋತಿಶೀ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಜುದೆವಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲಾ ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” 2. ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಯ್ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಬರ್ಲೊ ಆನಿ ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮ್. 3. ತವಳ್ ಹೆರೊದಿನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಖಂಯ್ ಜಲ್ಮುಂಚೊ ಆಸ್ಲೊ ತೇ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. 4. ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಜುದೇಯಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: 5. ‘ಆನಿ ತುಂ, ಜುದಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್; ಕಾರಣ್ ತುಜೇ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಲೊ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್, ಮ್ಹಜೇ ಪರ್ಜೆಕ್, ಚಲಯ್ತಲೊ ಗೊವ್ಳಿ.” 6. ತವಳ್ ಹೆರೊದಿನ್ ತ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಕುಶಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ತಾಂಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. 7. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ : “ವಚಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸೊಧ್ನಾ ಕರಾ, ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ದಿಯಾ; ಹಾಂವೆಂಯೀ ವಚುನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಯ್.” 8. ರಾಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತೆದ್ವಾಂ, ಉದೆತಾನಾ ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಶೆಕಿಂ ಬಾಳಕ್ ಆಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. 9. ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆ. 10. ಥÀಂಯ್ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ತಾಚೇ ಆವಯ್ ಮರಿಯೇ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಪಡೊನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಿವ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೋ : ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಬೋಳ್. 11. ಪುಣ್ ಹೆರೊದಿ ಸರ್ಶಿಂ ತಾಂಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚನಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ.

ಜನೆರ್ 1 - ಮರಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಗಣನ್ 6:22-27 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: 2. “ಆರೊನಾ ಕಡೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್: ತುಮಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾ: 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಂವ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂ. 4. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ತುಜೆರ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ ಆನಿ ತುಜಿ ದಯಾ ಕರುಂ. 5. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ತುಕಾ ದಾಕೊಂವ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್. 6. ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆರ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿತಲೊಂ.”

ಜನೆರ್ 1 - ಮರಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 67

ಜನೆರ್ 1 - ಮರಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಗಾಲಾತ್ 4:4-7 4. ಪುಣ್ ನೆಮ್ಲಲೊ ಕಾಳ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಚ್, ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. 5. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ ಆನಿ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಖಾಲ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. 6. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖೊವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂನಿ ಧಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ “ಆಬ್ಬಾ ! ಬಾಪಾ!” ಮ್ಹಣುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ. 7. ತರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಗುಲಾಮ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಪೂತ್; ಆನಿ ಪೂತ್ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೇ ಖುಶೇನ್ ದಾಯ್ಜಾಚೊ ವಾರಿಸ್ಧಾರ್‍ಯೀ ತುಂ ಜಾಲಾಯ್.

ಜನೆರ್ 1 - ಮರಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 2:16-21 16. ಆನಿ ಧಾಂವ್‍ಧಾಂವಿಂ ವಚುನ್ ಮರಿಯೆಕ್, ಜುಜೆಕ್ ಆನಿ ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ದೆಖ್ಲಿಂ. 17. ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಳೆತಚ್, ತಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. 18. ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. 19. ಪುಣ್ ಮರಿ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗೊವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯೊ ಆಠಯ್ತಾಲಿ. 20. ಶೆಕಿಂ, ಗೊವ್ಳಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾಯ್ತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ; ಸಗ್ಳೆಂ ದೇವ್ ದುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. 21. ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆಟ್ವೊ ದೀಸ್ ಭರ್ತಚ್, ತಾಕಾ ಸುನತ್ ಕರ್ತಾನಾ ‘ಜೆಜು’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ - ಹೆಂ ನಾಂವ್ ತೊ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭಂವ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ದಸೆಂಬರ್ 27 - ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾ.3:3-7,14-17 3. ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿತಾ; 4. ಜೊ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ತೊ ದಿರ್ವೆಂ ಜಮಯ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಪರಿಂ. 5. ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರ್ತಲೊ ತೆದ್ನಾ ದೇವ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕತಲೊ. 6. ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಜೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ವಿದೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ, 7. ಆನಿ ಚಾಕರ್ ಧನಿಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ತೊ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ. 14. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದಾಕಯ್‍ಲ್ಲೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚೊ ನಾ, ಬಗರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತೊ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲೊ. 15. ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೇವ್ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ, ವತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಮಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಿತಳ್ತಲಿಂ. 16. ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಡ್ತಾ, ತೊ ದೇವ್‍ನಿಂದಕಾ ಸಾರ್ಕೊ, ಆನಿ ಜೊ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ದೂಖ್ ದಿತಾ, ತಾಚೆರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ತಾ. 17. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಕರ್, ಆನಿ ಲೋಕ್ ದಾನ್‍ಧರ್ಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊ.

