Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಜೂನ್ 9 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಧಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉತ್ಪತ್ತಿ 3:9-15 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುಂ ಬಾಗೆಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತುಜೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಿಣ್ಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಂ ಆನಿ ಲಿಪ್ಲೊಂ.” ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ: “ತುಂ ವಿಣ್ಗೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ತುವೆಂ ಖೆಲೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ?” ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಖೆಲೆಂ.” ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಹೆಂ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?” ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಸೊರ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಖೆಲೆಂ.” ತವಳ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಸೊರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಮದೆಂ ತುಂ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಜಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ತುಂ ಚರ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧುಳ್ ತುಂ ಖಾತಲೊಯ್. ತುಜೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಮದೆಂ, ತುಜೆ ಸಂತತಿ ಆನಿ ತಿಚೆ ಸಂತತಿ ಮದೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಿಚಿ ಸಂತತ್ ತುಜೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಚೆಂಚ್ತಲಿ ಆನಿ ತುಂ ತಿಚೆ ಖೊಟೆಕ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ತಲೊಯ್.”

ಜೂನ್ 9 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಧಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ. 129 ಶ್ಲೋಕ್ : ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಸವೆಂ ಆಸಾ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಯೆತಾ 1. ಪಾತಾಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಸೊಮಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾಂ: ಸೊಮಿಯಾ, ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ, ತುಜೆ ಕಾನ್ ಚೀತ್ ದಿಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯೆ ವಿನಂತೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್. 2. ತುಂ ಸೊಮಿಯಾ, ಜರ್ ಖೊಟೆಪಣಾಂ ಲೆಖ್ಶಿ, ಸೊಮಿಯಾ, ತುಜ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ರಾವತ್ ಕೊಣ್? ತುಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತುಜಿ ಭಯಾ-ಭಕ್ತ್. 3. ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಭರ್ವಸುನ್ ರಾವ್ಲಾ: ‘ಕೆದ್ನಾ ಫಾಂತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಯ್ರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸಾ. 4. ಏ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ, ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್, ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಲಾಭ್ತಾ, ತೊಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೊಟೆಪಣಾಂತ್ಲಿಂ ಸೊಡಯ್ತಲೊ.

ಜೂನ್ 9 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಧಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2ಕೊರಿಂ. 4:13, 5:1 “ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ” ಅಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸುನ್ ಆಮಿ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಯೀ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಲೊ ತೊಚ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಜೆಜು ಸವೆಂ ಜಿವಂತ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲೇ ಸದ್ರೆ ಹುಜಿರ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಪಳೆಯಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ; ಅಶೆಂ ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆಚೊ ಶಿಂವರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ದೆವಾಚೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಅರ್ಗಾಂಸ್ತುತಿಯಿ ಅಧಿಕ್ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ಸಾಂಡಿನಾಂವ್. ಜರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಜಿವಾನ್ ಭರೊನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್ ತೆ ಹಳ್ವಾಯೆಚೆ ಆನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಗ್ದ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸರ್ ನಾತ್ಲಲೇ ಆನಂತ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್‍ಮನ್ ದವರಿನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಅದೃಶ್ಯ್ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್, ಪುಣ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಾ ತೆಂ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಬಾಳ್ತಾ ತಸಲೆಂ. ಸಂಸಾರಿಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಿಡಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವ್ಚೊ ತಂಬು, ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ದೆವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಹಾತಾಂನಿ ಬಾಂಧಿನಾತ್ಲಲೊ, ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ನಿವಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಜೂನ್ 9 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಧಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 3:20-35 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಲೋಕ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೊ ಜಮೊ ಜಾಲೊಕೀ, ಜೆಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವ್‍ಬಂದ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ತೆ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆ. “ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಯಾ!” ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಹೆಣೆಂ, ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ: “ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬೆಎಲ್ಜೆಬುಲ್ ಬಸ್ಲಾ; ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ.” ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪೊಂವ್ಕ್, ಒಪಾರಿಂನಿ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸೈತಾನಾನ್ ಸೈತಾನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕಸೊ? ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝುಜ್ಪಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಬಾಳ್ವನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಂ ಕಚ್ಚಾಟಾಂನಿ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೇಂ ಘರಾಣೆಂ ಉರನಾ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಸೈತಾನಾಚೇ ಪಕ್ಷೆಚೆ ಪಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝುಜ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ರಾಜ್ಯ್‍ಯೀ ಬಾಳ್ವನಾ. ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಅಳ್ವತಾ. “ಕೋಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಿಗುನ್ ತಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚಿ ಜಿಂದ್ಗಿ ಲುಟುಂಕ್ ಸಕನಾ; ತಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ತೊ ಲುಟುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಧಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಚಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿಂದಾಂಕ್ ಬೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ವಿರೋಧ್ ನಿಂದಾ ಉಚಾರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಬೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ.” “ತಾಕಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಕುನ್, ಜೆಜು ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೇ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಅಳೆ, ತುಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಭಾವ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾತ್.” ಪುಣ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕೋಣ್? ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಕೋಣ್?” ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್. ಜೊ ಕೋಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್ತಾ, ತೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್.”

