Select a date

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 15:1-8 “ಹಾಂವ್ ಖರಿ ದಾಕ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ತೊಟಾಮಾಲಿ. ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಆಸುನ್ ಫೊಳ್ ದೀನಾತ್ಲಲೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಫೊಳ್ ದಿತಾ ತೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ಚಡ್ ಫೊಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಸವರ್ನ್ ಬೆಂಡ್ತಾ. ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬೆಂಡುನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವಾ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ ವಾಲಿ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಫೊಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಖರಿತ್ ತುಮಿಯೀ ಫೊಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ವಾಲ್, ತುಮಿ ಫಾಂಟೆ; ಜೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಚೇ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ, ತೊ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಫೊಳ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೇವಿಣೆಂ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್. ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ರಾವನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಬರಿ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೆ ಆನಿ ತೊ ಸುಕೊನ್ ವೆತಲೊ. ತಸಲೆ ಸುಕೆ ಫಾಂಟೆ ಆರಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಸ್ತಾತ್. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತುಮಿ ಮಾಗ್ಯೆತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ತೇಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತುಮಿ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಫೊಳ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 10:11-18 ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ತೊ ಗೊವ್ಳಿ ನ್ಹಯ್; ಆನಿ ಬಕ್ರೆಯೀ ತಾಚೆ ಸ್ವಂತ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್, ಸುಣೆಂ ವಾಗಾಟ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಸುಣೆಂವಾಗಟ್ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಾ. ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಪೊಳ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ಮನಿಸ್; ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ. ಜಸೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾ, ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಬಕ್ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾತ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ದಿತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಬಕ್ರೆಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತೆಯೀ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಲೆ ಆನಿ ಆಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಹಿಂಡ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ಒಪುನ್ ದಿತಾಂ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆಕಡ್ಚೊ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ತೊ ಕಾಡಿನಾ; ಮ್ಹಜೇ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೇನ್ ತೊ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ತೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತೊ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ.”