ದಸೆಂಬರ್ 27 - ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.127

ದಸೆಂಬರ್ 27 - ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಕೊಲೊಸ್ಸೆ. 3:12-21 12. ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲಿಂ ತುಮಿ, ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕಣ್ವಾಳಾಯೆಚೆಂ, ದಯಾಳಾಯೆಚೆಂ, ದೀನ್ಪಣಾಚೆಂ, ಮೊವಾಳಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸುಂಕ್‍ಜಾಯ್. 13. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರಾ, ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ತರ್‍ಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ; ತುಮಿ ದಿತಾತ್ ತೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ಸೊಮಿಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾಂ ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್. 14. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶೆಗುಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಆಸುಂಕ್‍ಜಾಯ್ ಮೋಗ್. ಮೋಗ್ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾ. 15. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರುಂ. ಏಕ್ ಕುಡಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚಿಂ ತುಮಿ ಜಾಯಾ. 16. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಉದಂಡ್ ಭರೊನ್ ಆಸುಂ; ಖರೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶಿಕಯಾ ಆನಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗಾ; ಕೀರ್ತನಾಂನಿ, ಗಿತಾಂನಿ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯನ್ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಯಾ. 17. ಉತ್ರಾನ್ ಜಾಂವ್, ಕರ್ನೆನ್ ಜಾಂವ್, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೇ ನಾಂವಿಂ ಕರಾ; ತಾಚೇ ಮಾರಿಪತ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಯಾ. 18. ಪತಿಣಿಂನೋ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಂಕ್ ತುಮಿ ಖಾಲ್ ಜಾಯಾ. ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ. 19. ಪತಿಂನೋ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಣಿಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಚಲಯ್ನಾಕಾತ್. 20. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೋ, ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯಾ. ಹೆಂ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಮಾನ್ತಾ. 21. ಬಾಪಯಾಂನೋ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ¨ುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಚಿಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಭಿಜುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್.

ದಸೆಂಬರ್ 27 - ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 2:13-15,19-23 1. ತೆ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಏಕ್ ದೂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಊಠ್, ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆ, ಆನಿ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪೆÇಳ್ನ್ ವಚ್. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಥÀಂಯ್ಚ್ ರಾವ್. ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹೆರೊದ್ ತಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.” 2. ಜುಜೆ ತಕ್ಷಣ್ ಉಠ್ಲೊ, ಆವಯ್‍ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಾರಾತಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. 3. ಅಶೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ: “ಎಜಿಪ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪೆÇವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.” 4. ಹೆರೊದ್ ಮೊರ್ತಚ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದೂತ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡುನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಊಠ್, ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ ತೆ ಆತಾಂ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್”. 5. ಜುಜೆ ಉಠ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. 6. ಪುಣ್ ಹೆರೊದಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಆರ್ಖೆಲಾವ್ ಜುದೇಯಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕುನ್, ಥÀಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೊ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ನಜರೆತ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ: “ತಾಕಾ ನಜರೆತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಲೆ.”

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

v ಇಸಾ. 52:7-10 7. ಪರ್ವತಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತಿಂ, ಸಂತೊಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ದುತಾಚಿಂ! ತೊ ಶಾಂತಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾ, ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಸೊಡ್ವಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ತುಜೊ ದೇವ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾ.” 8. ಆಯ್ಕ್, ತುಜೆ ರಾಕ್ಣೆ ಆಪೆÇ್ಲ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ತಾತ್, ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆತಾತ್. 9. ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರಾ, ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬುಜಯ್ತಾ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚಿ ತೊ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರ್ತಾ. 10. ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾವ್ಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾ; ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಶಿಮೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ದೆಕ್ತಲ್ಯೊ.