ಜೂನ್ 2 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ನಿರ್ಗಮನ್ 24:3-8 ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಯೆವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ದೆ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾಂವ್.” ದೆಕುನ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ತಾಣೆಂ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಭಾಂದ್ಲಿ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಕುಳಿಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಫಾತ್ರಾಚೆ ಖಾಂಬೆ ಉಬಾರ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೊಕಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಶಾಂತಿಬಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ. ಮೊಯ್ಜೆನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ದೆಂ ಕಾಡುನ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದನಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಉರ್ಲಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ರಗತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾಂವ್; ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ರಗತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹೆಂ ತೆಂ ರಗತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ.”

ಜೂನ್ 2 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 116 ಶ್ಲೋಕ್ : ಸೊಡ್ವಣೆ ಪಾಸತ್ ಅರ್ಗಾಂ-ಸ್ತುತಿಚೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಉಬಾರ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಖಾಣ್ತಲೊಂ. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್? ಸೊಡ್ವಣೆ ಪಾಸತ್ ಅರ್ಗಾಂ-ಸ್ತುತಿಚೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಉಬಾರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಖಾಣ್ತಲೊಂ. 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಭೋವ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಚಾಕರ್, ತುಜ್ಯೆ ಚಾಕರ್ನಿಚೊ ಪೂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ತುವೆಂ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಯ್. 3. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಗಾತಲೊಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಳ್ತಲೊಂ.

ಜೂನ್ 2 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 9:11-15 ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರೆ ವಸ್ತುಂಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಯಾಜಕ್‍ಕಸೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ; ಆನಿ ಚಡ್ ವತ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಉತರ್ಲೊ - ಹೊ ತಂಬು ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್; ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಹೇ ಸೃಷ್ಟೆಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್ - ಆನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟೀ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಬಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ರಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ ತಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ಬಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಆನಿ ಲಾಸ್ಲಲೇ ಪಾಡಿಯೆಚೊ ಗೊಬರ್ ಭಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಅಶುದ್ಧ್‍ಪಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿನಾ? ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಖತಾವಿಣ್ ಬಲಿಕಸೊ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮರಣಾಧಿಕ್ ಕನ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾತ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತೊ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೊ ಮಧ್ಯಸ್ತ್: ಪನ್ರ್ಯಾ ಕರಾರಾಖಾಲ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊನ್, ದೆವಾನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಲೊ.

ಜೂನ್ 2 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 14:12-16,22-26 ಬೆಖಮಿರ್ ಉಂಡ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೊ ಶೆಳಿಯೋ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಶಿಸ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವಚುನ್ ತುಕಾ ಪಾಸ್ಖಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಧಾಡ್ಲೆ: “ಶಹರಾ ಭಿತರ್ ವಚಾ. ಥಂಯ್ ಖಾಂದಾರ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ ದವರ್ನ್ ವೆತಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊ; ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾ. ಆನಿ ತೊ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಸ್ಖಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ತವಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಳಿಯೆಚೆಂ ಸಾಲ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ತಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರಾ.” ಶಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಶಹರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೇಬರಿಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಪಾಸ್ಖಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುನ್ ಉಂಡೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಚ್ ತೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ, ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ಸ್ ಘೆತ್ಲಿ, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಚ್ ತಿ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ, ಆನಿ ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್, ಸೊಲ್ಲೊ ಥಿರ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ; ಸಮೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾರಯ್ಲಲೆಂ. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಸರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ದಾಕಾಂಫೊಳಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆವ್ಚೊನಾಂ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್, ತೆ ಒಲಿವೆತ್ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಮಾಯ್ 26 – ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ದ್ವಿತಿ 4:32-34,39-40 “ದೆವಾನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಆದಿಂ ಸೊಂಪ್ಲಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್; ಆಕಾಸಾಚಿಂ ಶೆಕಾನ್‍ಶೆಕ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್: ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾ ಪುಣಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ದೆವಾನ್ ಉಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತಾಳೊ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲೊ ತಸೊ ಆಯ್ಕಲಾ ಆನಿ ತೊ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಾ? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ, ಖುಣಾ, ಅದ್ಭುತಾಂ, ಝುಜಾಂ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಹಾತಾನ್ ಆನಿ ಉಬಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಯಂಕರ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮದ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ? ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಆಜ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖಂಚಯಾ: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್, ಜಸೊ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಗಾರ್, ತಸೊ ಸಕ್ಲಾ ಪೃಥ್ವೆರ್, ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‍ಚ್ ದೇವ್ ನಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ ತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆನಿ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಶ್ವತ್ ದಿತಾ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ತುಮಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾತ್.”

ಮಾಯ್ 26 – ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 33 ಶ್ಲೋಕ್: ಜೈ ಪರ್ಜೆಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಕರ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ, ತಿ ಖರಿಚ್ ಭಾಗಿ! 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂಚ್ ಖರೆಂ, ಸಗ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣಾಚಿಂ ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೊಗಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಭರ್ಲಾ. 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಮಳಬ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಶ್ವಾಸಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಚಿಂ ರಚ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಚ್ನಾಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾನ್ ಸಗ್ಲೆಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಯ-ಭಕ್ತಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜತ್ನೆನ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೊಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿ ನಿವಾರ್‍ತಾ ದುಕೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವಾಟಾಯ್ತಾ. 4. ಆಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನಚ್ ಆಸಾಂವ್, ತೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಢಾಲ್, ಜಸೊ ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತಶಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆರ್ ದೆಂವುಂ ತುಜಿ ದಯಾ.

ಮಾಯ್ 26 – ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ರೊಮಾ 8:14-17 ಜಾಂಕಾಂ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ತಿಂ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಲೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಭರಿತ್ ಜೀವನಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯ್ನಾ; ಬಗರ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ದೆವಾಕ್ ‘ಅಬ್ಬಾ’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಬಾಪಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚೊ ಹೊ ಅತ್ಮೊ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ: ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚೆ ವಾರಿಸ್ದಾರ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚೆ ಸಹವಾರಿಸ್ದಾರ್ ಆಮಿ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾಂವ್, ತರ್ ತಾಚೇ ಮಹಿಮೆಚೆಯೀ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಮಾಯ್ 26 – ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 28:16-20 ತೆಣೆಂ ಇಕ್ರಾ ಶಿಸ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ, ತಾಂಚೇ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದುಭಾವ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ; ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಸದಾಂಕಾಲ್, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ.”

ಮಾಯ್ 19 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 2:1-11 ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೇ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಏಕ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೆದ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಠಿಣ್ ಝಾಡ್‍ವಾರೆಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲೇಬರಿ ಮಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಸಾಕ್ರ್ಯೊ ಜಿಬೋ. ತ್ಯೊ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. ತೆ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೇ ವಾಚಾ ಸಕ್ತೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪರ್ಕಿ ಭಾಸಾಂನಿ ತೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಜುದೆವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಮೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಉಲಯ್ಲಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೇ ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ತೆ ಶೆರ್ಮೆಲೆ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಪಳೆಯಾ, ಹೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಗಾರ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? ತರ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಅಮ್ಚೇ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕತಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ? ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂವ್ ಪಾರ್ಥಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಮೇದಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಲಾಮಾಂತ್ಲೆ, ಮೆಸಾಪೊತಾಮಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಜುದೇಯಾಂತ್ಲೆ, ಆನಿ ಕಾಪ್ಪಾದೋಸಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಪೆಂತುಸಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪಂಫೀಲಿಯಾಂತ್ಲೆ, ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಸಿರೆನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಲೀಬಿಯಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಲಲೆ. ಜುದೆವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಕ್ರೇತಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಅರ್ಬಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಸಯ್ತ್. ತರ್‍ಯೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೇ ಮಾಯ್‍ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್!”

ಮಾಯ್ 19 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 104 ಶ್ಲೋಕ್: ಧಾಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತುಂ ನವೆಂ ಕರ್. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತುಂ ವರ್ತೊ! ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ತುಜಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಪ್ರಥ್ವಿ ಸಗ್ಳಿ ತುಜ್ಯಾ ರಚ್ನಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ. 2. ತುಂ ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಲಿಪಯ್ತಾನಾ ರಚ್ನಾಂ ಘಾಬರ್ತಾತ್, ತುಂ ಪ್ರಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್, ತಿಂ ಮೊರುನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಧುಳಿಕ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿಂ ಪರತ್ ರಚೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಅಶೆಂ ಪ್ರಿಥುಮೆಚೆಂ ರೂಪ್ ತುಂ ನವೆಂ ಕರ್ತಾಯ್. 3. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್! ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಂದ್! ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವೊಂ! ವ್ಹಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್.