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 98

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 1:1-6 1. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ; 2. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೆವಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಾರಿಪತ್ ತೊ ಆಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಟಾಂಚೊ ವಾರಿಸ್ದಾರ್ ನೆಮ್ಲಾ; ಹಾಚೇಚ್ ಮಾರಿಪತ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ. 3. ಹೊ ಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇಚ್ ಮಹಿಮೆಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ; ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ. 4. ತಾಕಾ ದೇವ್‍ದುತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 5. ದುತಾಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ಕೆದ್ನಾ ತರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ: “ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ”? ವಾ “ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬಾಪ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂತ್ ಜಾತಲೊ”? 6. ಆನಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ದೆವಾಚೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ದೂತ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂ.”

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 1:1-18 1. ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ಲೊ; ಸಬ್ದ್ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ. ಸಬ್ದ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. 2. ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ತೊ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ. 3. ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆನಿ ರಚ್ಲಲಿ ಖಂಯ್ಚಿಚ್ ವಸ್ತ್ ತಾಚೇವಿಣೆಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ; 4. ರಚ್‍ಲ್ಲೇ ಹರೇಕ್ ವಸ್ತುನ್ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಜೊಡ್ಲೊ; ಆನಿ ತೊ ಜೀವ್‍ಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. 5. ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಕಾಳೊಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಲೆಂನಾ. 6. ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುವಾಂವ್. 7. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. 8. ಉಜ್ವಾಡ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. 9. ಹರೇಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಲೊ ಖರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. 10. ತೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೇಚ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಲೊನಾ. 11. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೇಚ್ ಪರ್ಜೆನ್ ತಾಕಾ ಘೆತ್ಲೊನಾ. 12. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. 13. ತಿಂ ಜಲ್ಮಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಮಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಕುಡಿಚೇ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ವೊಡ್ನೆ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಮನ್ಶಾಚೇ ಖುಶೇ ವರ್ವಿಂ ಬಗರ್ ದೆವಾ ವರ್ವಿಂ. 14. ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲೊ. ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಿ; ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ. 15. ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ; “ ‘ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಹೊಚ್” 16. ತಾಚೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕುರ್ಪೇ ವಯ್ರ್ ಕುರ್ಪಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 17. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಸತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 18. ಕೊಣೆಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೊನಾ. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 9:2-4, 6-7 2. ತುವೆಂ ತಾಂಚೊ ಆನಂದ್ ವಾಡಯ್ಲೊಯ್, ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡಯ್ಲೊಯ್. ಲುಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಝುಜಾಚಿ ಲೂಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ತಿಂ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಅನಂದ್ಭರಿತ್ ಜಾತಾತ್. 3. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಿದಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಶೆಂ, ತಾಂಚೆಂ ಭಾರಾಚೆಂ ಜುಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್, ತಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ದಾಂಡೊ ತುವೆಂ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲಿಂಯ್. 4. ಧರ್ಣಿರ್ ಝಣ್‍ಝಣ್ತಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾಂಯ್‍ತಣಾಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ಲೊಳಯ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ವೆತಲಿಂ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾತಲಿಂ.

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 96

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ತೀತ್ 2:11-14 11. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ತಾರಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆತಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 12-13. ಸರ್ವ್ ಅಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಿತಿನ್, ನಿತಿನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಭಾಗಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವುಂಕ್ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. 14. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಬಲಿದಾನ್‍ಕಸೊ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ವ್ ಖೊಟೆಪಣಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡೊಂವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನ್ವತಾ ಆನಿ ಬರ್ಯೊ ಕನ್ರ್ಯೊ ಆಧಾರುಂಕ್ ಉರ್ಬೆತಾ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಪರ್ಜಾ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ದಸೆಂಬರ್ 25 : ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 2:1-14 1. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಗುಸ್ತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರೋಮೀ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಜನಗಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. 2. ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜನಗಣನ್ ಕ್ವಿರೀನ್ ಸೀರಿಯಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. 3. ದೆಕುನ್, ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. 4. ಜುಜೆ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್, ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ. 5. ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮರಿಯೀ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲಿ; ತವಳ್ ತಿ ಭರ್ಲಲಿ ಗರ್ಭಿಣ್. 6. ತಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಿಚೆ ಪ್ರಸೂತ್‍ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್, ಏಕ್ ಪುತಾಕ್, ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲಿ. 7. ತಾಕಾ ತಿಣೆಂ ಫಾಳಿಯಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಛಾತ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್‍ನಾತ್ಲೊ. 8. ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾಗೆ ರಾವುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂಚೆರ್ ರಾತಿಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. 9. ತವಳ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಏಕ್ ದೂತ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಾಂಚೇ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಫಾಂಕ್ಲೊ; ಆನಿ ತೆ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೆ. 10. ತೊ ದೂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಪಳೆಯಾ ಸಗ್ಳೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 11. ಆಯ್ಚೇ ರಾತೀ ದಾವಿದಾಚೇ ನಗರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ತಾರಕ್ ಜಲ್ಮಲಾ - ತೊಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸೊಮಿ. 12. ಆನಿ ಹೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಗುರ್ತ್: ಫಾಳಿಯಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್, ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ನಿದಾಯ್ಲಲೊ ಎಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊ.” 13. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದೇವ್‍ದುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಳ್ಬರಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಜಮೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 14. “ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್ ಅತಿ ಉನ್ನತಿಂ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ.”

ದಶೆಂಬರ್ 20 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಸಾಮು. 7:1-5, 8-12, 14, 16 1. ದಾವಿದ್ ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ದಿಲೊ ತೆದ್ನಾ 2. ರಾಯಾನ್ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ದೆವ್ದಾರ್ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ, ಪೂಣ್ ದೆವಾಚಿ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಪೇಟ್ ಎಕಾ ತಂಬಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ!” 3. ನಾತಾನಾನ್ ರಾಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ವಚ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ.” 4. ಪೂಣ್ ತೆ ರಾತಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ನಾತಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ: 5. “ವಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ದಾವಿದಾಕ್ ಸಾಂಗ್: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವುಂಕ್ ತುಂ ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್? 8. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ದಾವಿದಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್: ‘ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಂ ಚರವಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊಯ್ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಫುಡಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಕಾಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. 9. ತುಂ ಗೆಲೊಯ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆ; ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ತಲೊಂ. 10. * 11. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಲೊಂ; ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ ರೊಯ್ತಲೊಂ; ತಿ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲಿ ಆನಿ ಕೋಣ್‍ಚ್ ತಿಕಾ ಪರ್ತುನ್ ತ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ರಾಸ್ ದಿತಾಲೆ ತಶೆಂ ಫುಡೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತೆ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಶೆವ್ ದಿತಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಂ ಬಾಂದ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. 12. ತುಜೆ ದೀಸ್ ಭರೊನ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಸವೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಲೊಯ್ ತೆದ್ನಾ, ತುಜೆ ಸಂತತಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ತುಜೆ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನೆಮ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಥಿರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಂ. 14. ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಜಾತಲೊ. ತೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮನಿಸ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ತೆ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ದಿತಾತ್ ತ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊಂ. 16. ತುಜೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ರಾಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಥಿರ್ ಉರ್ತಲಿಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಶಿಂವಾಸನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತಗ್ತಲೆಂ.”

ದಶೆಂಬರ್ 20 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 88

ದಶೆಂಬರ್ 20 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ. 16:25-27 25. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಸುವಾರ್ತೇ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಿರಸಣ್ ಆನಿ ಬಳ್ ದಿತಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ! ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಕಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಲಲಿ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್‍ಚ್ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 26. ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣಾಚೇ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೇ ವಾಟೇಕ್ ಯೆವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 27. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರ್ ದೆವಾಕ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್, ಆಮೆನ್.