ಮಾಯ್ 19 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 12:3-7,12-13 ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ: ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜು ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ”ಮ್ಹಣನಾ; ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾವಿಣೆಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಜೆಜುಚ್ ಸೊಮಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್‍ಯೀ ಸಕನಾ. ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣಿಂ ವಿವಿಧ್; ಪುಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ತಿಂ ದಿತಾ. ಸೆವಾಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ಆಸಾ; ಪುಣ್ ಎಕಚ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಆಮಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಕಾಮಾಂಯೀ ವೆಗ್‍ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿಂ ಆಸಾತ್; ಪುಣ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್; ಆನಿ ಕುಡಿಚೆ ತೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ, ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾತಾತ್. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ, ಜುದೆವಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಣಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಲಾಮಾಂನಿ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ; ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪೀವನ್‍ಸೊ ದಿಲಾ.

ಮಾಯ್ 19 – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 20:19-23 ತ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಶಿಸ್ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಡ್ವಳ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಶಿಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ! ಜಶೆಂ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಂ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್. ಕೊಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿತಾತ್ ತಿಂ ಬೊಗ್ಸತಲಿಂ; ಜಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿನಾತ್, ತಿಂ ಬೊಗ್ಸಶಿಂನಾತ್.”

ಮಾಯ್ 12 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 1:1-11 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಏ ಥಿಯೋಫಿಲಾ, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ರುಜ್ವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ; ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಣಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚನಯೆ, ಬಗರ್ ಬಾಪಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ; ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ಜುವಾಂವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೆಂ; ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್.” ಅಶೆಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್‍ವೆ ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಪುನರ್‍ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ತಲೊಯ್?” ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್.” ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾವಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಚಡತ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಂಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೋ, ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್? ಹೊ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ ತೊ ಜೆಜು, ಜಸೊ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಚಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲಾ ತಸೊಚ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ.”

ಮಾಯ್ 12 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 47 ಶ್ಲೋಕ್ : ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ದೇವ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ತಾ, ತುತೂರೆಚ್ಯಾ ನಾದಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಚಡತ್ತ್ ವೆತಾ. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂನೋ ತಾಳಿಯೋ ಪೆಟಾ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುನ್ ದೆವಾಕ್ ಜಯ್ತಾ – ಗೀತ್ ಗಾಯಾ, ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಬ್ಳೆ, ಪ್ರಿಥುಮೆಚೊ ಅಧಿಕ್ ವರ್ತೊ ರಾಜಾ ತೊ. 2. ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ದೇವ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ತಾ, ತುತೂರೆಚ್ಯಾ ನಾದಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಚಡತ್ತ್ ವೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಂದಿಯಾ, ತಾಕಾ ವಾಖಾಣಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಹರ್ಸಿಯಾ, ತಾಕಾ ವಾಖಾಣಾ! 3. ಆಖ್ಯೆ ಪ್ರಿಥುಮೆಚೊ ರಾಜಾ ತೊ, ಸಗ್ಳ್ಯೆ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ನಿಪುಣಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಯಾ. ಜನಾಂಗಾಂಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಿಂಹಾಸನಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

ಮಾಯ್ 12 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಎಫೆಜ್ 4:1-13 ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ: ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. ಸದಾಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕ್, ಭೊಳಿಂ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ತುಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ. ಜಶೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ತಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕೂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಸೊಮಿ, ಎಕ್‍ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್; ಎಕ್‍ಚ್ ದೇವ್: ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಬಾಪ್. ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೊ ವರ್ತೊ, ತೊ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ. ತರಿಪುಣ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಲಾಭ್ಲಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ತೊ ಊಂಚ್ ಚಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿವಾರಾಂತ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆ; ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೆಣಿಂ ದಿಲಿಂ.” “ತೊ ಊಂಚ್ ಚಡ್ಲೊ” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್ ವಾ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್‍ವೆ? ಅಶೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಚ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡುನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಭರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ದೆಣಿಂ ದಿಲಿಂ: ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುವಾರ್ತೆಗಾರ್ ಜಾವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೇ ಸೆವೆಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣ್ ದಿವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್. ಅಶೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಶೆವಟಿಂ ಎಕ್ವಟ್ತಾಂವ್; ಎಕ್ವಟುನ್ ಜಾಣ್ತಿಂ ಜಾತಾಂವ್. ಜಾಣ್ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಚೇ ಭರ್ತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಮಾಯ್ 12 – ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಿ ಪರಬ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾರ್ಕ್ 16:15-20 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾಂನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತಾಚೆರ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆಚರ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಮೆಳ್ತಲಿ: ಮ್ಹಜೇ ನಾಂವಿಂ ತೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡಯ್ತಲೆ, ನವ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಲೆ, ಸರಪ್ ಹಾತಾನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೆ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ವೀಕ್‍ಬಿ ತೆ ಪಿಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಬಾಧಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂನಾ; ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆ ಬರೆ ಕರ್ತೆಲೆ.” ಅಶೆಂ, ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೇ ಉಜ್ವೇ ಕುಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆ ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ; ಆನಿ ಸೊಮಿ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ಖುಣಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಥಿರ್ ಕೆಲಿ.