ದಶೆಂಬರ್ 20 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 1:26-38 26. ಸವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ದುತಾಕ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೇ ಏಕ್ ಅಂಕ್ವಾರಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಠಯ್ಲೊ. 27. ಹಿಕಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜುಜೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೇ ಅಂಕ್ವಾರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮರಿ. 28. ದೇವ್‍ದೂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್ ತಿಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ನಮಾನ್, ದೆವಾಚೇ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲಲೇ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ.!” 29. ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಮರಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಶೆರ್ಮೆಲಿ ಆನಿ ಹೊ ನಮಾನ್ ಕಸಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. 30. ತವಳ್ ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಮರಿಯೇ! ದೆವಾನ್ ತುಜೆ ಆಪ್ಲಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. 31. ಪಳೆ, ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಲಿಯ್. ತಾಕಾ ತುವೆಂ ‘ಜೆಜು’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 32. ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಪರಮೋನ್ನತಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜ್ ಬಾಪಾ ದಾವಿದಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯಾಸನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ದಿತಲೊ. 33. ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚೇ ಸಂತತಿಚೆರ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ತೊ ರಾಜ್ವಟ್ ಕರ್ತಲೊ; ಆನಿ ತಾಚೇ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ ಅಂತ್ ಆಸ್ಚೊನಾ.” 34. ಪುಣ್ ಮರಿ ದೇವ್‍ದುತಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಹೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವ್ ಆಜುನ್‍ಯೀ ಅಂಕ್ವಾರ್!” 35. ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ತುಜೆರ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಪರಮೋನ್ನತಾಚಿ ಸಕರ್ ತುಜೆರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಘಾಲ್ತಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಜೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮುಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ. 36. ಆನಿ ಪಳೆ, ತುಜು ಸಂಬಂಧಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್, ಆಪ್ಲೇ ಮ್ಹಾತಾರೇ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಂಜ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಲಲೇಕ್ ತಿಕಾ ಹೊ ಸವೊ ಮಹಿನೊ. 37. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ.” 38. ತೆದ್ವಾಂ ಮರಿಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಚಾಕರ್ನ್; ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ತಿಚೇ ಸರ್ಶಿಂಲೊ ಗೆಲೊ.

ದಶೆಂಬರ್ 13 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 61:1-2, 10-11 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಷೆಕ್ ಕೆಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಕ್, ಫಾಪ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕರುಂಕ್, 2. ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕುರ್ಪೆಚೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್, ರುದನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್, 10. ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ತಲೊಂ, ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕುಟಾನ್ ನೆಟಯ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾನ್ ಶೃಂಗರಾಯ್ಲಲೆ ಎಕೆ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾರಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹೆಸಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲಿ. 11. ಜಶಿ ಭುಂಯ್ ಝಾಡಾಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಬಾಗೆಂತ್ ಬಿಯಾಂ ಕಿರ್ಲುನ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ವಯ್ರ್ ಸರಶಿಂ ಕರ್ತಲೊ.

ದಶೆಂಬರ್ 13 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 1

ದಶೆಂಬರ್ 13 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಥೆಸ್ಸಾ. 5:16-24 16. ಸದಾಂಚ್ ಖುಶಾಲಿ ಜಾಯಾ; 17. ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗಾ; 18. ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಯಾ; ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೇ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್. 19. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ವಾಟೇರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲಿನಾಕಾರ್. 20. ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಕಾತ್. 21. ತ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಧರಾ. 22. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಥರಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್, ತೇಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ. 23. ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ ತೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್‍ಕರುಂ; ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಸಗ್ಳೆಚ್ - ಪ್ರಾಣ್, ಆತ್ಮೊ ಆನಿ ಕೂಡ್ - ನಿರ್ದೋಷಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲೆ ಆಸುಂ. 24. ಜಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ತಶೆಂಆಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊಚ್.

ದಶೆಂಬರ್ 13 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 1:6-8, 19-28 6. ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುವಾಂವ್. 7. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. 8. ಉಜ್ವಾಡ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. 19. “ಕೊಣ್ ತುಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೆವಿತಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜುವಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಿ : 20. “ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 21. “ತುಂ ಕೋಣ್ ತರ್? ಎಲಿಯಾ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಾಂಣಿಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ತುಂ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ?” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್.” 22. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ತರ್ ತುಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತುಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” 23. ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ ‘ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಹಾಂವ್.” 24. ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಆಸ್ಲೆ. 25. ತಾಂಣಿಂ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ : “ತುಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಎಲಿಯಾಯೀ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರವಾದಿಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣತಾಯ್. ಕಶೆಂ ತರ್ ತುಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಯ್?” 26. ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಕಾ ತುಮಿ ಒಳ್ಕನಾತ್. 27. ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ. ತರಿಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.” 28. ಹೆಂ ಬೆಥಾನಿಯಾಂತ್, ಯೊರ್ದಾನ್‍ಚೇ ಪೆಲೇ ತಡಿರ್, ಜುವಾಂವ್ ಸ್ನಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಕಡೆನ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ದಶೆಂಬರ್ 6 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 40:1-5, 9-11 1. “ಬುಜ್ವಣ್ ದಿಯಾ, ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬುಜ್ವಣ್ ದಿಯಾ,” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್. 2. “ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕಡೆ ಉಲಯಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ: ತಿಚೆ ಚಾಕ್ರೆಚೆ ದೀಸ್ ಸೊಂಪ್ಲೆ, ತಿಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊಡಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ತಿಣೆಂ ಬೊಗ್ಲಿ. 3. ಏಕ್ ತಾಳೊ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ: “ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ. ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಏಕ್ ನೀಟ್ ರಸ್ತೊ ಕರಾ. 4. ಹರೇಕ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಹರೇಕ್ ಪರ್ವತ್ ಆನಿ ದೊಂಗರ್ ಸಮತಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಊಂಚ್‍ಸಕಲ್ ಸುವಾತ್ ಸಪಾಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಫೆÇಂಡ್‍ಫೆÇಂಡ್ಕುಲಾಂ ಆಸ್ಲಲೊ ಜಾಗೊ ಮಯ್ದಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ. 5. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲಿ, ಆನಿ ಆಖ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ತಿ ದಿಸ್ತಲಿ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ.” 9. ಸಿಯೊನಾಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾ ದುತಾ, ಊಂಚ್ ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ಚಡುನ್ ವಚ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾ ದುತಾ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್, ಭಿರಾಂತಿ ವಿಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್: “ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತುಜೊ ದೇವ್.” 10. ಪಳೆ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪದ್ವೆನ್ ಯೆತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ; ತಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಫಳ್ ತಾಚೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾ. 11. ಗೊವ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಚರಯ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತೊ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹದ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ವ್ಹರ್ತಾ ಆನಿ ದೂದ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರುತಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ.

ದಶೆಂಬರ್ 6 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 84

ದಶೆಂಬರ್ 6 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ಪೆದ್ರು 3:8-14 8. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಹೆಂ ಏಕ್ ತುಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್; ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಬರಿ, ಆನಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಬರಿ. 9. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸೊಮಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾ; ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ತೊ ದೀಗ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಘೆತಾ. ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಯೆ, ಬಗರ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾ ಥÀಂಯ್ ಪರ್ತಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. 10. ಸೊಮಿಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಚೊರಾಬರಿ ಯೆತಲೊ. ತವಳ್ ಆಕಾಸ್‍ಮಂಡಳ್ ಕಠಿಣ್ ಆವಾಜಾನ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಲಿ, ಮೂಳ್ ತತ್ವಾಂ ಉಜ್ಯಾನ್ ಕಡೊನ್ ವೆತಲಿಂ, ಪೃಥ್ವಿ ಆನಿ ತಿಚೇ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಲಾಸೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಲ್ಯೊ. 11. ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇ ಪರಿಂ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಜಿಣಿ ತುಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾವೊ. 12. ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವಾ, ಆನಿ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಕಾಸ್‍ಮಂಡಳ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಜಳೊನ್ ಕೊಸಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಮೂಳ್‍ತತ್ವಾಂ ಧಗಾನ್ ಕಡೊನ್ ವೆತಲಿಂ. 13. ತರಿಪುಣ್ ತಾಚೇ ಭಾಸಾವ್ಣೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಕಾಸಾಕ್ ಆನಿ ನವೇ ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 14. ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ತುಮಿ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಮಾಧಾನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ.

ದಶೆಂಬರ್ 6 - ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 1:1-8 1. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ; 2. ಹಿ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ: “ಪಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುತಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಲೊಂ, ತೊ ತುಜಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲೊ; 3. ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾ: ‘ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ರಸ್ತೊ ನೀಟ್ ಕರಾ’.” 4. ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ “ತುಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ ಆನಿ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಯಾ, ದೇವ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಶಿತಲೊ” - ಅಶೆಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದಿಂಮುಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ 5. ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾಲೊ; ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಚಾರ್ನ್, ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾಲೊ. 6. ಜುವಾಂವ್ ಕರ್ಯಾಲೊಂವೆಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪಾಟೊ ಬಾಂಧ್ತಾಲೊ. ದೆಂಪೆ ಆನಿ ರಾನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಣ್. 7. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕೆಲೊ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಎಕ್ಲೊ ಯೆತಾ; ಬಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. 8. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್; ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್.”